HCL 153/2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL

 

 
                                                                                                            Hotărârea nr. 153
PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI DE BUNĂ GOSPODĂRIRE A MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţa ordinară în data de 29.07.2009 având în vedere: Expunerea de motive nr.45217/24.07.2009 a Primarului municipiului Bistriţa Raportul comun nr. 45217/24.07.2009 al Serviciului public „Poliţia Comunitară a municipiului Bistriţa al Direcţiei Administraţie Publică Juridic al Serviciului public municipal „Direcţia de Servicii Publice” şi Direcţiei Integrare Europeană Raportul favorabil nr. 45217/27.07.2009 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală Raportul favorabil nr. 45217/28.07.2009 al Comisiei pentru dezvoltare urbană Procesele-verbale de afişare nr.164/25.03.2009 şi nr. 220/29.06.2009 Raportul nr. 45143/23.07.2009 al Poliţiei Comunitare a municipiului Bistriţa privind dezbaterea publică din data de 23.07.2009 prevederile Hotărârii nr.50/15.04.2002 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor norme pentru activităţile de gospodărie întreţinere şi curăţenie în municipiul Bistriţa cu modificările şi completările ulterioare în conformitate cu: prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată cu modificările şi completările ulterioare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare prevederile Legii nr.24/2007 privind spaţiile verzi cu modificările şi completările ulterioare prevederile Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor republicată cu modificările şi completările ulterioare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare prevederile art. 1 art.4 art.8 art.23 şi art.24 din Ordonanţa Guvernului României privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale nr.21/2002 aprobată cu modificări prin Legea nr.515/2002 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare în temeiul art.36 alin.2 lit. „b” „c” şi „d” alin.6 lit.”a” pct.3 pct.7 pct.9 pct.10 pct.14 şi pct.19 şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. – Se aprobă măsurile de bună gospodărire a municipiului Bistriţa potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. – Primarul municipiului Bistriţa, prin Serviciul public „Poliţia Comunitară a municipiului Bistriţa”, Serviciul public municipal „Direcţia de Servicii Publice”, Direcţia Integrare Europeană, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Administraţie Publică, Juridic, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.3. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în şedinţă ordinară, cu respectarea art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 15 voturi „pentru” şi 3 abţineri, din 18 consilieri prezenţi.
ART.4. – Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre:
– Serviciul public „Poliţia Comunitară a municipiului Bistriţa”;
– Serviciului public municipal „Direcţia de Servicii Publice”;
– Direcţiei Integrare Europeană;
– Direcţiei Economice;
– Direcţiei Administraţie Publică, Juridic;
– Serviciului public municipal „Direcţia Patrimoniu”;
– Primarului municipiului Bistriţa
– Instituţiei Prefectului, judeţul Bistriţa – Năsăud.

Adoptată la data de: 07/29/2009.

 
                                        Preşedinte,        Contrasemnează,
                                     RUSU ANDREI  SECRETARUL MUNICIPIULUI,
       GAFTONE FLOARE
Anexe:
anexa