H.C.L nr.61/2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                                                        Hotărârea nr. 61


PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ELIBERAREA ȘI FOLOSIREA AUTORIZAȚIILOR DE LIBERĂ TRECERE PENTRU CIRCULAȚIA PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA”

 Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.06.2014 având în vedere:
Expunerea de motive nr. 17.959/26.02.2014 a Primarului municipiului Bistriţa Raportul comun nr. 17.959/26.02.2014 al Instituţiei Publice „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa” şi Direcţiei Administraţie Publică Juridic Raportul nefavorabil nr.17.969/23.06.2014 al Comisiei economice Raportul favorabil nr.17.959/24.06.2014 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală Avizul nr. 245.926/07.04.2014 al Poliţiei municipiului Bistriţa – Biroul Rutier înregistrat la Instituţia Publică „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa” cu nr. 35691/14.04.2014 Anunţul nr.18.366/27.02.2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre Procesul-verbal de afişare nr.2/18.362/ 27.02.2014 Anunţul publicat în ziarul Răsunetul nr. 6553/ 28.02.2014 Anunţul publicat în ziarul Mesagerul de Bistriţa-Năsăud nr. 5193/ 28.02.2014 prevederile Hotărârii nr.158/29.09.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa în conformitate cu: prevederile art.128 alin.1 lit.”d” din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002 a Guvernului României privind circulaţia pe drumurile publice republicată cu modificările şi completările ulterioare prevederile art. 4 din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare prevederile art.70 lit. „g” din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare prevederile art. 22 art. 33 art. 34 art. 44 alin. 2 din Ordonanţa nr. 43/1997 republicată privind regimul drumurilor prevederile art.7 lit. i). din Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale republicată prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată în temeiul art.36 alin.2 lit.”d” alin.6 lit.„a” pct. 7 13 art. 45 alin.2 lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa, prezentat în Anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Hotărârea are caracter normativ conform legii şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.

ART.3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art.17, pct.1 din Anexa la Hotărârea nr. 153/29.07.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Bistriţa şi Hotărârea nr.158/29.09.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa, se abrogă.

ART.4. – Primarul municipiului Bistriţa prin Poliţia Locală a municipiului Bistriţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în şedinţă ordinară, cu respectarea art.45 alin.2 lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 11 voturi “pentru”, 6 voturi „împotrivă” şi o abţinere, din 18 consilieri prezenţi.

ART.6. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre:

                – Instituţiei Publice „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa”;

                – Direcţiei Economice; – Inspectoratului de Poliţie al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, strada Nicolae Bălcescu nr.1-3;

                          – Inspectoratul judeţean de Jandarmi  Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, B-dul Independenţei, nr.7;

                – Primarului municipiului Bistriţa;

                          – Instituţiei Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Adoptată la data de: 26/06/2014.

                                        Preşedinte,        Contrasemnează,
                                    HANGAR SORIN  SECRETARUL MUNICIPIULUI,
         GAFTONE FLOARE