Atribuții, ROF

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Extras din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA aprobat prin Hotararea nr.250/26 NOIEMBRIE 2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa
 
CAPITOLUL II -Organizarea Consiliului local al municipiului Bistriţa, Secţiunea I – Atribuţiile Consiliului local al municipiului Bistriţa
 
ART.19.(1) – Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.
(2) – Consiliul local al municipiului Bistriţa exercită următoarele categorii de atribuţii, în condiţiile art. 36 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a)  atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrita, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b)   atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului;
c)   atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului;
d)   atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e)   atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
f)    alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) Consiliul local al municipiului Bistriţa exercită şi următoarele atribuţii speciale:
a) aprobă în prima şedinţă ordinară a fiecărui an planificarea activităţilor ce se vor desfăşura pe parcursul anului, având la bază următoarele:
1)   Hotărârea nr.71/28.04.2008 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă a municipiului Bistriţa pentru perioada 2005-2015 – „Agenda Locală 21”;
2)   Angajamentul Primarului municipiului Bistrita pe perioada mandatului defalcat pe ani;
3)   Hotărâri ale organelor centrale ce se referă la administraţia publică locală;
4)   Stadiul îndeplinirii hotărârilor consiliului local din mandatul precedent, cu efect multianual, precum şi al celor din anul precedent.
5)   Activitati stabilite prin lege ce se cer a fi adoptate lunar, trimestrial sau anual;
6)   Planul anual de analiză şi aprobare în consiliul local a proiectelor de hotărâre sau a altor documentaţii.
b)  aprobă, prin hotărâre, până cel tarziu în luna februarie a fiecarui an, graficul de efectuare a urmăririi şi controlului asupra activităţii următoarelor instituţii şi servicii publice aflate în subordinea sa: Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa, Regia Publică Locală „Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa” R.A. Serviciul public municipal „Direcţia de Administrare Pieţe Târguri, Oboare”, Serviciul public municipal „Direcţia Servicii Publice Bistriţa”, Serviciul public municipal „Direcţia Patrimoniu”, Serviciul public municipal „Directia Municipală de Servicii Sociale”, Direcţia Venituri, Serviciul public ”Politia Comunitară a municipiului Bistriţa”, Serviciul public municipal „Inspectoratul municipal pentru situaţii de urgenţă”, Serviciul public municipal „Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa”, instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat;
c) în luna septembrie a fiecărui an va analiza Strategia locală de dezvoltare a municipiului Bistriţa în vederea evaluării implementării acesteia. Strategia locală de dezvoltare va sta la baza fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, pentru anul următor.
 
                                                                                                                                
          

RESURSE

Anexă - Regulament

06-Ian-2010

Anexă 1 la ROF

06-Ian-2010

Anexă 2 la ROF

06-Ian-2010

Anexă 3 la ROF

06-Ian-2010

Anexă 4 la ROF

06-Ian-2010

Anexă 5 la ROF

06-Ian-2010

Hotărâre

06-Ian-2010