Ședinţă de atribuire / licitaţie a 5 locuri de parcare

Persoanele fizice şi juridice deţinătoare a unui autoturism, care au domiciliul pe strada B-dul Independenței nr. 4. sc. B, C, nr. 71 sc. A, B și nr. 73 sc. A, B, C şi doresc atribuirea / licitarea unui loc de parcare de reședință în parcarea amenajată lateral clădirii – fosta Poșta Nouă, sunt invitate în data de 29.03.2022, ora 14.00, să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Bistriţa – Piața Centrală, nr. 6.

La data menţionată se vor atribui 5 locuri de parcare (locurile numerotate cu nr. 2, 3, 4, 5 și 6), din parcarea codificată E26, respectiv locurile de parcare marcate cu alb în schiţa alăturată.

În vederea participării la procedura de atribuire / licitaţie, solicitanții pot depune până în data de 28.03.2022, ora 14.00, la Primăria Municipiului Bistriţa – sediul Serviciului public municipal „Direcţia Patrimoniu”, str. Gheorghe Şincai nr. 2, următoarele documente:

 1. a) cerere tip;
 2. b) documente privind deținerea spațiului: contract de vânzare – cumpărare / extras CF de dată recentă / contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud / contract de comodat autentificat / certificat de moștenitor / act de donație etc.;
 3. c) carte de identitate, completată cu „stabilit reședință” dacă este cazul;
 4. d) certificat de înregistrare / certificat de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice / P.F.A. / I.I./I.F. / cabinete medicale / cabinete avocatură / cabinete notariale și altele asemenea;
 5. e) act constitutiv al societății (în cazul în care persoana solicitantă este asociat în societate);
 6. f) documente privind deținerea unui autoturism: certificat de înmatriculare, contract de leasing, împuternicire a persoanei juridice proprietar al autoturismului dat în folosință unei persoane fizice, dovada provizorie de circulație a unui autoturism eliberată de organele competente înainte de înscrierea definitivă, după caz;
 7. g) pentru persoanele care au autoturismul înscris într-o altă localitate din România – certificat constatator privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale eliberat de Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița, din care să reiasă că impozitul pentru autoturismul / autoutilitara pentru care se solicită loc de parcare este achitat în municipiul Bistrița;
 8. h) copie certificat de căsătorie, în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii;
 9. i) certificat de încadrare într-o grupă de handicap al solicitantului, al unui membru al familiei sau persoanei aflate în întreținere, domiciliată la aceeași adresă dacă este cazul;
 10. j) certificat de deces al titularului, pentru posibili moștenitori ai autoturismului / autoutilitarei;
 11. k) acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii nr. 189/2000;
 12. l) cupoanele de pensii – soț și soție – pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare, în cazul în care media pensiilor nu depășește salariul minim net pe economie;
 13. m) declarație pe propria răspundere pentru persoanele care nu înregistrează venituri, în familia în care unul din membri este pensionar, pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare.

NOTĂ:

     Conform Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare amenajate în parcările de reședință din municipiul Bistrița aprobat prin Hotărârea nr. 141 / 26.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa cu modificările şi completările ulterioare, persoanele încadrate într-un grad de handicap sau persoanele care au în întreținere o astfel de persoană, domiciliată la adresa solicitantului, beneficiază de atribuirea locurilor de parcare cu prioritate.