Anunț concurs de recrutare 23.05.2023 la Direcția integrare europeană

            Primăria municipiului Bistrița anunţă organizarea, în data de 23.05.2023, ora 10.00, a concursului pentru ocuparea a 3 funcții contractuale de execuție vacante, pe durată determinată, cu normă întreagă, 8 ore /zi, 40 de ore / săptămână, de la Serviciul implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile din cadrul Direcției integrare europeană, după cum urmează:

           1.inspector de specialitate, gradul I (responsabil tehnic) 2 posturi

           Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență (DL):
 • a). Inginerie civilă, specializările (S): Construcții civile, industriale și agricole sau Căi ferate drumuri și poduri
 • b). Ingineria instalațiilor, specializarea (S): Instalații în construcții
 • c).Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializarea (S): Tehnologii și sisteme de telecomunicații  sau
 • d). Inginerie și management, specializarea (S): Inginerie și management în construcții
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 4 ani.

 

          2.inspector de specialitate, gradul II (responsabil implementare proiecte) – 1 post

          Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramurile de științe (RSI)
 • a). Științe economice,
 • b). Inginerie electrică, electronică și telecomunicații,
 • c). Ingineria transporturilor,
 • d). Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației
 • e). Științele pământului și atmosferei, specializarea (S):  Știința mediului  sau
 • f). Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an

 

            Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiții:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante susmenţionate se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistrița, P-ța Centrală, nr.6 şi va consta în trei etape: selecţia dosarelor, proba scrisă și interviu.

Pentru detalii suplimentare, puteți accesa următorul link: https://www.primariabistrita.ro/primaria/structura-si-organizare/concursuri/recrutare-personal/concursuri-de-recrutare/anunt-concurs-de-recrutare-23-05-2023-la-directia-integrare-europeana/

Aparatul primăriei

Anunț concurs

Bibliografie și tematică