Direcția de asistență socială

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Direcția de Asistentă Socială Bistriţa realizează ansamblul de măsuri, acţiuni, activităţi profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

 

CUMPĂRĂRI DIRECTE

 • Anul 2021

  Vizualizare documente

PROCEDURI

Cerere pentru acordarea ajutorului de încălzire

Anunț consumator vulnerabil

Bunuri ce te exclud de la acordare ajutor încălzire


RESURSE

Hotărârea 207 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BISTRIŢA

Certificat de acreditare în oferirea de servicii sociale

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Servicii sociale

Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor

Anunț GT VENUS final Iunie 2021

Anunț GT VENUS final Mai 2021

Anunț GT VENUS final APRILIE 2021

Cerere pentru depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Anunț de presă

INFORMARE DATE CU CARACTER PERSONAL DAS

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, INDEMNIZANȚI ȘI EVALUARE PERSOANE CU HANDICAP

CERERE ANGAJARE ASISTENȚI PERSONALI[3471]

CERERI TIP EMITERE ADEVERINȚĂ ÎNCETARE VIRARE CASIERIE INDEMNIZAȚIE HANDICAP

CERERE INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV

ACTE DOSAR INDEMNIZAȚIE HANDICAP GRAV

ADMITEREA PERSOANELOR ÎN CENTRE PRIVATE DE ZI ȘI CENTRE REZIDENȚIALE PRIVATE

ADMITEREA PERSOANELOR ÎN CENTRE PUBLICE DE ZI

ADMITEREA PERSOANELOR ÎN CENTRE REZIDENȚIALE PUBLICE

ANCHETE SOCIALE NECESARE COMPLETĂRII DOSARULUI PERSONAL

CERERE ORIENTARE ȘCOLARĂ

RAPORT SEMESTRIAL ASISTENȚI PERSONALI[3472]

Modele cereri DAS COMPARTIMENTUL BENEFICII SOCIALE

Venitul minim de incluziune conform Legii nr.196/2016

Cerere cantină socială

Stimulent educațional

Cerere, indemnizații creștere copii, stimulent de inserție[3457]

Consimțământ

INFORMAȚII UTILE

CADRU LEGAL
Legea nr.321/2001 si Ordinul 1253/2006, pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-11 luni care nu beneficiaza de lapte matern

COMPETENTA
Compartimentul Prestatii Sociale

PROCEDURA
Pentru eliberarea laptelui praf sunt necesare urmatoarele acte:
*reteta pe luna in curs eliberata de medicul de familie, completata pe verso cu:
1.seria si numarul actului de identitate al reprezentantului legal
2.data eliberarii actului de identitate
3.cantitatea de lapte praf primita
4.data la care se ridica laptele praf
5.semnatura reprezentantului legal
*certificatul de nastere al copilului
*actul de identitate al reprezentantului legal

CADRU LEGAL
Legea nr.61/1993

COMPETENȚA
Compartimentul Beneficii Sociale

PROCEDURA

Pentru stabilirea dreptului la alocația de stat pentru copii sunt necesare următoarele acte:

–formular de cerere completat, respectiv Anexa 1a) la Normele metodologice aprobate prin HG nr.577/2008,

–certificatul de naștere al copilului

–cărțile de identitate ale parinților copilului și certificatul lor de căsătorie

–extras cont pe numele titularului de cerere

Descarcă Tipizat

Pentru copiii născuti în celelate țări ale uniunii europene sau ai căror părinți desfășoară activități profesionale în uniunea europeană, mai sunt necesare:

–formular de cerere completat, respectiv ANEXA 1 la Normele metodologice aprobate prin HG nr.52/2011,

Descarcă Cerere

–formular “SOLICITARE SUPLIMENTARA DE INFORMATII” Anexa nr.1

Descarcă Tipizat

–documente justificative care să ateste adresa precum și numărul de asigurare din statul membru unde se desfășoară activitatea profesională

Unde este cazul: hotărârea judecătorească de încredințare a copilului după divorț, de încredințare în vederea adopției sau de încuviițare a adopției,  de protecție specială a plasamentului, de instituire a tutelei sau curatelei, act de deces părinte, alte acte doveditoare.

TERMEN
Cererile depuse pe luna în curs se înaintează până în data de 5 a lunii următoare la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud.

NOTA

Beneficiază de alocație de stat pentru copii toți copiii în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerii care au implinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora, precum și copiii cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie rezidenți, în condițiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinții.

Alocația pentru susținerea familiei – se acordă în conformitate cu prevederile:
– Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare
– HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare
Acordarea acestei prestații are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării şcolii, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii, de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse,
 
a) Cine poate beneficia?
 • familiile cu venituri reduse  (până în 530 lei/membru familie) care au în creștere și îngrijire copii cu vârsta până la 18 ani
 • familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.
 • familia formată din bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
 • familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.
 b) Cuantumul alocaţiei
Cuantumul alocației pentru susținerea familiei (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la de 200 lei:
– 82 de lei pentru familia cu un copil
– 164 de lei pentru familia cu doi copii
– 246 de lei pentru familia cu trei copii
– 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii
 
Cuantumul alocației pentru susținerea familiei (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200,01  și 530 de lei:
 • 75 de lei pentru familia cu un copil
 • 150 de lei pentru familia cu doi copii
 • 225 de lei pentru familia cu trei copii
 • 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii
 Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:
 • 107 lei pentru familia cu un copil
 • 214 lei pentru familia cu doi copii
 • 321 de lei pentru familia cu trei copii
 • 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii
 Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200,01 și 530 de lei :
 • 102 lei pentru familia cu un copil
 • 204 lei pentru familia cu doi copii
 • 306 lei pentru familia cu trei copii
 • 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulți copii
 c) Acte necesare (copie și original):
 • dosar cu şină şi dosar plic;
 • cererea tip;
 • actele de identitate în copie şi original;
 • extras de cont pe numele titularului de cerere pentru cei care doresc ca banii să fie viraţi în cont;
Copii xerox după:

Certificate:

 • livretul de familie:
 • cărţile de identitate ale membrilor familiei trecuţi de 14 ani;
 • certificate de naştere pentru copii
 • certificat de căsătorie, sentinţa de divorţ, Hotărâri de încredinţare sau plasament a minorilor din care să rezulte cărui părinte i s-a/s-au încredinţat copilul/copiii, certificat de deces;
 • hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copii
 • Certificat de invaliditate
 • Certificat  de încadrare într-un grad de handicap
Adeverinţe:
 • cu bunurile impozabile de la Primăria Municipiului Bistriţa (Serviciul impozite şi taxe) pentru fiecare părinte şi copil peste 18 ani;
 • pentru elevii sub 18 ani o adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să reiasă că frecventează şcoala, numărul de absenţe şi nota la purtare pe semestrul anterior depunerii cererii
 • pentru elevii peste 18 ani şi pentru studenţi o adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să reiasă că urmează cursurile învăţământului la zi,
 • Acte doveditoare ale veniturilor pentru membri majori din familie, realizate în luna PRECEDENTĂ depunerii cererii :
 • de salarizare cu venitul net/lună și valoarea bonurilor de masă, indemnizaţia soţiilor de militari, etc;
 • cu indemnizaţii penru creşterea copilului, de şomaj,  etc;
 • stimulentul de inserţie
 • sprijin lunar
 • decizie de pensionare (după caz)
 • alocaţii de plasament pentru copii
 • cupoane şomaj,
 • cupoane de pensii (limită de vârstă, de invaliditate, etc.)
 • mandat poştal în cazul în care există pensie de întreţinere;
 
d) Unde se depun dosarele?
adresa:  municipiul Bistriţa, Str. Dornei, Nr.12, Judeţul Bistriţa-Năsăud
e-mail: das@primăriabistrita.ro
telefon: 0263-230513 sau 0263-230524;
fax:           0263-211940
 
e) Program de lucru cu publicul:
luni-joi:               08.00 – 16.00
vineri:               08.00 – 13.30
 
f) TIPIZATE:
 

CADRU LEGAL
Ordonanta de urgenta nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului.

COMPETENȚA

Compartiment Beneficii Sociale, Direcţiei de asistență socială, str.Dornei nr.12

PROCEDURA

Pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului conform OUG 111/ 08.12.2010 sunt necesare următoarele acte:

–cerere tip de acordare a indemnizaţiei + 2 declaraţii tip;

–adeverinţă tip(anexa nr.2) completată de angajator (de la locul de muncă)

–decizia de suspendare a activităţii.

–cărțile de identitate ale soţilor, certificat de căsătorie şi certificat de naştere al copilului

–certificatul de persoană cu handicap al copilului (după caz);

–extras de cont  pe numele titularului de cerere

Depunere: în termen de 60 de zile lucrătoare începând cu următoarea zi a finalizării concediului de maternitate.

Indemnizaţia de creştere a copilului se acordă până la vârsta de 2 ani a acestuia, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

BINE DE ŞTIUT PENTRU ANGAJATOR LA COMPLETAREA ADEVERINTEI TIP (ANEXA 2)

–perioada indemnizaţiei de maternitate cuprinde concediul medical prenatal+concediu medical postnatal(lăuzie)

–pentru calcularea datei la care se împlinesc 42 de zile din concediu de lăuzie se ia în calcul inclusiv data naşterii copilului) (ex.copil născut în data de 17.12.2023 – cea de-a 42-a ZI este 27.01.2024)

Data începerii concediului de creştere a copilului:  -va fi următoarea zi după data finalizării concediului de maternitate şi a finalizării celor 42 de zile din concediu de lăuzie, nu poate fi mai repede de aceste date şi nu poate coincide cu aceste date.

TERMEN
Cererile depuse pe luna în curs se înaintează până în data de 5 a lunii următoare la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud.

ACTE NECESARE PENTRU STIMULENTUL DE INSERTIE (la întoarcerea din concediu pentru creșterea copilului)

-formular de cerere completat, declaraţie celălalt părinte(se foloseste același formular ca si la indemnizatie)

-dovada reluării activităţii: CONTRACT DE MUNCA+REVISAL(pentru un loc nou de muncă) SAU DECIZIE DE RELUARE DE ACTIVITATE+REVISAL(pentru același loc de muncă)(act original, copiile xerox se vor certifica pentru conformitate cu originalul de către angajator)

cărțile de identitate ale soţilor, certificat de căsătorie, certificat de naştere al copilului,

-extras de cont pe numele titularului

Termen de depunere: 30 de zile de la data realizării veniturilor supuse impozitului

TERMEN
Cererile depuse pe luna în curs se înaintează până în data de 5 a lunii următoare la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud.

Descarcă adeverința
Descarcă declarație
Descarcă cerere

 
CADRU LEGAL
– Legea 448/2006 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, `
– Ordinul comun nr.794/380/2002 al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Administratiei publice privind aprobarea modalitatilor de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal.
 
COMPETENTA
Compartimentul Asistenta Persoane cu Handicap
 
PROCEDURA
In vederea stabilirii dreptului la indemnizatie pentru persoanele cu handicap grav sunt necesare urmatoarele acte:
– Dosar cu sina
– Cerere
Copii xerox dupa:
– Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap (gradul grav de handicap)
– Certificat de nastere / act de identitate (cu domiciliul in municipiul Bistrita)
– Act de identitate al reprezentanrului legal
– Actele mai sus mentionate se solicita si in original pentru conformitate
 
TERMEN
Aprobarea dreptului se face prin dispozitie a Primarului, cu luna urmatoare depunerii cererii.
 
CADRU LEGAL
Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 
COMPETENTA
Compartimentul de asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice din cadrul Serviciului Cămin pentru persoane vârstnice
 
PROCEDURA
Pentru acordarea serviciilor de asistenţă la domiciliul persoanelor vulnerabile sunt necesare următoarele acte:
1.Cerere întocmită de persoana vârstnică sau de reprezentantul legal al acesteia, prin care se solicită internarea în Cămin;
2.Anchetă socială efectuată de un asistent social din cadrul primăriei de domiciliu a persoanei care solicită internarea în cămin;
3.Adeverinţe de venit (cupon de pensie, venituri agricole, etc.) sau declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notar public din care să rezulte faptul că persoana vârstnică nu beneficiază de venituri proprii;
4.Acte de stare civilă, după caz, în copie xerox :
–         certificat de naştere
–         certificat de căsătorie
–         certificat de deces al soţului/soţiei
–         sentinţă de divorţ
5.Dosar cu şină
Dosarul complet se depune la sediul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale, situat în municipiul Bistriţa, str. Dornei nr.12 .
 
TERMEN: 30 zile
CADRU LEGAL
Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 
COMPETENTA
Serviciul Căminul pentru Persoane Vârstnice
 
PROCEDURA
Pentru internarea unei persoane vârstnice în Cămin sunt necesare următoarele acte:
1.Cerere întocmită de persoana vârstnică sau de reprezentantul legal al acesteia, cerere prin care se solicită internarea în Cămin;
2.Anchetă socială efectuată de un asistent social din cadrul primăriei de domiciliu a persoanei care solicită internarea în cămin;
3.Adeverinţe de venit (cupon de pensie, venituri agricole, etc.) sau declaraţie pe proprie răspundere eliberată de un notar public din care să rezulte faptul că persoana vârstnică nu beneficiază de venituri proprii;
4.Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, adeverinţă din care să rezulte dacă persoana vârstnică este luată în evidenţă specială;
5.Analize medicale:
–         examen psihiatric
–         examen pulmonar
–         examen coproparazitologic
–         R.B.W.
6.Bilete de ieşire din spital, bilete de analize medicale pe care le-a efectuat anterior, alte acte medicale;
7.Acte de stare civilă, după caz, în copie xerox :
–         certificat de naştere
–         certificat de căsătorie
–         certificat de deces al soţului/soţiei
–         sentinţă de divorţ
8.Dosar cu şină
Cererea întocmită de persoana vârstnică se depune la sediul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale, situat în municipiul Bistriţa, str. Dornei nr.12 .
TERMEN: 30 zile
 
Beneficiari:
În Căminul pentru Persoane Vârstnice se internează, la cerere, persoanele vârstnice de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi se găsesc în una din următoarele situaţii:
a)     nu au familie, nu se află în întreţinerea unei/unor persoane obligate la aceasta potrivit dispoziţiilor legale în vigoare,
b)     nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza     resurselor proprii,
c)     nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare,
d)     nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată,
e)     se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii, stării fizice sau psihice,
 
Servicii:
a) servicii sociale care constau în:
–         ajutor pentru menaj, în vederea asigurării şi menţinerii igienei în incinta căminului, spălării şi întreţinerii articolelor de îmbrăcăminte şi a lenjeriei de pat,
–         asigurarea hranei prin cantina proprie pentru persoane vârstnice cazate în cămin şi pentru persoanele defavorizate din punct de vedere material sau social, cărora li s-a asigurat dreptul de servire a mesei de la Cantina de ajutor social, potrivit prevederilor Legii nr.208/1997,
–         consiliere juridică şi administrativă,
–         prevenirea marginalizării sociale şi reintegrare socială în raport cu capacitatea afectivă,
b) servicii socio-medicale care constau în:
–         ajutor pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale,
–         asigurarea unor programe de ergoterapie,
–         sprijin pentru realizarea igienei corporale,
c) servicii medicale, care constau în:
–         consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, instituţii medicale de profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată,
–         servicii de îngrijire, infirmerie,
–         asigurarea medicamentelor,
–         asigurarea cu dispozitive medicale,
–         consultaţii şi îngrijiri stomatologice,
d) asistenţa religioasă
–         se asigură cu unităţile de cult recunoscute de statul român în vederea desfăşurării serviciului religios potrivit confesiunii persoanelor vârstnice internate,
–         pot participa la slujbele religioase desfăşurate la Capela Căminului pentru Persoane Vârstnice
CADRU LEGAL
Legea nr.208/1997
 
COMPETENTA
Compartimentul Prestaţii Sociale
 
PROCEDURA
În vederea stabilirii dreptului de servire a mesei la Cantina de ajutor social se vor depune următoarele acte:
          – Dosar cu şină
          – Cerere
Copii xerox după:
          -actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: buletine, certificate de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani
          -dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, Decizie de înfiere, Hotărâri de încredinţare/ plasament a minorilor, certificate de deces
Adeverinţe:
          -cu bunurile impozabile, de la Primăria municipiului Bistriţa, Finanţe Publice Municipale (serv. de impozite şi taxe)
          -cu terenurile agricole aflate în proprietate de la Primăria municipiului Bistriţa (serv. Evidenţă agricolă, cadastru şi fond funciar)
          -cu veniturile impozabile, de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, Administraţia Finanţelor Publice Bistriţa
          -din care să rezulte că persoanele apte de muncă sunt în căutare de loc de muncă şi nu au refuzat nejustificat nici un loc de muncă, de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
          -de la instituţiile de învăţământ, pentru elevi şi studenţi; dacă beneficiază de bursă, să se precizeze cuantumul acesteia;
Acte doveditoare ale veniturilor:
          -adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie, de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii, alocaţii de plasament pentru copii, indemnizaţia soţiilor de militari în termen, etc.
          -declaraţie notarială cu veniturile obţinute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obţinute;
TERMEN
Aprobarea dreptului în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
CADRU LEGAL
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată
 
COMPETENTA
Compartimentul Asistenţă Persoane cu Handicap
 
PROCEDURA
Pentru stabilirea dreptului la abonament gratuit cererile se vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Piaţa Mică
Decontarea contravalorii transportului urban se face lunar către transportatori, prin intermediul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale – Serviciul financiar contabilitate, salarizare şi administrativ.
CADRU LEGAL
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Pentru întocmirea dosarului în vederea obţinerii ajutorului social sunt necesare următoarele acte:
-Dosar cu şină+dosar plic
-Cerere tip pentru acordarea ajutorului social
Copii xerox după:
-actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: buletine, certificate de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, actul de proprietate al locuintei, contractul(polita) de asigurare a locuintei
-dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, Hotărâri de încredinţare/ plasament a minorilor, certificate de deces
-acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care se solicita ajutorul: proprietar:copie contract vanzare –cumparare, extras de carte funciara , chirias:contract de inchiriere valabil la data depunerii; imputernicit: imputernicire din partea proprietarului locuintei sau a titularului contractului de inchiriere;
 
Adeverinţe:
-cu veniturile impozabile, de la Administraţia Finantelor Publice a Municipiului Bistriţa (str.1 Decembrie)
-cu bunurile impozabile, de la Directia Economica-Venituri (impozite şi taxe)
-cu suprafetele de teren intravilan/extravilan, categoriile si numarul de animale/pasari si veniturile obtinute din agricultura si gospodarie de la Primăria municipiului Bistriţa-Compartimentul Cadastru si Evidenta Proprietatii,(str.Dornei nr.12)
-din care să rezulte că persoanele apte de muncă sunt în căutare de loc de muncă şi nu au refuzat nejustificat nici un loc de muncă, de la Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de Muncă
-de la instituţiile de învăţământ, pentru elevi şi studenţi; dacă beneficiază de bursă, să se precizeze cuantumul acesteia;
-de la asociatia de proprietari/locatari cu numarul de persoane de la adresa pentru care solicita ajutorul, din care sa rezulte cate persoane  sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.
 
Acte doveditoare ale veniturilor:
-adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie, de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii, alocaţii de plasament pentru copii,alocatii pentru sustinerea familiei, buget complementar, etc
-declaraţie notarială din care sa rezulte numarul membrilor familiei, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obţinute;
-pentru persoanele care nu sunt apte de muncă este necesar Certificat privind incapacitatea temporară de muncă eliberat de Comisia de expertiză medicală si recuperarea a capacitătii de muncă
– sau dacă deţin unul din următoarele bunuri:
 
LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL:
Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile(*)
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor
dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
Terenuri/animale şi/sau păsări
2. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
 
 
CADRU LEGAL
¨      Hotărârea Guvernului României nr.430/2008
 
COMPETENTA
¨      Compartimentul Asistenţă Persoane cu Handicap
¨      Persoana de contact , doamna Răzoare Anamaria , consilier
 
PROCEDURA
 
¨      Începând cu data de 01.06.2008, pentru admiterea persoanelor în centre publice rezidenţiale sau de zi (Complexul de Servicii Comunitare pentru Adulţi Beclean), persoana în cauză sau reprezentantul legal al acesteia va depune următoarele documente:
¨      Cererea
¨      Certificat de persoana cu handicap (prioritate) inclusive partea cu programul de recuperare de pe verso
¨      Acte medicale din care să rezulte boala de care suferă: billet de ieşire din spital/adeverinţă medic familie pentru cei nedeplasabili/examen recent de la medical specialist
¨      Adeverinţă de la medical de familie care să ateste că nu este în evidenţă cu boli infecto-contagioase, inclusive HIV/SIDA
¨      Adeverinţă de venit agricol eliberată de către Biroul Agricol al Primăriei
¨      Documente doveditoare a situaţiei locative
¨      Cupon pebnsie
¨      Adeverinţă de venit pentru beneficiar sau aparţinător
¨      Sentinţă de punere sub interdicţie+dispoziţie de numire tutore (după caz)
¨      Analize medicale recente (30 zile) – în original (RBW, psihiatric, coprologic, glicemie, test SIDA – până la 60 ani)
¨      Xerocopii după:              – act de identitate al persoanei in cauză şi aparţinător
– certificat de naştere
– certificat de căsătorie (după caz)
– certificat de deces soţ/soţie (după caz)
– sentinţă de divorţ (după caz)
 

Formular/cerere

Descarcă cerere

ACORDARE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

 

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, după cum urmează:

plafon de venituri/membru familie

(lei)

procent

în factură

la titular

energie electrică

(lei)

gaze naturale

(lei)

lemne

(lei)

<200

100%

500

250

320

200,1 – 320

90%

450

225

288

320,1 – 440

80%

400

200

256

440,1 – 560

70%

350

175

224

560,1 – 680

60%

300

150

192

680,1 – 920

50%

250

125

160

920,1 – 1040

40%

200

100

128

1040,1 – 1160

30%

150

75

96

1160,1 – 1280

20%

100

50

64

1280,1 – 1386

10%

50

25

32

1280,1 – 2053                                                    (în cazul persoanei singure)

10%

50

25

32

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure).

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie (se acordă pe tot parcursul anului)

energie termică

(lei/lună)

energie electrică

(lei/lună)

gaze naturale

(lei/lună)

lemne

(lei/lună)

10

30

10

20

în factură

la titular

 

             

CONFIRMAREA CHESTIONARULUI PENTRU CONSTATAREA OBLIGATIVITATII DE ASIGURARE/ELIBERARII DE ASIGURARE A MUNCITORILOR SEZONIERI ROMANI-PUNCTUL 6 SI A DECLARAŢIEI DE ÎNTREŢINERE- PUNCTUL A, NECESARA RECUNOASTERII IN DECLARATIA DE IMPOZIT A CHELTUIELILOR PENTRU PERSOANELE AFLATE IN INTRETINERE IN ROMANIA CA FIIND DEDUCTIBILE IN GERMANIA

CERERE tip Germania sezonier

13/03/2020

CERERE tip declaratie intretinere Germania

13/03/2020

Formular sezonieri Dotaznik_RO

13/03/2020

FORMULAR INTRETINERE GERMANIA

13/03/2020