Încheierea (înregistrarea) căsătoriei

 • Program

  Luni - Sâmbătă: 09.00 - 15.00; Duminică: 09.00 - 14.00

 • Telefon

  0263 222086

 • Telefon șef serviciu

  0756 222047

CADRU LEGAL PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

Codul civil, Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările ulterioare, Metodologia pentru aplicarea unitara  a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

PROCEDURA

Declaratia de casătoriei se face personal de către viitorii soți, în scris, la Serviciul Stare Civilă.  

ACTE NECESARE

– certificatele de naștere în original și copii xerox;

– cărţile de identitate in original si copii xerox;

– acte din care să rezulte încetarea, anularea sau desfacerea casătoriei anterioare, daca este cazul  ( ex: certificatul de deces al fostului sot, sentința de divort rămasă definitivă și irevocabila, certificatul de divorţ,  etc.)

– certificatele medicale prenupţiale , eliberate de către medicul de la Cabinetul de planificare familială,  valabile 14 zile de la data emiterii.  (la data încheierii căsătoriei aceste certificate trebuie să fie în termen de valabilitate. Vă recomandăm să ridicaţi aceste certificate de la medic, numai în preziua sau în ziua depunerii declaraţiei de căsătorie la Serviciul Stare civilă).

TERMEN

Căsătoria se poate incheia după expirarea termenului de 10 zile de la data depunerii declarației de căsătorie respectiv, a 11-a zi.   În cele 11 zile se numără și ziua depunerii actelor și ziua încheiereii căsătoriei. Primarul poate incuviinta pentru motive temeinice incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile. (ex.de motive temeinice: sarcina în luna IX-a).  

Precizăm că, termenul de 10 zile (în care declarația de căsătorie și celelalte documente necesare sunt păstrate la Serviciul Stare civilă) este prevăzut de legiuitor pentru: efectuarea publicităţii căsătoriei, soluţionarea eventualelor opoziţii la încheierea căsătoriei, pentru verificări privind datele de stare civilă ale viitorilor soți, de aceea reducerea acestui termen se poate face numai pentru motive întemeiate.

CĂSĂTORIA UNUI CETĂȚEAN STRĂIN ÎN ROMÂNIA

Dosarul de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente:
– adeverinţă ( sau certificat) de stare civilă (de celibat) – este documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, sau documentul eliberat de autorităţile locale competente ale statului de cetăţenie, datate recent, maximum 3 luni de la emitere (sau care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate) pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei.
– declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public român, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România
– procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi.
– actul de identitate pentru cetăţenii UE/paşaportul pentru cetăţeni din state terţe,
– certificatul de naştere apostilat/ supralegalizat după caz, în original şi traducere legalizată
– certificatul medical prenupţial eliberat de un medic din România (Cabinet Planificare familială), în urma efectuării investigaţiilor medicale, valabil 14 zile.

Cerinţe de legalitate ale documentelor emise de alte state:
– documentele eliberate de statele membre UE sunt scutite de alte formalități de legalizare.
– documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;
– documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
– documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile anterioare, se supralegalizează.

Supralegalizarea documentelor presupune următoarea procedură: certificarea documentului de către autoritatea competentă din statul emitent, în funcţie de propria legislaţie urmată de supralegalizarea de către misiunea diplomatică a statului respectiv în România sau a României în statul respectiv şi supralegalizarea finală de către Ministerul Afacerilor Externe Român.

Dovada identităţii cetăţenilor străini se poate face cu unul dintre următoarele documente:
– pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător;
– pentru apatrizi – paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz;
– pentru cetăţenii străini din statele terţe, paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României, viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;
– pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România, documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară, protecţie umanitară condiţionată; p
pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România, paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

Nu sunt valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României: documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are înscrisă menţiunea “identitate declarată”; documentul care face dovada statutului de tolerat; decizia de returnare.

PROCEDURA DE SUPRALEGALIZARE – conform informaţiilor afişate de Ministerul Afacerilor Externe

Actele pot fi prezentate, în vederea supralegalizării, personal şi prin mandatar, după cum urmează:
– prin procură notarială, întocmită în faţa unui notar public român;
– procură întocmită la o misiune diplomatică sau oficiu consular al României în străinătate;
– procură întocmită la un notar public străin, cu condiţia ca aceasta să fie, ulterior, apostilată sau supralegalizată;
– împuternicire avocaţială;
– contract prestări servicii, dacă se apelează la o persoană juridică ce are ca obiect de activitate prestări servicii.

În cazul persoanelor juridice, societăti comerciale, persoana care se va prezenta pentru supralegalizarea documentelor va trebui să prezinte delegatie din partea firmei, respectiv, contract de prestări servicii.

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA SUPRALEGALIZĂRII

– cerere tip;
– actele care urmează a fi legalizate/supralegalizate însoţite de copii xerox;
– carte de identitate/paşaport/carte rezidenţă pentru membrii familiei/permis de şedere, în original şi copie xerox;
– contravaloarea taxei consulare, în original, achitată, dupa caz, la CEC-ul sau trezoreria din raza de domiciliu a solicitantului, în cazul persoanelor fizice, şi, respectiv, numai la trezoreria unde firma are domiciliu fiscal.

Supralegalizarea se efectuează în ziua depunerii cererii.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
DEPARTAMENTUL CONSULAR
BIROUL LEGALIZĂRI DOCUMENTE

 • Adresa

  Aleea Alexandru nr.24, sector 1, Bucureşti

 • Telefon

  021.319.68.75

 • E-mail

  legalizari@mae.ro

 • Program

  De luni până vineri: 09:00 – 12:00; 13:00 – 16:00