Taxa specială de salubrizare

TSB

(Taxa de salubrizare de bază)

HCL  219/2019

CINE DATOREAZĂ TSB:

REGULA : Proprietarii de imobile (persoane fizice şi juridice)

EXCEPTIA:

 1. Chiriaşii, titluarii dreptului de concesiune, dare în administrareîn cazul imobilelor proprietate publică sau privată ale statului ori ale unității administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință
 1. Persoane juridice(operatori economici, instituţii publice, asociaţii non-profit altele decât asociaţiile de proprietari/locatari, etc.)care desfăşoară activităţi pe raza municipiului Bistriţa (indiferent dacă au sau nu sediul în mun. Bistriţa) în imobile închiriate de la PF sau PJ

CATEGORII DE CONTRIBUABILI – CUANTUMUL TAXEI:

 1. UTILIZATORI CASNICI:

1.1.  PERSOANE FIZICE –utilizatori casnici: TSB = 11.5 lei/pers/lună

In functie de structura familiala TSB/an, respectiv /luna va fi urmatoarea:

Structura familialaTSB/lunaTSB/an
1 persoana11.5 lei138 lei
2 persoane23 lei276 lei
3 persoane34.5 lei414 lei
4 persoane46 lei552 lei
5 persoane57.5 lei690 lei
6 persoane69 lei828 lei

1.2.  PROFESII LIBERALE (cabinete de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale, birourile executorilor judecătorești, cabinete medicale, etc.) – obligația de a depune declarația și obligația de a achita taxa specială de salubrizare revin persoanelor care desfăşoară profesia liberală: TSB = 11.5 lei/pers/lună

(în funcție de numărul de membri sau numărul de angajați ce desfășoară profesia respectivă)

1.3.  PERSOANE JURIDICE ce dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință:

TSB = 11.5 lei/pers/lună

 1. UTILIZATORI NON-CASNICI (operatorii economici, instituţiile publice asociațiile non-profit altele decât asociațiile de proprietari/locatari, etc.) care au sediul, punctul de lucru sau care desfăşoară activităţi (economice sau de altă natură) pe teritoriul administrativ al municipiului Bistriţa).  – taxa este datorată în funcţie de modalitatea de colectare a deşeurilor:

2.1. Utilizatori non-casnici care depun deşeurile la platforme publice (împreună cu alţi utilizatori):

FORMULA DE CALCUL: TSB = nr. de angajaţi x 11,5 lei*

*Praguri minime:

Număr angajațiTSBminim/lună
0-5 angajați 31,00lei
6-10 angajați 63,00 lei
peste 10 angajați127,00 lei

 

2.2. Utilizatori non-casnici care depun deşeurile în recipienţi alocaţi în exclusivitate acestora:

TSB este calculat în funcţie de tipul de recipient solicitat şi frecvenţa de colectare:

 TIP RECIPIENTFrecvența lunarăTSB/recipient/lună:TSB/recipient/AN

REZIDUAL

474 lei/tona/lună

pubelă 120l231,00 lei372
pubelă 120l346,50 lei558
pubelă 120l462,00 lei744
pubelă 240 l262,00 lei744
pubelă 240 l393,00 lei1116
pubelă 240 l4124,00 lei1488
container 1,1mc2284,00lei3408
container 1,1mc.3426,00 lei5112
container 1,1mc.4568,00 lei6816

ATENŢIE:

 1. Există un prag minim, nu se poate solicita o frevenţă de colectare mai mică de 2!
 2. Dacă se solicită o altă frecvenţă de colectare, atunci TSB se calculeaza conform formulei de mai jos:

TSB = costul tipului de recipient solicitat x frecvența de colectare lunară declarată,

știind că:

 TIP RECIPIENTcost/recipient/colectare
REZIDUALpubela 120l15,50 lei
pubela 240 l31 lei
container 1,1mc.142,00lei

De exemplupubela de 120 l, frecvenţa de colectare 5

TSB= 15.5×5=77.5 lei/lună

DECLARAŢII:

–          Utilizatorii casnici (pct. 1.1. si 1.2.)depun declaratia conform formular 1 sau formular 4, in cazul declaraţiilor rectificative

–          Utilizatorii casnici (pct. 1.3.) depun declaraţia conf. formular 2 sau formular 5, in cazul declaraţiilor rectificative

–          Utilizatorii non-casnici (pct. 2.1. si 2.2.) depun declaraţia formular 3 sau formular 6, in cazul declaraţiilor rectificative

Notă: Se depune câte o declaraţie pt fiecare imobil deţinut/închiriat

 

TERMEN DE DEPUNERE DECLARAŢII, DATA IMPUNERII:

 

CategorieSituatieTermen declaratieData impunerii

Utilizatori existenti

(care au fost in evidentele fiscale anterior intrarii in vigoare a HCL 219/2019)

–     nu exista modificari taxa speciala de salubrizare se datorează conform datelor existente în evidenţele fiscale

 

01.01.2020
–   exista modificari, declarațiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări a datelor declarației inițiale, urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze începând cu luna următoare  depunerii declarației rectificative;30 zile de la modificareîncepând cu luna următoare  depunerii declarației rectificative
În cazuri de deces/înstrăinare a imobilului/dizolvare a societății,30 zile de la modificareîncepând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul/înstrăinarea imobilului/dizolvarea societății
Utilizatori noi (care nu au fost evidentele fiscale anterior intrarii in vigoare a HCL 219/2019)PF, PJ  care nu au fost in evidente pe vechea taxa de salubrizare45 zile de la instituire 14.02.2020

01.01.2020 sau

altă data pt cei care nu au beneficiat de serviciul de salubrizare

PJ  care au avut contract cu Supercom anterior intrarii in vigoare a HCL 219/2019)45 zile de la instituire 14.02.202001.04.2020
PF, PJ care au achiziționat un imobil sau au înfiinţat un punct de lucru

30 zile de la data dobândirii/înfiinţării punctului de lucru

 

cu data de întâi a lunii următoare celei în care au dobândit imobilul/ au finalizat/au început activitatea.
Declaratie 0 persoane-au figurat în evidentele fiscale cu declaratie 0 persoane-3 luni de la instituirea taxei 31.03.2020 (au obligatia actualizarii declaratiei)01.04.2020
–     nu au fost in evidente cu declaratie 0, au avut inregistrate anterior un nr de pers si se depune declaratie cu  0 persoane

-30 zile de la modificare

– la 6 luni, actualizarea declaratiei

– incepând cu luna următoare  depunerii declarației rectificative

– daca declaratia de impunere nu se actualizeza la sase luni, cu data de întâi a lunii urmatoare datei la care ar trebui sa aduca actualizarea se impun 4 pers

–     nu au fost in evidentele fiscale deloc si se depune declaratie cu  0 persoane– 45 zile de la instituire 14.02.2020

01.01.2020 sau

altă data pt cei care nu au beneficiat de serviciul de salubrizare

DECLARAŢIA 0 PERSOANE:

Pentru imobilele cu destinaţia de locuinţă deţinute de persoane fizice sau juridice, pentru care se depune declaraţia cu „0”(zero persoane) se vor anexa în mod obligatoriu documente justificative, cum ar fi:

 1. a)-adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari din care să rezulte nelocuirea imobilului;
 2. b)-facturile utilităţilor (de ex. energie electrică, gaze naturale, apă canal) pentru luna curentă/anterioară;
 3. c)-alte documente care justifică nelocuirea imobilului;

(91)  Declaraţia cu zero persoane produce efecte începând cu luna următoare depunerii declaraţiei de impunere cu zero persoane şi se va actualiza la şase luni, în caz contrar se va impune cuantumul taxei de salubrizare pentru 4 persoane, începând cu luna următoare datei până la care este necesară actualizarea.

(92) Utilizatorii existenţi, care au fost în evidenţele fiscale în perioada 2016-2019 cu declaraţii de impunere cu zero persoane, vor depune în termen de trei luni de la instituirea taxei, documente justificative în vederea actualizării declaraţiilor. În cazul nedepunerii documentelor, se va impune cuantumul taxei de salubrizare pentru 4 persoane începând cu data de 01.04.2020.

SANCŢIUNEA NEDECLARĂRII – STABILIREA DIN OFICIU

În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut, după cum urmează:

 1. a) pentru persoanele fizice: pe baza estimării unui număr de4 persoane;
 2. b) pentru persoanele juridice: pe baza estimării unei cantități de deșeurireziduale de  2 tone/lună.

ATENŢIE: taxa pe tonă pt persoane juridice :    474 lei/tonă/lună

                                                                   2 tone /lună =948 lei, 11.376 lei/an

MODIFICĂRI ALE DECLARAŢIILOR:

–          Operează cu data de 1 a lunii următoare depunerii documentelor

–         Cetățenilor care lipsesc din localitate cel puțin 90 de zile consecutive dintr-un an calendaristic și probează acest fapt cu documente justificative de tip viză de flotant, contracte de muncă în străinătate, bilet de călătorie dus-întors etc., li se va recalcula proporțional taxa de salubrizare datorată.

SCUTIRI:

 1. a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 2. b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Scutirile se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana depune documentele justificative, cu exceptia celor care au fost deja in evidentele fiscale cu scutire, acestia vor beneficia în continuare de scutire la plata taxei de salubrizare.

TERMEN DE PLATĂ:

Data de 15 a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul de salubrizare – prima scadenţă 15.02.2020

Plata taxei se poate face şi anticipat, pe o perioadă de mai multe luni, sau pentru întregul an.

Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată, atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislația specială în vigoare.