Direcția patrimoniu

CUMPARAREA APARTAMENTELOR INCHIRIATE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATE IN BLOCURI

CADRU LEGAL
Decret Lege nr.61/1990, Legea 85/1992, Legea nr.76/1994

COMPETENTA
Directia Patrimoniu

PROCEDURA
Pentru cumpararea apartamentelor situate in blocuri din fondul locative de stat sunt necesare urmatoarele acte:
– Cererea chiriașului de cumpărare a locuinței;
– Raport de evaluare a locuinţei întocmit de către un expert autorizat ANEVAR;
– Adeverinta de la Asociatia de locatari/proprietari,  dupa caz, din care sa rezulte ca chiriasul nu are datorii;
– Copie xerox dupa actul de identitate al titularilor de contract;
– Contractul de inchiriere in original, în valabilitate;
– Alte acte, sentinte de divort, acte de deces, acte de casatorie, dupa caz ;
– Dosar plic

TERMEN DE SOLUȚIONARE
30 de zile de la data depunerii cererii

CUMPARAREA LOCUINTEI IN BAZA LEGII NR.112/1995
CADRU LEGAL Legea nr.112/1995, HGR nr.20/1996, HGR nr.11/1997
COMPETENTA
Directia Patrimoniu
PROCEDURA
Pentru cumpararea locuintei in baza Legii nr.112/1995 sunt necesare urmatoarele acte:  
 • cererea solicintantului de cumpărare a locuinţei
 • releveu locuinţă
 • documentație tehnică de identificare a locuinței şi determinare a întinderii terenului, aferent întregului imobil, precum şi determinarea cotei-părţi de teren aferentă locuinţei solicitate spre cumpărare, întocmită de un expert tehnic autorizat (se va defalca atât terenul de sub construcţie, cât şi cel aferent curţii)
 • declaraţie NOTARIALĂ conform 9 din Legea nr.112/1995, din care să rezulte că nici un membru al familiei nu a dobândit sau nu a înstrăinat o locuinţă proprietate personală, după 01.01.1990, în localitatea de domiciliu,  precum şi că la data intrării în vigoare a legii, respectiv 25.11.1995, solicitantul a avut calitatea de chiriaş în imobilul care face obiectul vânzării
 • contractul de închiriere în original în valabilitate
 • copii acte de identitate
 • copie certificat de căsătorie (unde este cazul)
 • copie coli CF
 • adeverinţă de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură B-N, din care să rezulte statutul imobilului (str. G-ral E.Grigorescu nr.6)
 • dosar plic

NOTĂ: – pentru suprafața de teren aferentă locuinței, rezultată din documentația tehnică, chiriașul poate solicita, după cumpărarea locuinței, emiterea titlului de proprietate în baza Legii nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare

TERMEN DE SOLUȚIONARE

30 de zile de la data depunerii cererii

OBTINEREA UNEI LOCUINTE SOCIALE

CADRU LEGAL
Legea nr.114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,O. U.G. 40/1999,aprobata prin legea nr.241/2001, H.G.R. 1275/2000

COMPETENTA
Directia Patrimoniu

PROCEDURA
Pentru completarea dosarului in vederea obtinerii unei locuinte sociale sunt necesare urmatoarele acte:

 • cerere;
 • declaraţie pe proprie răspundere(NU NOTARIALA) din care să rezulte că nici un membru al familiei n-a înstrăinat o locuinţă după 1990, nu deţine o locuinţă în proprietate, sau cu chirie din fondul locativ de stat;
 • adeverinţe de venit cu venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru fiecare membru de familie angajat,
 • cupoane de pensie ;
 • cupoane de alocaţii, alocaţii suplimentare şi/sau burse pentru copii (daca este cazul);
 • cupoane ajutor de şomaj, respectiv ajutor social ( daca este cazul);
 • documente justificative privind alte venituri;
 • adeverinţe din care să rezulte că solicitanţii provin din instituţii de ocrotire socială, sunt persoane cu handicap, invalizi, numărul membrilor de familie care ocupă locuinţa şi suprafaţa locativă a acesteia;
 • fişa locuinţei.

 

COPIE  DUPĂ:

 • buletinul(cartea)de identitate a tuturor membrilor familiei;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatele de naştere a copiilor;
 • certificat de încadrare intr-o categorie de handicap;
 • legitimaţie de veteran sau urmaşi ai acestora (văduvă, deţinuţi politici, etc.);
 • brevet de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei Română din Decembrie 1989”;
 • adeverinţă de repatriat
 • contract de închiriere cu proprietarul pt. persoanele care locuiesc in imobile retrocedate foştilor proprietari
 • contract de vânzare-cumpărare pt. cei care locuiesc împreuna cu proprietarul locuinţei
 • schiţa apartamentului
 • contract de subînchiriere
 • dosar plic.

 

TERMEN DE SOLUȚIONARE
– solutionarea cererilor se va face prin Hotarare a Consiliului local al municipiului Bistrita, dupa expirarea perioadei de depunere a dosarelor;

Notă: – dosarele se reinnoiesc in ultimul trimestru al fiecarui an, in vederea intocmirii listei de prioritate pentru anul urmator.

OBŢINERE AUTORIZAŢIE DE FOLOSIRE TEMPORARĂ A UNOR LOCURI PUBLICE PENTRU ACTIVITĂŢI SEZONIERE

CADRU LEGAL:

           OUG nr.57/2019, HCL nr.31/22.02.2018, HCL nr. 182/23.12.2020 – anexa nr. 11a.

COMPETENŢA:

       Direcţia Patrimoniu.

PROCEDURA:

       Pentru  obţinerea  autorizaţiei  de  folosire  temporară  a  unor  locuri  publice pentru activităţi sezoniere,  sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere pentru închiriere a domeniului public (formular tip);
 • Plan de situație (schiță) / încadrare în zonă;
 • Copie după certificatul unic de înregistrare a firmei pentru persoane juridice și persoanele fizice autorizate;
 • Poză / poze pentru amplasarea de panouri mobile în fața spațiilor cu profil alimentație publică și pentru amplasarea de prisme/totemuri publicitare.

TERMEN:
      30 de zile de la data depunerii

OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE FOLOSIRE TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC PENTRU AMPLASARE TERASE

CADRU LEGAL:

OUG nr.57/2019, HCL nr.31/22.02.2018, HCL nr.182/23.12.2020

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA AUTORIZAȚIEI DE FOLOSIRE TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC PENTRU AMPLASARE TERASĂ PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA – ÎN ZONA PIETONALĂ, RESPECTIV STR. LIVIU REBREANU                                                     

 1. cerere tip, pusă la dispoziție de către Direcția Patrimoniu sau descărcată de pe site-ul primăriei Bistrița;
 2. copie după certificatul  de funcţionare pentru activitatea de alimentaţie publică, vizat la zi;

 3.copie certificat de înregistrare societate.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA AUTORIZAȚIEI DE FOLOSIRE TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC PENTRU AMPLASARE TERASĂ PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA – ÎN AFARA ZONEI PIETONALE, RESPECTIV A STR. LIVIU REBREANU                                     

 1. cerere tip, pusă la dispoziție de către Direcția Patrimoniu sau descărcată de pe site-ul primăriei Bistrița;
 2.   copie după certificatul  de funcţionare pentru activitatea de alimentaţie publică, vizat la zi;
 3. copie certificat de înregistrare societate;
 4. planul de situație al terasei (se va depune de către solicitant) și care ulterior va fi avizat de către Arhitectul Șef din cadrul Primăriei municipiului Bistrița, în cazul în care se solicită amplasarea terasei în afara zonei pietonale, respectiv a str. Liviu Rebreanu.

OBŢINERE ACORD ÎN VEDEREA EXECUTĂRII BRANȘAMENTULUI ELECTRIC  PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA SAU AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

 CADRU LEGAL:

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – privind Codul Administrativ;

Legea 123/2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale.

COMPETENŢA

 Direcţia Patrimoniu.

PROCEDURA:

            Pentru  obţinerea acordului în vederea executării branșamentului electric pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Bistrița sau aflate în administrarea Consiliului Local,  sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere tip;
 • Copia cărții de identitate;
 • Dovada proprietății – Extras de carte funciară de dată recentă;
 • Extras de plan cadastral pe ortofotoplan;
 • Plan de situație cu branșamentul propus;
 • Aviz de racordare eliberat de S.D.E.E. Transilvania Nord S.A.
 • Fișa de soluție eliberată de S.D.E.E. Transilvania Nord S.A.
 • Memoriu tehnic eliberat de S.D.E.E. Transilvania Nord S.A.
 • Certificat de urbanism (dacă este cazul).

 

TERMEN:
 30 de zile de la data depunerii

OBŢINERE ACORD ÎN VEDEREA EXECUTĂRII BRANȘAMENTULUI DE GAZE NATURALE  PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA SAU AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

 CADRU LEGAL:

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – privind Codul Administrativ;

Legea 123/2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale.

COMPETENŢA:

 Direcţia Patrimoniu.

PROCEDURA:

            Pentru  obţinerea acordului în vederea executării branșamentului de gaze naturale pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Bistrița sau aflate în administrarea Consiliului Local,  sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere tip;
 • Copia cărții de identitate;
 • Dovada proprietății – Extras de carte funciară de dată recentă;
 • Extras de plan cadastral pe ortofotoplan;
 • Plan de situație cu branșamentul propus;
 • Aviz de racordare eliberat de DelgazGrid S.A
 • Fișa de soluție eliberată de DelgazGrid S.A
 • Memoriu Tehnic
 • Certificat de urbanism (dacă este cazul).

 

TERMEN:
 30 de zile de la data depunerii

OBŢINERE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SITUAȚIA JURIDICĂ A DRUMURILOR

CADRU LEGAL:

            Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – privind Codul Administrativ

            Ordonanța nr.43/1997 ***Republicată – privind regimul drumurilor

COMPETENŢA:

            Direcţia Patrimoniu.

PROCEDURA:

            Pentru  aflarea situației juridice a drumurilor,  sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere tip;
 • Copia cărții de identitate;
 • Dovada proprietății – Extras de carte funciară de dată recentă – pentru terenul care are acces la drum;
 • Extras de plan cadastral pe ortofotoplan;
 • Plan de situație/încadrare în zonă.

TERMEN:
 30 de zile de la data depunerii

Anexa nr.1 PH LOC SOC 2024 - fără domiciliu

14/06/2024

Anexa nr.2 PH LOC SOC 2024

14/06/2024

Cerere tip reconfirmare criterii de acces la o loc. ANL

26/10/2020

Cerere tip reinnoire contract inchiriere ANL-2021

26/10/2020

Obtinerea unei locuinte ANL

26/10/2020

Cerere tip schimb locuinte ANL

26/10/2020

Incheiere acte aditionale contracte ANL

26/10/2020

Reconfirmare indeplinire criterii acces locuinta anl

26/10/2020

Reinnoire contracte ANL -2021

26/10/2020

Schimbul de locuinte ANL

26/10/2020

Cerere de renuntare la locuinta ANL

26/10/2020

Cerere tip incheiere act aditional ANL

26/10/2020

Cerere tip locuinta ANL

26/10/2020

Cerere TIP parcări de reședință

03/04/2020

Hotărârea nr. 141 / 27 octombrie 2017

07/11/2022

Cerere loc socială

11/02/2021

cerere amplasare terasa sezoniera

11/02/2021

CUMPARARE LOCUINTA IN BAZA L.112

11/02/2021

CUMPARARE LOCUINTA IN BAZA DL. 61

11/02/2021

Doc amplasare terase

11/02/2021

Fișa locuinței-pt dosar loc.sociale

11/02/2021

model cerere folosire temporară domeniu public

11/02/2021

OBTINEREA UNEI LOCUINTE SOCIALE

11/02/2021

procedura obtine autorizatie folosire temporara domeniu public

11/02/2021

CERERE-TIP-BRANSAMENT-ELECTRIC-persoana-juridica

11/02/2021

CERERE-TIP-BRANSAMENT-ELECTRIC-persoana-fizica

11/02/2021

2.CERERE-TIP-BRANSAMENT-GAZ-persoana-fizica

11/02/2021

2.CERERE-TIP-situație juridica drum

11/02/2021

3.CERERE-TIP-BRANSAMENT-GAZ-persoana-juridica

11/02/2021

Lista toate spațiile cu aviz

11/02/2021

Listele 2022 pentru locuințe sociale

Vânzare locuințe ANL