H.C.L 38/2011

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL

 

Hotărârea nr. 38

PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE BLOCARE A AUTOVEHICULELOR OPRITE SAU STAŢIONATE NEREGULAMENTAR, PRECUM ŞI DE RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI ELIBERARE A ACESTOR AUTOVEHICULE ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA

Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţa ordinară în data de 31.03.2011 având în vedere: Expunerea de motive nr. 2.681/13.01.2011 a Primarului municipiului Bistriţa Raportul comun cu nr.2.681/13.01.2011 al Politiei Comunitare a municipiului Bistriţa şi al Direcţiei Administraţie Publică Juridic Raportul favorabil nr.2.681/28.03.2011 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală Raportul nefavorabil nr. 2.681/29.03.2011 al Comisiei economice Raportul favorabil nr. 2.681/30.03.2011 al Comisiei pentru dezvoltare urbană Procesul-verbal de afişare nr.4.980/24.11.2011 Anunţul nr.4.984/24.01.2011 privind aducerea la cunoştinţa publica a proiectului de hotărâre prevederile Hotărârii nr.16/26.02.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar precum şi de ridicare transport depozitare şi eliberare a acestor autovehicule în municipiul Bistriţa cu modificările ulterioare prevederile Hotărârii nr.12/31.01.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local Poliţia locala a municipiului Bistriţa în conformitate cu: prevederile Hotărârii Guvernului României nr.147/1992 privind blocarea ridicarea transportul depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările şi completările ulterioare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare prevederii Hotărârii Guvernului României nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările ulterioare prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările ulterioare prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea politiei locale prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale în temeiul art.36 alin.2 lit.„b” lit.„d” alin.4 lit.”a” alin.6 lit. „a” pct. 7 art.45 alin.2 lit. „a” şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. – Se aprobă Regulamentul privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, precum şi de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a acestor autovehicule în municipiul Bistriţa, a cărui cuprins este prevăzut în anexa alăturată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. – Hotărârea nr.16/26.02.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privindaprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, precum şi de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a acestor autovehicule în municipiul Bistriţa, cu modificările ulterioare se abrogă.
ART.3. – Dispoziţiile din Regulament, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii intră în vigoare în termen de 30 de zile la data aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri.
ART.4. – Prin grija Poliţiei locale a municipiului Bistriţa prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică, cu 30 zile anterior intrării în vigoare a acesteia.
ART.5. – Primarul municipiului Bistriţa, prin Poliţia locală a municipiului Bistriţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.6.(1) – Hotărârea are caracter normativ şi intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică, conform prevederilor legale.
(2) – Dispoziţiile din Regulament, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii intră în vigoare în termen de 30 de zile la data aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri.
ART.7. -Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţa ordinară cu respectarea art.45, alin.2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 12 voturi „pentru” şi 6 abţineri, din 18 consilieri prezenţi.
ART.8. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre
           Direcţiei Administraţie Publică, Juridic;
           Inspectoratului judeţean de Poliţie Bistriţa – Năsăud cu sediul în municipiul Bistriţa, str. N. Bălcescu, nr 1-3;
           Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Piaţa Centrală, nr.2;
           Primarului municipiului Bistriţa;
           Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud.

Adoptată la data de: 31/03/2011.

                                        Preşedinte,        Contrasemnează,
                           MOLNAR LAURENȚIU DĂNUȚ  SECRETARUL MUNICIPIULUI,
         GAFTONE FLOAR

Anexe: