Astazi este: Vineri, 25 septembrie 2020
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro ... Începând cu data de 1 aprilie 2020, prin Hotararea nr. 8 din 31.03.2020 a Comitetului local pentru situatii de urgenta Bistrita, pe raza municipiului Bistrita inmormantarile se vor face in maxim 24 de ore, persoanele decedate fiind transportate in sicriu inchis ...
Autentificare
Curent: Anonymous

Biroul resurse umane elibereaza:

 

DOSARUL DE CONCURS PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI

CADRU LEGAL
Hotararea Guvernului Romaniei nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

COMPETENTA
Biroul resurse umane

PROCEDURA

    a) formularul de înscriere
    b) copia actului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
    e) cazierul judiciar;
    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
    h) dosar de incopciat.

Formular tipizat 

 

DOSARUL DE CONCURS PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL

CADRU LEGAL
Hotararea Guvernului Romaniei 775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de
stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, modificata si completata prin  Hotararea Guvernului Romaniei nr.157/1999;

COMPETENTA
Biroul resurse umane

PROCEDURA
a) Cerere
b) Copie carnet de munca
c) Copie act de studii
d) Copie buletin
e) Cazier judiciar
f) CV
g) Recomandare de la ultimul loc de munca
h) Dosar cu sina

Actualizat prin grija Biroului resurse umane - 25/03/2020, la ora 03:15.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.