Divorțul pe cale administrativă

Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010, privind accelerarea soluţionării proceselor, a modificat Legea nr. 4/1953, Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituind desfacerea căsătoriei prin divorţul pe cale administrativă.
Prin intrarea în vigoare a Noului Cod civil, divorţul prin acordul soţilor a fost reglementat în art. 375-378, cu preluarea procedurii stabilite prin legea micii reforme.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se depune şi se semnează de ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor; În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret.  Cererea va fi insoţită de certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copii, documentele care fac dovada identităţii, declaraţie autentificată de notarul public în situaţia în care ultima locuinţă comună nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate. În cazul cetăţenilor străini certificatele prezentate trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute de convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.
Cererea de divorţ este înregistrată la Serviciul de Stare civilă în ziua în care a fost primită, constituindu-se dosarul de divorţ şi se acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia. La solicitarea motivată a unuia dintre soţi, după împlinirea termenului iniţial, ofiţerul de stare civilă delegat mai poate acorda un termen de până la 30 zile calendaristice.

Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, se poate face daca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 375 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, respectiv: există acordul expres al soţilor, aceştia nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi (per a contrario, divorţul pe cale administrativă este posibil dacă soţii au copii minori din afara căsătoriei, copii majori sau nu au copii), niciunul din soţi nu este pus sub interdicţie având consimţământul valabil şi neviciat.

În urma constatării îndeplinirii condiţiilor legale în vederea desfacerii căsătoriei pe cale administrativă, va fi întocmit certificatul de divorţ, în trei exemplare originale, fiecare dintre foştii soţi primind câte un exemplar. Data eliberării certificatului de divorţ constituie data la care este desfăcută căsătoria. Pentru ofiţerul de stare civilă delegat, procedura nu este finalizată urmând, ca exemple, înregistrarea divoţului în actul de căsătorie, în actul de naştere, anularea certificatului de căsătorie, anularea cărţii de identitate a fostului soţ care îşi schimbă  numele, comunicarea modificării statutului civil la serviciul de evidenţă al persoanelor pentru înregistrare în Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, componenta judeţeană, arhivarea şi păstrarea în condiţii de securitate a actelor întocmite.

Trebuie precizat de asemenea că, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi enumerate mai sus, ofiţerul de stare civilă delegat poate respinge cererea de divorţ, împotriva respingerii neexistând cale de atac. În acest caz, soţii se vor putea adresa cu cererea de divorţ, instanţei de judecată.