Tipareste Tipareste

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL
Hotărârea nr. 175
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA


Consiliul local al municipiului Bistriţa
întrunit în şedinţă ordinară
în data de 20.12.2017
având în vedere:
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.42/31.03.2016
privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistrița
Expunerea de motive nr. 90076/30.10.2017 a Primarului municipiului Bistriţa
Raportul comun nr. 90077/30.10.2017 al Serviciului public municipal „Direcţia Servicii Publice Bistrița”
Direcția Administrație Publică
Juridic si al Serviciului Achiziții Publice
Raportul favorabil nr.90077/18.12.2017 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală
Raportul favorabil nr.90077/19.12.2017 al Comisiei economice
Raportul favorabil nr.90077/19.12.2017 al Comisiei pentru dezvoltare urbană
Anunţul nr. 90078/30.10.2017 privind aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre
Procesul verbal de afişare nr. 90078 / 30.10.2017 încheiat cu ocazia afişării Proiectului de Hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa
Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice nr. 2016/S 065-111775/02.04.2016
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
prevederile Legii nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Legii nr. 51/2006 republicată - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
cu modificările și completările ulterioare
prevederile Legii nr. 99/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
prevederile Ordinului Ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353 / 23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92 /2007
prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 140/30 mai 2017
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local
prevederile Ordinului Ministrului transporturilor nr. 972 din 3.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local
prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/12 decembrie 2007
pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 394/2016 din 2 iunie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 27/31 august 2011 privind transporturile rutiere
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007
privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului
prevederile Hotărârii nr. 42/31.03.2016 a Consiliului Local al municipiului Bistrița
privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistrița
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
în temeiul disp. art. 36
alin. (2) lit. d
alin. (5) lit. a
alin. (6) lit. a
pct. 14
art.45(3) şi art.49(1)(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată
cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – (1) Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

                   (2) – Atribuirea se va face prin licitaţie publică deschisă;

                              (3) – Delegarea gestiunii se va face pe o perioadă de 6 ani.

ART.2. – Se aprobă Studiul  de  oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Bistriţa prezentat în anexa nr.1.

ART. 3. – Se aprobă documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate  în municipiul Bistriţa, după cum urmează:

(1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public local în municipiul Bistriţa prezentat în anexa nr. 2;  

          (2) Criteriile de calificare a ofertanților la procedura de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Bistrița prezentate în anexa nr. 3;

          (3) Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de  transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa, prezentat în anexa nr. 4;

          (4) Programul de circulaţie al mijloacelor de transport public local de persoane prezentat în anexa nr. 4.1.

(5) Condiţiile specifice de concesionare a transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa, prezentate  în anexa nr. 4.2;

(6) Staţiile de transport public local de pe raza municipiului Bistriţa prezentate în anexa 4.3;

(7) Factorii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa, prevăzute în anexa nr. 5;

(8) –Modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa, prevăzut în anexa nr. 6;

(9) – Fișa de date a achiziției de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Bistrița prezentată în anexa nr. 7.

          ART.4. – Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Se împuterniceşte Primarul municipiului Bistriţa să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa.

ART.6. - Primarul municipiului Bistriţa, prin Viceprimarul de resort, Serviciul public municipal “Direcţia Servicii Publice Bistrița” va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.7. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţa ordinară cu respectarea art. 45 (3) din Legea nr.215/2001, republicată, respectiv cu un număr de 18 voturi “pentru” din 19 consilieri prezenţi. Un consilier nu a votat.

 ART.8. – Secretarul municipiului prin Compartimentul pregătire documente, contencios, va comunica prezenta hotărâre:

-         Domnului Viceprimar Niculae Cristian Marius;

-         Serviciului public municipal „Direcţia Servicii Publice Bistrița”;

-         Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, bulevardul Independenţei bl. 2, ap. 2;

-         Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice cu sediul Piaţa Petru Rareş nr. 1;

-         Poliţiei municipiului Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1-3;

-         Registrului Auto Român, filiala Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, Calea Dejului, nr. 17;

-         Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1;

-         Mass-mediei locale;

-         Instituţiei Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud.

 

Adoptată la data de: 20/12/2017.

Preşedinte,Contrasemnează,
BRIA DUMITRU ALEXANDRUSECRETARUL MUNICIPIULUI,
GAFTONE FLOARE


Anexe:
 

File Attachment Icon
anexele 1-7.pdf