H.C.L 110/2014

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIȚA
CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                         Hotărârea nr. 110

 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTELOR PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE , PE RAZA MUNICIPIULUI BISTRIŢA

 
Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.11.2014 având în vedere:

Expunerea de motive nr.48.869/02.06.2014 a Primarului municipiului Bistriţa
Raportul comun nr.48.869/02.06.2014 al Direcţiei Patrimoniu al Direcţiei Administraţie Publică Juridic
al Arhitectului Şef şi al Serviciului Public „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa”
Raportul favorabil nr.48.869/24.11.2014 al Comisiei pentru dezvoltare urbană
Raportul favorabil nr.48.869/25.11.2014 al Comisiei economice
Raportul favorabil nr.48.869/26.11.2014 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală
anunţul nr.80.043/30.09.2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre
procesul-verbal de afişare nr.80.046/30.09.2014
prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.39/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza municipiului Bistriţa cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.141/18.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2014
în conformitate cu: prevederile Legii nr.31/1990 – Legea societăţilor republicată cu modificările şi completările ulterioare                                                                 
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare                                                                
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă republicată cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările următoare
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
prevederile Legii nr.296/2004 privind Codul consumului republicată cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.44/2004 – Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare în temeiul art.36 alin.(2) lit.”d” alin.(6) lit.„a” pct.135710art.45 alin.(2) şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă Regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza municipiului Bistriţa, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – (1) Taxa de eliberare/vizare anuală a certificatului de funcţionare se stabileşte prin hotărâre a Consiliului local odată cu stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi se achită integral, anticipat eliberării certificatului de funcţionare indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, respectiv 31 decembrie, conform Codului fiscal.

                (2) Taxa de eliberare/vizare anuală, după caz, a certificatului de funcţionare, nu se restituie chiar dacă autorizaţia a fost anulată sau dacă titularul certificatului de funcţionare şi-a încetat activitatea, indiferent de motiv.

ART.3. – Se aprobă Regulamentul pentru desfăşurarea comerţului stradal şi condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pe raza municipiului Bistriţa prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.39/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza municipiului Bistriţa şi Hotărârea nr.8/31.01.2013 pentru modificarea Hotărârii nr.39/31.03.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa.

ART.5. – Hotărârea are caracter normativ şi intră în vigoare în 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.

ART.6. Primarul municipiului Bistriţa, prin Serviciul public municipal „Direcţia Patrimoniu” şi Serviciul public „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.7. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, cu respectarea art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 18 voturi „pentru” din 18 consilieri prezenţi.

ART.8. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre:

      Serviciului public municipal „Direcţia Patrimoniu”;

      Serviciului public municipal „Poliţia Locală”;

      Direcţiei Administraţie Publică, Juridic;

      Arhitectului Şef;

      Serviciului Urbanism;

      Direcţiei de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, str.Grănicerilor nr.5;

      Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr.1;

      Inspectoratului de Poliţie al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, strada Nicolae Bălcescu nr.1-3;

      Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, Bulevardul Independenţei, nr.7;

      Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, strada Mărăşeşti nr.2;

      Primarului Municipiului Bistriţa;        

      Instituţiei Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

         

 

Adoptată la data de: 27/11/2014

                                        Preşedinte,        Contrasemnează,
                           BRIA DUMITRU ALEXANDRU  SECRETARUL MUNICIPIULUI,
         GAFTONE FLOARE

Anexe: