H.C.L 114/2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL

 

Hotărârea nr. 114

PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BISTRIŢA 

 Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţă extraordinară în data de 19.10.2012 având în vedere: Adresa Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa – Năsăud nr. II/D/19.946/15.12.2011 înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa sub nr.94.245/16.12.2011 Avizul nr.1657336/18.10.2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici înregistrat la Primăria municipiului Bistriţa sub nr.79.066/19.10.2012 Expunerea de motive nr. 67392/03.10.2012 a Primarului municipiului Bistriţa Raportul nr. 67392/03.10.2012 al Poliţiei locale a municipiului Bistriţa şi Biroului resurse umane şi organizare Raportul comun nefavorabil nr.67.392/18.10.2012 al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa prevederile Hotărârii nr.12/31.01.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local Poliţia locală a municipiului Bistriţa prevederile art.107 şi art.111 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu modificările şi completările ulterioare în temeiul art.36 alin.2 lit.”a” alin. 3 lit. ”b” şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioareHOTĂRĂŞTE:
ART.1. – Se aprobă modificarea organigramei Poliţiei locale a municipiului Bistriţa, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. – Se aprobă modificarea statului de funcţii  al Poliţiei locale a municipiului Bistriţa, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 ART.3. –Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele 1 şi 2 ale
Hotărârii nr. 12/31.01.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local „Poliţia locală a municipiului Bistriţa, se abrogă.
ART.4. – Primarul municipiului Bistriţa, prin Biroul resurse umane şi organizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în şedinţă extraordinară cu respectarea art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 14 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 3 abţineri din 18 consilieri prezenţi.
ART.6. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre:
–   Direcţiei administraţie publică, juridic;
–    Poliţiei locale a municipiului Bistriţa;
–   Biroului resurse umane şi organizare;
–   Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bucureşti, str. Eforiei, nr.5, sector 5;
–   Primarului municipiului Bistriţa;
–   Instituţiei Prefectului  – judeţul Bistriţa-Năsăud.

Adoptată la data de: 19/10/2012.

                                       Preşedinte,       Contrasemnează,
                                   PETELEU IOAN SECRETARUL MUNICIPIULUI
       GAFTONE FLOARE

     

Anexe: