H.C.L 119/2006

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                         Hotărârea nr. 119

 

 

 

 

 

    HOTĂRÂRE privind stabilirea unor mãsuri pentru reglementarea accesului auto şi desfãşurarea activitãţilor comerciale şi artistice, în Centrul Istoric al municipiului Bistriţa, „Zona       pietonalã Liviu Rebreanu”


	Consiliul local al municipiului Bistrita, întrunit în şedinţã ordinarã în data de 07.09.2006 având în vedere:
	Expunerea de motive nr.48.446/28.08.2006 a Primarului municipiului Bistriţa;
     Raportul nr.48.447/28.08.2006 al Biroului Proiectare şi Protecţie Monumente;
Raport favorabil nr.48.447/04.09.2006 al Comisiei pentru comerţ şi servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al municipiului;
Raport favorabil nr. 48.447/04.09.2006 pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
Raport favorabil nr. 48.447/06.09.2006 al Comisiei pentru administraţie publicã localã, juridicã, protecţie socialã şi apãrarea drepturilor omului;
Raport favorabil nr. 48.447/04.09.2006 al Comisiei pentru buget, finanţe;
     Avizul favorabil nr.55.292/04.09.2006 al Poliţiei municipiului Bistrita, înregistrat la Primãria municipiului Bistriţa;
Avizul favorabil nr.18/30.08.2006 al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi de urbanism a municipiului Bistriţa;	 
     prevederile Hotãrârii nr.99/07.09.1998 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent „Zona de rezervaţie istoricã şi de arhitecturã” a municipiului Bistriţa; prevederile Hotãrârii nr.50/15.04.2002 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor norme pentru activitãţile de gospodãrie, întreţinere si curãţenie în municipiul Bistriţa, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; prevederile Hotãrârii nr.200/22.12.2003 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea 
Regulamentului de autorizare şi desfãşurare a activitãţilor comerciale pe raza municipiului Bistriţa;
prevederile Hotãrârii nr.43/30.03.2004 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistriţa” şi a Regulamentului local de urbanism; prevederile art.2 pct.21, 23, 24, 29 şi art.3 din Legea nr.61/1991pentru sancţionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieţuire socialã, a ordinii şi liniştii publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã;	
…///…

- 2 - 

prevederile Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale şi de igienã şi sãnãtate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
	prevederile art.32 şi art.35 din Hotãrârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicatã; 
prevederile art.6, art.10, art.11, art12, art.13, art.14, alin.1 li.”a”, „d”, „h”, alin.2 lit.”b”, alin.3, alin.4 lit.”c” din Ordonanţa Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţã, aprobatã prin Legea nr.650/2002;
	prevederile Hotãrârii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţã;
	prevederile art.9, art.10, art.27, alin. 4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
     prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
	prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã;
 prevederile Legii nr.296/2004 privind Codul consumului;
	prevederile Ordinului nr.1430/2005 al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii; 
     în temeiul dispoziţiilor art.38 alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.4,9,10, 11, alin.9, art.46 
alin.2, lit.”e”, art.50 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare,

                               H O T Ã R Ã Ş T E:

	 ART.1. – Se stabilesc mãsurile pentru reglementarea accesului auto şi desfãşurarea activitãţilor comerciale şi artistice, în Centrul Istoric al municipiului Bistriţa “Zona pietonalã Liviu Rebreanu”, dupã cum urmeazã:

A.	ACCESUL AUTO
     ART.2. (1) - Accesul auto în Zona pietonalã Liviu Rebreanu este permis dinspre Piata Centralã, numai pentru riverani, maşinile de intervenţie - pompieri, poliţie, ambulanţã, de întreţinere a furnizorilor de utilitãţi şi maşinile de aprovizionare ale agenţilor economici din aceasta zonã, circulaţia desfãşurându-se în sens unic spre Piaţa Unirii.
	       (2) – Accesul riveranilor în zonã se face pe baza unui un autocolant  distribuit de Primãria municipiului Bistriţa, pe care este înscrisã zona de acces, numãrul de înmatriculare al autovehiculului, emitentul şi data emiterii, conform modelului prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
…///…

- 3 -

            (3) - Este interzisã parcarea autovehiculelor pe domeniul public din faţa imobilelor situate în zonã, inclusiv pentru riverani. Aceştia au obligaţia sa le parcheze în curţile interioare ale imobilelor, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, autovehiculele vor fi parcate in imediata vecinãtate, în afara perimetrului pietonal în spaţiile special amenajate existente, fãrã taxã de parcare.
(4) - Accesul autovehiculelor destinate colectãrii deşeurilor menajere şi comerciale din zonã se va face dupã urmãtorul program: zilnic, între orele 6,00 – 8,00. Curãţenia şi salubrizarea se vor face numai cu mijloace mecanizate.
	       (5) - Aprovizionarea spaţiilor comerciale şi de alimentaţie publicã din zonã se va face dupã urmãtorul program: luni - vineri orele 6,00 – 9,00. Aprovizionarea se va face prin spatele imobilului, din strãzile adiacente, exceptând situaţiile unde nu este posibil accesul. 
  (6) – În zilele de sâmbãtã şi duminica şi alte sãrbãtori legale nu este permis accesul autovehiculelor de aprovizionare în zonã.
  (7) – Este permis accesul în zonã autovehiculelor cu greutatea maximã autorizata pânã la 2,5 to, excepţie fãcând cele destinate colectãrii deşeurilor.
  (8) – Se interzice accesul motocicletelor, motoretelor şi a altor mijloace de locomoţie cu acţionare mecanicã.

B.	ACTIVITÃŢI COMERCIALE 

	ART.3. (1) – Comerţul în spaţii amenajate în imobilele din Zona pietonalã Liviu Rebreanu, precum şi comerţul stradal se vor face de cãtre comercianţi autorizaţi în condiţiile legii, cu respectarea regulilor generale de comerţ, a normelor de igienã, sãnãtate publicã şi salubritate. 
 (2) - Activitãţile care se desfãşoarã în zonã sunt cele comerciale şi de alimentaţie publicã.
 (3) - În zonã se interzice orice activitate de producţie, comerţul en-gross şi funcţionarea de ateliere de prestãri servicii poluante.
 (4) - Pentru toate activitãţile desfãşurate poluarea trebuie sã se încadreze în limitele prevãzute in lege
 (5) - Se interzice prepararea alimentelor în zona teraselor stradale. Activitatea de pregãtire a 
sortimentelor culinare se va face numai in spaţii cu aceastã destinaţie prestabilitã.
 (6) - Indiferent de natura activitãţii comerciale desfãşurate, este obligatorie afişarea în mod vizibil a firmei sub care funcţioneazã comerciantul, a denumirii unitãţii şi tipului unitãţii de alimentaţie publicã. Firma la locul exercitãrii activitãţii se amplaseazã în baza autorizaţiei de construire emisã de Primãria municipiului Bistriţa, a avizului Biroului Proiectare si Protecţie Monumente şi a Comisiei zonale de monumente istorice.
 (7) - Unitãţile comerciale amenajate în imobilele din zonã trebuie sã fie întreţinute în permanentã stare de igienã şi curãţenie, iar vitrinele acestora vor fi aranjate în mod estetic, în funcţie de sezon, astfel încât sã confere personalitate spaţiului.
…///…


- 4 -
(8) – Proprietarii imobilelor din zonã au obligaţia ca în termen de 2 ani de la data adoptãrii prezentei hotãrâri sã înlocuiascã tâmplãria de aluminiu sau PVC cu tâmplãrie de lemn, pe baza unei autorizaţii de construire emisã de Primãria municipiului Bistriţa, conform legii.
ART.4. (1) - Primãria municipiului Bistriţa va stabili zonele din spaţiul public al pietonalului amenajat, locaţiile care vor fi amenajate ca spaţii comerciale, modul de amenajare a teraselor, modelul panourilor si corpurilor de reclamã, modelul mobilierului urban, respectiv mese, scaune, parasolare, copertine, jardiniere, coşuri de gunoi, etc., modelul tarabelor, amplasamentele şi suprafeţele destinate comerţului stradal.
 	 (2) - Propunerile privind amenajarea spaţiului public din zonã se vor materializa printr-un proiect care va fi întocmit, pânã la data de 30 noiembrie 2006, de Biroul Proiectare şi Protecţie Monumente din cadrul Primãriei municipiului Bistriţa şi avizat de Comisia zonalã de monumente istorice. 
	ART.5 (1) - Comerţul stradal în zonã se va face numai în locuri autorizate de Primãria municipiului Bistriţa. 
         (2) - În zonã se permite comerţul stradal sezonier de alimentaţie publicã, vânzarea produselor de artizanat, pentru anumite evenimente tradiţionale. 
 (3) Pentru punerea în valoare a specificului istoric şi etno-cultural al zonei Bistriţei, comercianţii care desfãşoarã activitãţi sezoniere pe domeniul public pot fi îmbrãcaţi într-o costumaţie adecvatã.
	 ART.6. (1) - Indiferent de locaţia în care se desfãşoarã activitãţile comerciale şi de alimentaţie publicã din zonã, orarul de funcţionare se stabileşte la solicitarea comerciantului de cãtre Comisia de analizã a dosarelor depuse de cãtre agenţii economici în vederea eliberãrii certificatelor de funcţionare din cadrul Primãriei municipiului Bistriţa, cu condiţia respectãrii prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi a reglementãrilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publicã.
           (2) – Programul de funcţionare se poate stabili, în funcţie de specificul activitãţii comerciale desfãşurate, în intervalul orar 600 – 2300.

C. ACTIVITÃŢI ARTISTICE

 	ART.7.(1) - În zonã se pot desfãşura activitãţi artistice ocazionale, în baza autorizaţiei de cupare provizorie a domeniului public şi cu plata taxei de ocupare a domeniului public aferentã. 
		 (2) - Activitãţile artistice care se pot desfãşura în zonã sunt: mini-concerte, manifestãri şi expoziţii de artã, târguri tradiţionale ale Bistriţei, pentru încurajarea şi susţinerea turismului urban sau alte activitãţi similare.
		 (3) - Se interzice jocul cu mingea, indiferent de vârsta jucãtorilor. ART.8. (1) - Pentru valorificarea esteticã a zonei, Primaria municipiului Bistriţa va realiza şi amplasa, începând cu primãvara anului 2007, pe cheltuialã proprie, la nivelul ferestrelor de la etajele imobilelor din zonã, jardiniere cu flori, întreţinerea lor revenind proprietarilor imobilelor, începând cu primãvara anului 2007.
	 	 (2) - Forma şi amplasamentul jardinierelor vor fi stabilite de Biroul Proiectare si Protecţie monumente prin proiectul ce va fi întocmit potrivit art.4, alin.2.
 
…///…

- 5 -

D.	CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL ACTIVITÃŢII COMERCIALE

 ART.9. - Constituie contravenţie, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.99/2000, aprobatã şi modificatã prin Legea nr.650/2002 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţã şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
1) desfãşurarea de activitãţi comerciale fãrã autorizarea prevãzutã de lege, cu suspendarea activitãţii comerciale pânã la data autorizãrii şi amendã:
  a) de la 200 RON la 500 RON pentru comerţul desfãşurat în structuri de vânzare, respectiv spaţii comerciale şi depozite aferente, cu suprafaţã micã;
  b) de la 500 RON la 1000 RON pentru comerţul desfãşurat în structuri de vânzare, respectiv spaţii comerciale şi depozite aferente, cu suprafaţã medie;
  c) de la 1000 RON la 2000 RON pentru comerţul desfãşurat în structuri de vânzare, respectiv spaţii comerciale şi depozite aferente, cu suprafaţã mare;
            2) exercitarea de activitãţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publicã cu personal necalificat, fãrã cunoştinţe de specialitate, cu amendã de la 200 RON la 1000 RON;
3) comercializarea de produse şi servicii de piaţã, altele decât cele înscrise în certificatul constatator sau anexa la Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului, cu amendã de la 100 RON la 1000 RON;
     4) neafişarea orarului de funcţionare în unitate în mod vizibil din exterior şi nerespectarea acestuia, cu amendã de la 200 RON la 2000 RON;ART.10. (1) - Sancţiunile prevãzute la art.9 se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care limitele minime şi maxime ale amenzilor se dubleazã.
       (2) - Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se face de cãtre organele de control ale primãriei, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţã, aprobatã şi modificatã prin Legea nr.650/2002.
      ART.11. - Constituie contravenţie, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.21/1992, republicatã şi se sancţioneazã cu amendã contravenţionalã de la 200 RON la 2000 RON, urmãtoarele fapte:
1)	Comercializarea produselor şi prestarea serviciilor în locuri şi în spaţii neautorizate;
2)	Nefişarea, în mod vizibil, a denumirii unitãţii, autorizaţiei de funcţionare, precum şi neafişarea şi nerespectarea orarului de funcţionare.
ART.12.(1) - Sancţiunile se aplicã persoanelor fizice şi persoanelor juridice.
  (2) - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la art. 11 se fac de cãtre Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bistriţa-Nãsãud, precum şi de organele de control ale primãriei, potrivit competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare.

…///…

- 6 -
	ART.13.(1) - Constituie contravenţie conform Hotãrârii Guvernului României  nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unitãţilor de alimentaţie publicã neincluse în structurile de primire turistice şi se sancţioneazã cu amendã de la 30 RON la 50 RON neînscrierea în mod vizibil pe firmã a tipului de unitate, la darea în folosinţã a acesteia.
		  (2) - Contravenţia prevãzutã la alin.1 se constatã şi se sancţioneazã de cãtre organele 
de control ale primãriei.
 	ART.14. - Constituie contravenţie la Hotãrârea nr. 200/22.12.2003 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfãşurare a activitãţilor comerciale pe raza municipiului Bistriţa şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 RON la 2000 RON şi suspendarea activitãţii, dupã caz, urmãtoarele fapte:
a) desfãşurarea de activitãţi comerciale în zona pietonalã fãrã certificat de funcţionare sau autorizaţie de ocupare temporalã a domeniului public eliberate de Primãria municipiului Bistriţa;
b) desfãşurarea de alte activitãţi în zona pietonalã decât cele înscrise în certificatul de funcţionare sau autorizaţia de ocupare temporalã a domeniului public;
c) desfãşurarea de activitãţi economice cu Certificat de funcţionare eliberat de Primãria municipiului Bistriţa fãrã vizã anualã acordatã conform prevederilor art.6;
ART.15. (1) - Constituie contravenţie la prezenta hotãrâre şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 RON la 2000 RON şi suspendarea activitãţii, dupã caz, urmãtoarele fapte:
a)	utilizarea de corpuri şi panouri de reclamã, publicitate, vitrine frigorifice, spaţii de expunere, copertine etc. fãrã autorizaţie provizorie de ocupare a domeniului public emisã de Primãria municipiului Bistriţa;
b)	nerespectarea programului de aprovizionare şi colectare a deşeurilor;      
c)	prepararea alimentelor în zona teraselor stradale;
d)	nerespectarea de cãtre proprietarii imobilelor din zonã a obligaţiei de înlocuire a tâmplãriei de aluminiu sau PVC cu tâmplãrie de lemn, în termenul prevãzut la art. 3 alin.8;
e)	nerespectarea de cãtre persoanele fizice a programului de predare a deşeurilor.
      (2) - Suspendarea activitãţii şi constatarea contravenţiilor se face de cãtre primar şi împuterniciţii acestuia şi Poliţia Comunitarã a municipiului Bistriţa, dupã caz.
ART.16. - Constituie contravenţie la prezenta hotãrâre şi se sancţioneazã cu amendã de la 1000 RON la 2500 RON, sãvârşirea urmãtoarelor fapte:
a)	accesul, staţionarea sau parcarea în zonã a autovehiculelor fãrã autocolantul distribuit de Primãria municipiului Bistriţa, potrivit art. 2, alin 2;
b)	accesul în zonã al autovehiculelor cu greutatea maximã autorizatã care depãşeşte la 2,5 to, excepţie fãcând cele destinate colectãrii deşeurilor.

…///…
					 
- 7-

ART.17. - Constituie contravenţie la prezenta hotãrâre şi se sancţioneazã:
a)	cu amendã de la 500 RON la 800 RON, pãtrunderea autovehiculelor, altele decât cele prevãzute la art. 2, în perimetrul pietonal;
b)	cu amendã de la 500 RON la 700 RON, pãtrunderea motoretelor, a motocicletelor şi a altor mijloace de locomoţie, cu acţiune mecanicã;
c)	cu amendã de la 150 RON la 300 RON, jocul cu mingea, indiferent de vârsta jucãtorilor.
	ART.18. - Prevederile prezentei hotãrâri referitoare la contravenţii se completeazã cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificatã şi completatã prin Legea nr.180/2002, cu excepţia art.28 şi art.29 din Ordonanţã pentru sancţiunile prevãzute la art. 9 din prezenta hotãrâre. 

E.	ALTE CONTRAVENŢII

ART.19.(1) - Pentru alte fapte prin care se încalcã regulile de urbanism şi normele de convieţuire socialã, ordine şi linişte publicã, a celor de igienã şi sãnãtate publicã, precum şi a celor privind regimul circulaţiei rutiere, dupã caz, se aplicã sancţiunile prevãzute în actele normative speciale.
      (2) - Constatarea şi aplicarea faptelor de naturã contravenţionalã se f ac de cãtre primar, sau împuterniciţii acestuia, Poliţia Comunitarã a municipiului Bistriţa şi organele de poliţie, dupã caz.ART.20. - Prevederile prezentei hotãrâri vor fi cuprinse în actualizarea documentaţiei de urbanism - Planul Urbanistic Zonal „Zona de rezervaţie istoricã si de arhitecturã” a municipiului Bistriţa - aprobatã prin Hotãrârea nr.99/07.09.1998 a Consiliului local al municipiului Bistriţa şi în Regulamentul de autorizare şi desfãşurare a activitãţilor comerciale pe raza municipiului Bistriţa, care urmeazã a fi supuse aprobãrii Consiliului local al municipiului Bistriţa.
ART.21. - Prezenta hotãrâre se aduce la cunoştinţã publicã şi la cunoştinţa deţinãtorilor imobilelor din zonã, prin grija Biroului Proiectare şi Protecţie Monumente, a Serviciului public municipal „Direcţia Administrare Fond Imobiliar, pentru chiriaşii imobilelor şi Serviciului public municipal „Direcţia de Administrare a Domeniului Public pentru proprietarii imobilelor, cu sprijinul Serviciului public municipal „Direcţia Finanţe publice municipale”.
ART.22. - Primarul municipiului Bistriţa, prin Biroul Proiectare şi Protecţie Monumente, Serviciul public municipal „Direcţia Administrare Fond Imobiliar”, Serviciul public municipal „Direcţia de Administrare a Domeniului Public”, Serviciul public municipal „Direcţia Finanţe publice municipale” şi Poliţia Comunitarã a municipiului Bistriţa va aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre.
     ART.23. - Prezenta hotãrâre a fost adoptatã de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în şedinţã ordinarã, cu respectarea art.46 alin.1, din Legea nr.215/2001, respectiv cu un numãr de 17 voturi „pentru”, 17 consilieri prezenţi.
	ART.24. - Compartimentul pregãtire documente va comunica prezenta hotãrâre:
		- Primarului municipiului Bistrita
		- Viceprimarilor municipiului Bistrita;
…///…

- 8 -

- Serviciului public municipal „Direcţia Administrare Fond Imobiliar”;
- Serviciului public municipal „Direcţia de Administrare a Domeniului Public”;
- Serviciului public municipal „Direcţia Finanţe publice municipale
		- Poliţiei Comunitare a municipiului Bistrita;
- Oficiului judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bistriţa-Nãsãud, cu sediul în municipiul Bistriţa, Str. 
Piaţa Petru Rareţ nr.1;
- Poliţiei municipiului Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. N. Bãlcescu, nr. 1-3;
		- Biroului Proiectare şi Protecţie Monumente
		- Mass-mediei locale;
		- Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Nãsãud
 
 
                                  Preşedinte,                                 DIRECTOR EXECUTIV,            Contrasemnează,
                             ILLYÉS ISTVAN                            PUNGOVSCHI-BUCUR CECILIA          PENTRU SECRETAR,