Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Bistrița”-corp școală și                                       sala de sport, municipiul Bistriţa

Solicitare oferte de preț

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție publică ce are ca obiect: Servicii de elaborare Expertiză Tehnică și Audit Energetic pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Bistrița”-corp școală și sala de sport, Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă.

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta pentru prestarea serviciilor mai sus menţionate, aşteptăm oferta Dumneavoastră, până în data de 17.01.2022. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerinţele din prezenta solicitare şi cu specificaţiile din documentaţia de atribuire anexată.

 

  1. Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele:

Termenul limită de depunere ofertă: 17.01.2022, ora 15:00;

– Oferta se va depune la sediul Primăriei municipiului Bistriţa (Registratură), Bistriţa, strada Gh. Şincai, nr. 2;

– Oferta trebuie întocmită, în conformitate cu documentele ataşate prezentei solicitări;

– Coduri de clasificare CPV:  71319000-7 Servicii de expertiză

                                               71314300-5 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică;

– Preţul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA;

– Oferta financiară va cuprinde costul total al activităților prevăzute în solicitarea de oferte

și se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț.

– Termenul de valabilitate a ofertei – minim 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor;

– Valoarea estimată a achiziției este de 67.102,92 lei fără TVA

– Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut

Pentru detalii suplimentare puteți accesa link-ul următor:   https://www.primariabistrita.ro/primaria/achizitii-publice/achiziii-directe/achizitii-directe-primaria-municipiului-bistrita/anul-2022/reabilitare-si-modernizare-scoala-gimnaziala-stefan-cel-mare-bistrita-corp-scoala-si-sala-de-sport-municipiul-bistrita/

Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Bistrița”-corp școală și sala de sport, municipiul Bistriţa

Solicitare oferte de preț

07.01.2022

Caiet de sarcini

07.01.2022

Formulare-model

07.01.2022

Model-contract-prestări-servicii -SC.GEN. STEFAN CEL MARE

07.01.2022