H.C.L 91/2001

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                       Hotărârea nr. 91

 

 

 

 

     Privind aprobarea Normelor de desfasurare autorizata a activitatilor de transport public de persoane prin serviciu regulat în municipiul Bistrita”

 

 Consiliul local al municipiului Bistrita s-a întrunit în sedinta ordinara în prezenta a 22 consilieri;
având în vedere: referatul nr.11425/17.05.2001 al Biroului protectia mediului si igiena, privind propunerea de aprobare a Normelor de desfasurare a activitatilor de transport public persoane în municipiul Bistrita;
avizul nr.88207/21.05.2001 al Politiei municipiului Bistrita;
avizul nr.725/16.05.2001 al Autoritatii Rutiere Române – Agentia Bistrita-Nasaud;
avizul nr.2726/21.05.2001 al Directiei Judetene de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud;
avizul nr.111765/22.05.2001 al Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bistrita-Nasaud;
avizul favorabil nr.11425/24.05.2001 al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, munca si protectie sociala, apararea drepturilor omului, probleme ale minoritatilor;
avizul favorabil nr.11425/24.05.2001 al Comisiei de servicii publice si comert, administrarea domeniului public si privat al municipiului Bistrita;
prevederile Ordonantei Guvernului României nr.44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata prin Legea nr.105/27.06.2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului României nr.44/28.08.1997 privind transporturile rutiere si respingerea Ordonantei Guvernului României nr.73/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului României nr.44/1997 privind transporturile rutiere;
prevederile Normelor de organizare si desfasurare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.527/25.11.1997;
prevederile Legii nr.32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare;
prevederile Legii nr.65/1994 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului României nr.12/1994, emisa în temeiul Legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite;
în temeiul disp.art.38(3), art.46(1) si art.50(1)(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

                                                                                                                         H O T Ă R Â Ș T E :

ART.1. – Se aproba Normele de desfasurare a activitatilor de transport public de persoane prin serviciu regulat în municipiul Bistrita, prezentate în anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
ART.2. – Hotarârea are caracter normativ si intra în vigoare la data aducerii la cunostinta publica.
ART.3. – Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, se abroga Hotarârea nr.109/28.09.1998 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea “Normelor de desfasurare autorizata a activitatilor de transport public de persoane prin curse regulate pe teritoriul municipiului Bistrita”, modificata si completata prin Hotarârea nr.16/25.01.1999 a Consiliului local al municipiului Bistrita.
ART.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroul protectia mediului si igiena, Directia de Administrare a Domeniului Public, Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Bistrita si Politia municipiului Bistrita.
ART.5. – Hotarârea se comunica de catre Biroul pregatire documente consiliul local cu:
– Biroul protectia mediului si igiena;
– Directia de Administrare a Domeniului Public;
– Directia Economica;
– Autoritatea Rutiera Româna – Agentia Bistrita-Nasaud, cu sediul în municipiul Bistrita, Bulevardul Independentei bl.2 ap.2;
– Politia municipiului Bistrita, cu sediul în municipiul Bistrita, str.Nicolae Balcescu nr.1-3;
– Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bistrita-Nasaud, cu sediul în municipiul Bistrita, Piata Petru Rares, nr.1;
– Directia de Sanatate Publica a judetului Bistrita-Nasaud, cu sediul în municipiul Bistrita, str.Granicerilor nr.5;
– Mass-media locala;
– Prefectura judetului Bistrita-Nasaud.

 

                                        Preşedinte,       Contrasemnează,
                           TEODOR OVIDIU CREȚU SECRETAR, MICA OPREA
Bistrita la, 28 MAI 2001
Nr. 91
Adoptata cu 22 voturi.
CL/PA.ex.2.