Astazi este: Joi, 28 ianuarie 2021
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous

 

Adrian Gelu Muthi
Date personale
Data naşterii:16.08.1968
Locul naşterii: comuna Lechința, jud.Bistrița-Nasaud
Telefon: 0263-230613 int 150                                      

      

 
Atribuţii delegate:
a)    Coordoneaza Directia Patrimoniu, Directia de Administrare a Pietelor si asigura relatia cu Societatea Business Park Bistrita Sud;
b)    Semneaza, pentru si in numele ordonatorului de credite, documentele de angajare, lichidare si ordonantare a cheltuielilor prevazute in bugetul Directiei Patrimoniu si Directiei de Administrare a  Pietelor;
c)    urmăreşte executarea obligaţiilor contractuale asumate prin contractele iniţiate sau derulate de serviciile pe care le coordoneaza.
d)    asigură şi răspunde de întocmirea programului de reparaţii la imobilele proprietatea publică sau privată aflate în administrarea primăriei şi fundamentează împreună cu serviciile din subordine cheltuielile necesare pentru lucrările de reparaţii capitale şi de întreţinere a fondului imobiliar al municipiului Bistriţa;
e)    asigură şi răspunde de administrarea imobilelor cu destinaţia de locuinţă, precum şi de închirierea, subînchirierea acestora şi vânzarea lor, potrivit legii; asigură şi urmăreşte încasarea veniturilor rezultate din vânzări, chirii, etc., spaţii de locuit sau spaţii cu altă destinaţie şi face propuneri pentru utilizarea sumelor încasate;
f)     urmăreşte şi răspunde de conservarea şi valorificarea, potrivit dispoziţiilor legale, a fondului imobiliar al municipiului Bistriţa;       
g)   asigură şi urmăreşte repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local precum şi aplicarea măsurilor stabilite de consiliul local cu privire la locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea sau administrarea municipiului Bistriţa;
h)    urmăreşte şi răspunde de administrarea şi inventarierea, prin serviciile din subordine, a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului şi face propuneri în consecinţă;
i)     asigură, potrivit competenţelor primăriei şi în condiţiile legii, colaborarea cu instituţiile şi autorităţile publice, agenţii economici pentru punerea în aplicare a măsurilor de dezvoltare urbană stabilite;
k) verifică din oficiu sau la cerere utilizarea sumelor din bugetul local
     pentru serviciile din subordine şi comunică primarului cele constatate;
l)   asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, in domeniile de activitate ale serviciilor din subordine..
m) semneaza in numele primarului contractele de inchiriere, concesiune si   vanzare/cumparae, inclusiv cele in forma autentica întocmite de Directia Patrimoniu si Directia de Administrare a  Pietelor.
 
Alte atribuţii:
a)   asigură fundamentarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Patrimoniu şi face împreună cu acest serviciu propuneri privind lucrările de investiţii şi reparaţii ce urmează a fi executate la imobilele proprietatea publică şi privată a municipiului Bistriţa;
b)   participă la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate ale acesteia;
c)   controlează, coordonează şi evaluează activitatea personalului serviciilor din subordine;
d)   ia măsurile necesare, pentru asigurarea, potrivit legii, a ordinii şi disciplinei în cadrul serviciilor din subordine;
e)   primeşte, distribuie şi semnează corespondenţa serviciilor din subordine;
f)     avizează programul anual de efectuare a concediilor de odihnă a personalului din subordine, precum şi orele suplimentare efectuate de acesta;
g)   întocmeşte şi semnează referate, informări privind activitatea serviciilor din subordine, la solicitarea primarului sau consiliului local, precum şi ca urmare a constatărilor verificărilor întreprinse;
h)   asigură potrivit competenţelor primăriei şi în condiţiile legii, colaborarea cu instituţiile şi autorităţile publice, agenţii economici, pentru funcţionarea în condiţii corespunzătoare a serviciilor comunitare de utilitate publică.
i)     asigură elaborarea şi aplicarea de către serviciile din subordine a Procedurilor operaţionale întocmite şi aprobate în cadrul programului de Management al Calităţii.
j)     acordă audienţe cetăţenilor, conform programului stabilit de primar.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nume fisierActualizat Dimensiune (kB)
23/06/2020108,97 kb
23/06/2020118,59 kb
23/06/2020262,35 kb
23/06/2020275,24 kb
23/06/2020283,71 kb
23/11/2020264,2 kb
23/06/202048,29 kb
23/06/202050,5 kb
23/06/2020118,25 kb
23/06/2020123,38 kb
23/06/2020122,21 kb
23/11/2020111,87 kb
30/06/20166,21 kb
13 fisier(e) - 1893,77 kb

Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.