Statutul Municipiului Bistrița

Acasă » Monitorul Oficial Local » Statutul Municipiului Bistrița
                                                                                                              H O T Ă R Â R E 

                                                                                  privind aprobarea Statutului municipiului Bistriţa

 
Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2009  având în vedere:

Expunerea de motive nr.55281/04.09.2008 a Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul nr.55281/04.09.2008 al Direcţiei Administraţie Publică;

Raportul favorabil nr.55281/23.02.2009 al Comisiei de dezvoltare urbană;

Raportul favorabil nr.55281/24.02.2009 al Comisiei economice;

Raportul favorabil nr.55281/25.02.2009 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală;

Procesul-verbal de afişare nr.55281/03.10.2008;

prevederile Hotărârii nr.68/30.06.1994 a Consiliului local al municipiului

Bistriţa privind aprobarea Statutului municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ- teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; în temeiul art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.„a” şi alin.3 lit. „a” şi art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                                                            H O T Ă R Ă Ş T E:
 
ART.1. – Se aprobă Statutul municipiului Bistriţa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. – Hotărârea nr.68/30.06.1994 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Statutului municipiului Bistriţa, cu modificărie şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
ART.3. – Primarul municipiului Bistriţa şi Secretarul municipiului Bistriţa, prin serviciile de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, cu respectarea art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 19 voturi „pentru” şi o abţinere din 20 consilieri prezenţi.
ART.5. – Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre :
– Direcţiei Administraţie Publică;
– Direcţiei Informatică Relaţii Publice;
– Instituţiei Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud;
                                                                                                                                
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ                                                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI,
                             ILLYÈS ISTVAN                                                                                                                            GAFTONE FLOARE
 

Statutul municipiului Bistriţa