Astazi este: Duminica, 26 ianuarie 2020
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous

Serviciul urbanism elibereaza:

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

CADRU LEGAL
Legea nr.50/1991, republicata, Ordinul MLPAT 1430/2005;

COMPETENTA
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizatii

PROCEDURA
Pentru eliberarea unei autorizatii de construire se vor depune urmatoarele acte:
- Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – inclusiv anexa (se utilizeaza formularul-model F.9 - "Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare"), completata cu elementele de identificare si datele tehnice
- Documentatie pentru autorizare in doua exemplare:
a) certificatul de urbanism (in copie);
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata), nu mai vechi de 30 de zile;
c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C/P.A.D. sau P.O.E., intocmit in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);
d) avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism:
1. fisele tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului, cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii acestora (doua exemplare, cu exceptia fiselor F.8.2 si F.8.3 care se prezinta in trei exemplare);
2. avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie) si, dupa caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.
e) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie), inclusiv documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate odata cu certificatul de urbanism (in copie).

TERMEN
Autorizatia se elibereaza in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei. Documentatiile incomplete se restituie in termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

NOTA
La ridicarea autorizatiei solicitantul trebuie sa prezinte dovada achitarii taxei chitanta) pentru eliberarea autorizatiei si buletinul de identitate.

ALTE INFORMATII
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicata;
b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite
potrivit legii;
c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;
f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
i) cimitire - noi si extinderi.

Download Tipizate1        Download Tipizate1 

CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA SI NUMAR DE IMOBIL

CERTIFICATUL DE URBANISM

CADRU LEGAL
Legea nr.50/1991 republicata, Legea 350/2001, Ord. MLPAT 1430/2005;

COMPETENTA
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizatii

PROCEDURA
Pentru eliberarea unui certificat de urbanism se vor depune urmatoarele acte :
- Cerere-tip (formularul-model F.1 - "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completata in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si cu precizarea scopului solicitarii actului;
- Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).
- Planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500 – plan de situatie si 1:2000 sau 1:10.000, dupa caz – plan de incadrare in zona, - vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului, cu indicarea imobilului - teren si/sau constructii; (2 exemplare) (planurile se obtin contra-cost de la unitatea teritoriala specializata care le gestioneaza)
- Act de proprietate pentru imobil (teren sau constructie), in copie;

TERMEN
Certificatul de urbanism se elibereaza in termen de 30 de zile de la data depunerii actelor.
Documentatiile incomplete se restituie in termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

NOTA
Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire.

ALTE INFORMATII
Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se achita la sediul serviciilor fiscale situate in Piata Centrala, nr. 6, sau A. Odobescu, nr. 17;

DOWNLOAD TIPIZATE1       DOWNLOAD TIPIZATE2

CHEMARE LA TRASARE

MODEL DE PANOU - SANTIER IN LUCRU

DOWNLOAD TIPIZATE1

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

 


Actualizat prin grija Directiei tehnice - 16/03/2016, la ora 03:48.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1755796, online: 16
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.1718.206.12.7918.206.12.7918.206.12.79_2020_1_26
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.