Direcția administrație publică juridic

1. Instituire curatelă

CADRU LEGAL
Legea nr. 278/2009 privind Codul civil, republicată;
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.

COMPETENȚĂ
Compartimentul Autoritate Tutelară

PROCEDURĂ
Acte necesare instituirii curatelei și numirii unui curator în vederea reprezentării/asistării unui minor, în fața notarului public, în vederea perfectării unor acte juridice de dispoziție sau pentru acceptarea unei succesiuni:
– Adresa biroului notarului public prin care solicită instituirea curatelei și numirea unui curator pentru minor/minori în vederea reprezentării/acestuia/acestora;
– Buletinul de identitate/Cartea de identitate a părintelui, sau, după caz  a reprezentantului legal al minorului;
– Certificatul de căsătorie a părinților minorului;
– Certificatul de naștere a minorului;
– Cartea de identitate a minorului (dacă este cazul);
– Certificatul de deces al părintelui decedat sau a persoanei după care se dezbate succesiunea;
– Sentința de divorț sau, după caz, certificatul de divorț (în situația în care părinții minorului sunt divorțați);
– Certificatul de căsătorie a parintelui recăsătorit (dacă este cazul);
– Hotărârea Comisiei de Protecție a Copilului privind plasamentul minorului (în cazul minorilor față de care s-a luat o atare masură de ocrotire);
– Extrasul de carte funciara a imobilului care se vinde/se cumpară/se donează (apartament, casă, teren etc.);
– Actele de proprietate a bunurilor (contractul de vânzare, contractul de donație, sentința judecatorească definitivă, extras de cont etc.) sau alte documente din care să rezulte dreptul de proprietate;
– Extrasul de Carte funciară din care să rezulte alt drept locativ al minorului (dacă este cazul);
– Buletinul sau, după caz, Cartea de identitate a curatorului;
– Declarația de acceptare a calității de curator dată în fața reprezentanților Autoritații Tutelare.

TERMEN
Numirea în calitate de curator se face prin dispoziția Primarului în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor.

NOTĂ
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Autoritatea Tutelară are competența, la solicitarea notarului public, de a institui curatela și numi un curator pentru minori în vederea reprezentării/asistării acestora în fața acestuia la acceptarea unei succesiuni sau, după caz, la perfectarea actelor de dispoziție ce se vor încheia în fața respectivului notar public, însă, în acest din urmă caz, respectiv în cazul actelor de dispoziție, este necesară validarea de către instanța de tutelă, respectiv de către judecătorie, a curatorului numit de autoritate tutelară.

2. Luarea în evidență a persoanelor adulte puse sub interdicție judecătorească.

Punerea sub interdicție a persoanei fizice adulte și numirea tutorelui se face de către instanța judecatorească competentă.

În vederea luării în evidență a persoanelor puse sub interdicție judecătorească, tutorele trebuie să depună următoarele documente:
– Sentința civilă de punere sub interdicție și numire tutore;
– Certificatul de naștere al persoanei puse sub interdicție;
– Cartea de identitate a persoanei puse sub interdicție;
– Certificatul de căsătorie  a persoanei puse sub interdicție;
– Certificatul medical  eliberat  de  medicul de familie,  din care să  rezulte  starea  de sănătate, alte acte medicale;
– Actele de proprietate a bunurilor persoanei puse sub interdicție;
– Cuponul de pensie/adeverință de venit a persoanei puse sub interdicție;
– Buletinul de identitate/Cartea de identitate a tutorelui;
– Certificatul de naștere al tutorelui;
– Certificatul de căsătorie al tutorelui.

În conformitate cu prevederile art. 152 C.civ. coroborate cu cele ale art. 171 C.civ., tutorele este dator să prezinte anual o dare de seamă despre modul în care s-a îngrijit de persoana pusă sub interdicție, precum și despre administrarea bunurilor acesteia.

Darea de seamă se prezintă în termen de 30 de zile de la sfârșitul anului calendaristic.

În cazul în care persoana pusă sub interdicție a decedat, tutorele are obligația de a prezenta, în conformitate cu prevederile art. 156, 160, 162 C.civ. coroborate cu cele ale art. 171 C.civ. darea de seamă generală, solicitând și încetarea tutelei.

Model - cerere încetare tutelă și descărcare de gestiune generală

Model dare de seamă anuală

Model dare de seamă generală

Cereri pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare

CERERE LEGEA nr. 18 din 1991 art.23

CERERE LEGEA nr.18 din 1991 art.24

CERERE LEGEA nr.18 din 1991 art.27