ELABORARE DOCUMENTAȚE P.U.Z. IN VEDEREA AMENAJARII UNEI ZONE MIXTE CU LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Memoriu PUZ

03/10/2022

RLU PUZ A Muresanu

03/10/2022

U01

03/10/2022

U02

03/10/2022

U03

03/10/2022

U04

03/10/2022

U05

03/10/2022

U06

03/10/2022

U07

03/10/2022

U08

03/10/2022

U09

03/10/2022