H.C.L 22/2010

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL

 

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspHotărârea nr. 22


PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PIEŢELOR DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA”

Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţa ordinară în data de 25.02.2010 având în vedere:
Expunerea de motive nr.723/06.01.20010 a Primarului municipiului Bistriţa Raportul comun nr.723/06.01.2010 al Serviciului public municipal „Direcţia Administrare Pieţe Târguri şi Oboare” şi al Direcţiei Administraţie Publică Juridic Raportul favorabil nr.723/22.02.2010 al Comisiei economice Raportul favorabil nr.723/23.02.2010 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală Anunţul nr.79.607/22.12.2009 privind aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de hotărre prevederile Hotărârii nr.159/18.11.2004 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Regulamentului general de organizare şi funcţionare al pieţelor municipiului Bistriţa al Pieţei Decebal al Pieţei Independenţei Nord al Pieţei Calea Moldovei al Pieţei en-gross Tărpiului al Târgului de animale Viişoara şi al Târgului de maşini Viişoara prevederile Hotărârii nr.21/26.02.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza municipiului Bistriţa prevederile Hotărârii nr.153/29.07.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Bistriţa prevederile Hotărârii nr.187/30.09.2009 a Consiliului local Bistriţa privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.85/16.09.1999 a Consiliului local al municipiului Bistriţa cap.IV. „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente” lit.A. „Pieţe agroalimentare şi industriale” şi lit. B Zone de agrement şi ştranduri poz.3 cu modificările şi completările ulterioare prevederile anexei nr.1 la Hotărârea nr.168/27.08.2009 privind atribuirea de denumiri unor străzi şi zone nou create în localităţile componente ale municipiului Bistriţa prevederile Hotărârii nr.237/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea unor pieţe volante pe teritoriul municipiului Bistriţa prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţa în unele zone publice cu modificările şi completările ulterioare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.955/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat în conformitate cu: prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobata prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică în temeiul art.36 alin.2 lit. „d” alin. 6 lit. „a” pct.19 şi alin.9 art. 45 alin.1 şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţelor din municipiul Bistriţa, conform anexei nr.1.
ART.2. – Se aprobă Protocolul de colaborare privind susţinerea, înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor volante, încheiat cu Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală Bistriţa-Năsăud şi Direcţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud, conform anexei nr.2.
ART.3.(1) – Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului de agrement „Heidenfeld” se va elabora şi se va supune aprobării consiliului local, după elaborarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex de agrement Heidenfeld”.
(2) – Sumele necesare elaborării documentaţiei de urbanism prevăzută la alin.1 vor fi cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Administrare a Pieţelor din municipiul Bistriţa”, pe anul 2010.
ART.4.Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5.Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 159/18.11.2004 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Regulamentului general de organizare şi funcţionare al pieţelor municipiului Bistriţa, al Pieţei Decebal, al Pieţei Independenţei Nord, al Pieţei Calea Moldovei, al Pieţei en-gross din str.Tărpiului, al Târgului de animale Viişoara şi al Târgului de maşini Viişoara, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART.6. – Prezenta hotărârea intră în vigoare cu data aducerii la cunoştinţă publică.
ART.7. – Primarul municipiului Bistriţa, prin viceprimarul de resort, Serviciul public municipal „Direcţia de Administrare a Pieţelor din municipiul Bistriţa ” şi Poliţia comunitară Bistriţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.8. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară cu respectarea art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001, respectiv cu un număr de 12 voturi „pentru ”, 3 voturi „împotrivă” şi 5 abţineri, din 20 consilieri prezenţi.
ART.9. – Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre:
               Viceprimarului de resort;
               Direcţiei economice;
               Serviciului public municipal „Direcţia de Administrare a Pieţelor din municipiul Bistriţa”
               Direcţiei Administraţie Publică, Juridic
               Politiei comunitare a municipiului Bistriţa;
               Poliţiei municipiului Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Nicolae Bălcescu nr. 3 – 5;
               Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa str. Zimbrului;
               Direcţiei Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, str.Tărpiului nr.29;
               Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, str.Ioan Slavici nr.2
               Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Parcului nr. 25;
               Oficiului pentru Protecţia Consumatorului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr. 1;
               Primarului municipiului Bistriţa;
–      Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud

Adoptată la data de: 25/02/2010.

                                        Preşedinte,        Contrasemnează,
                                 RUS CONSTANTIN  SECRETARUL MUNICIPIULUI,
         GAFTONE FLOARE

Anexe: