Tipareste Tipareste

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL
Hotărârea nr. 114
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BISTRIŢA


Consiliul local al municipiului Bistriţa
întrunit în şedinţă extraordinară
în data de 19.10.2012
având în vedere:
Adresa Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa - Năsăud nr. II/D/19.946/15.12.2011
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa sub nr.94.245/16.12.2011
Avizul nr.1657336/18.10.2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
înregistrat la Primăria municipiului Bistriţa sub nr.79.066/19.10.2012
Expunerea de motive nr. 67392/03.10.2012 a Primarului municipiului Bistriţa
Raportul nr. 67392/03.10.2012 al Poliţiei locale a municipiului Bistriţa şi Biroului resurse umane şi organizare
Raportul comun nefavorabil nr.67.392/18.10.2012 al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa
prevederile Hotărârii nr.12/31.01.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local Poliţia locală a municipiului Bistriţa
prevederile art.107 şi art.111 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici
republicată
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 a Guvernului României
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
cu modificările şi completările ulterioare
în temeiul art.36 alin.2 lit.”a”
alin. 3 lit. ”b” şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată
cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

 

          ART.1. – Se aprobă modificarea organigramei Poliţiei locale a municipiului Bistriţa, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
         ART.2. – Se aprobă modificarea statului de funcţii  al Poliţiei locale a municipiului Bistriţa, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           ART.3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 12/31.01.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local „Poliţia locală a municipiului Bistriţa, se abrogă.
          ART.4. – Primarul municipiului Bistriţa, prin Biroul resurse umane şi organizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
          ART.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în şedinţă extraordinară cu respectarea art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 14 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 3 abţineri din 18 consilieri prezenţi.
          ART.6. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre:
-      Direcţiei administraţie publică, juridic;
-      Poliţiei locale a municipiului Bistriţa;
-      Biroului resurse umane şi organizare;
-      Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Bucureşti, str. Eforiei, nr.5, sector 5;
-      Primarului municipiului Bistriţa;
-      Instituţiei Prefectului  - judeţul Bistriţa-Năsăud.
 

Adoptată la data de: 19/10/2012.

Preşedinte,Contrasemnează,
PETELEU IOANSECRETARUL MUNICIPIULUI
GAFTONE FLOARE


Anexe:
 

File Attachment Icon
Anexa 1 - organigrama.xls
File Attachment Icon
anexa 2 -stat de functii.xls