Secretar general Floare Gaftone

DATE PERSONALE
Data naşterii:24.10.1963
Telefon:0263-233166 / 0263-236437 int 112
Starea civilă: Căsătorită
Religia: Ortodoxă
Naţionalitate: Română                                

ATRIBUȚII PRINCIPALE
a) coordonează activitatea următoarelor structuri ale aparatului de specialitate al Primarului  municipiului Bistriţa şi ale serviciilor publice de interes local:
– Compartiment registru agricol;
– Compartimentul pregătire documente contencios;
b) participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului local al municipiului Bistriţa;
c) avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâre ale consiliului local şi dispoziţiile Primarului municipiului Bistriţa;
d) contrasemnează, în condiţiile legii, hotărârile Consiliului local;
e) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
f) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului,
g) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile;
h) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
i) asigură, prin Compartiment pregătire documente, contencios: procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, asigură întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
j) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
k) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
l) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii;
Secretarul municipiului Bistriţa îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege precum şi însărcinări încredinţate de Consiliul local al municipiului Bistriţa sau de Primarul municipiului Bistriţa. 

Declaratii avere si interese Gaftone Floare 2020

23/06/2020