Astazi este: Miercuri, 12 decembrie 2018
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous
IN ANUL 2010
 
1. Acte normative aplicabile în domeniul impozitelor şi taxelor locale
 
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - Titlul IX "IMPOZITE şi TAXE LOCALE".
 
2. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
3. Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 
4. Hotărârea Guvernului României nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 
5. H.G.R. nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007.
 
6. H.C.L. nr. 97/31.05.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2008, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 5/31.01.2008
 
7. H.C.L. nr. 98/31.05.2007 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2008, modificată şi completată prin H.C.L. nr.210/31.10.2007 şi H.C.L. nr.243/21.12.2007
 
8. H.C.L. nr. 6/31.01.2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Bistriţa
 
2. Impozite şi taxe locale instituite prin legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 
1. Impozitul/taxa pe clădiri
 
2. Impozitul/taxa pe teren
 
3. Impozitul pe mijloacele de transport
 
4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
 
5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
 
6. Impozitul pe spectacole
 
7. Taxa hotelieră
 
8. Taxe speciale
 
9. Alte taxe locale
 
  NOTA: Constituie integral venituri proprii ale bugetului local al municipiului, şi următoarele resurse financiare:  
 a) amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale;  
 b) majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale;  
 c) impozitele şi taxele instituite prin:   
  c.1. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare;   
  c.2. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare. 
 
3. Impozitele şi taxele locale datorate bugetului local al municipiului Bistriţa
 
1.
 Impozitul pe clădiri, proprietatea persoanelor fizice sau juridice
 
2.
 Impozitul pe terenul situat în intravilan
 
3.
 Impozitul pe terenul situat în extravilan
 
4.
 Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice sau juridice
 
5.
 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor
 
6.
 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel cu excepţia celor din domeniul construcţiilor
 
7.
 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
 
8.
 Impozitul pe spectacole
 
9.
 Taxa hotelieră
 
10.
 Taxa pentru folosirea locurilor publice
 
11.
 Taxa pentru intrarea la Ştrandul "CODRIŞOR"
 
12.
 Taxa pentru deţinerea sau utilizarea utilajelor destinate obţinerii de venituri, de natura vehiculelor lente, care folosesc infrastructura publică locală pe raza municipiului Bistriţa
 
13.
 Taxele extrajudiciare de timbru
 
14.
 Taxele speciale:
•taxa specială anuala pentru folosirea domeniului public din municipiul Bistriţa pentru amenajarea de scări şi alei de acces la parterul şi subsolul clădirilor unde funcţionează sedii de firme, birouri, cabinete medicale, notariale, firme de consultanţă, spaţii comerciale, garaje etc.
•taxa specială pentru autorizarea circulaţiei mijloacelor de transport marfa, materiale şi autoutilajelor pe raza municipiului Bistriţa ;
•taxa specială privind realizarea de accese suplimentare auto şi pietonale spre domeniul public
•taxa specială pentru atribuire în folosinţă a locurilor de înhumare în cimitirul municipiului Bistriţa (H.C.L. nr. 10/10.02.1994) ;
•taxa specială de întreţinere a cimitirului municipal (H.C.L. nr. 10/10.02.1994) ;
•taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi sărbători legale (H.C.L. nr. 35/30.04.1997) ;
•taxa specială de utilizare a Capelei mortuare (H.C.L. nr. 141/29.08.2001);
•taxa specială de întreţinere şi îngrijire a câinilor fără stăpân (H.C.L. nr. 57/15.04.2002) ;
•taxa specială de trecere prin fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa pentru animalele ieşite la păşunat de la un trup de păşune la altul (H.C.L. nr. 99/21.06.2001) ;
•taxa specială de umbrit în fondul forestier proprietatea publică a municipiului Bistriţa, pentru animalele ieşite la păşunat în zonele limitrofe pădurii (H.C.L. nr. 99/21.06.2001) ;
•taxa specială pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării;
•taxa specialã pentru eliberarea în regim de urgenţã a certificatului de atestare fiscalã ;
•taxa specialã pentru eliberarea în regim de urgenţã a certificatului de urbanism
•taxa specială pentru asigurarea funcţionării structurii de specialitate din aparatul propriu al Consiliului local al municipiului Bistriţa, în cuantum de 10% din taxele percepute pentru obţinerea avizelor şi acordurilor legale, impuse prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi desfiinţare.
 
4.
 Termenele de plată
 
1.
 Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport se plătesc anual, anticipat sau semestrial, în două rate egale, până la datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie, inclusiv. Dacă fiecare din aceste categorii de impozite este de până la 50 lei inclusiv, legea prevede obligativitatea achitării integrale a acestora până la data de 31 martie a anului fiscal.
 
2.
 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.
 
3.
 Taxa pentru folosirea serviciilor de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.
 
4.
 Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
 
5.
 Taxa hotelieră se varsă lunar, de către unităţile de cazare, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.
 
6.
 Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor se achită anticipat eliberării acestora.
 
7.
 Taxa pentru folosirea locurilor publice se plăteşte anticipat.
 
8.
 Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referinţă.
 
5.
 Sancţiuni pentru nerespectarea termenelor de plată (reglementate prin O.G. nr. 92/2003 privind Codul fiscal, republicată)
 
În conformitate cu prevederile art. 119 - 124 din O.G. nr. 92/2003, Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.
Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Prin excepţie, se datorează majorări de întârziere după cum urmează:
a) pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită, până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, majorările de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, majorările de întârziere sunt datorate de către cumpărător;
b) pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri şi bunuri urmăribile, până la data trecerii în evidenţa separată.
Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv
Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale

6.
 Scutiri şi facilităţi la plată impozitelor şi taxelor locale (reglementate prin Codul fiscal)
 
Art. 284-286 din Codul fiscal reglementează o serie de scutiri şi facilităţi comune la plată impozitelor şi taxelor locale de care pot beneficia contribuabilii persoane fizice şi juridice.
  Facilităţi pentru persoanele fizice conf. art.284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 
(1)
 Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru:   a) veteranii de război;   b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
 
(2)
 Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează:  
 a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;  
 b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);  
 c) impozitul pe mijlocul de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.
 
(3)
 Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
 
(4)
 Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
 
(5)
 În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.
 
(6)
 Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
 
(7)
 Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
 
(7.1)
 Scutirea de la plata impozitului pe mijloace de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2).
 
(8)
 Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.
 
(9)
 Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.
 
(10)
 Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă:   
  a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau   
  b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare
 
(11)
 În situaţia de mai sus, scutirile de impozit se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.
 
 
 
  Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice
 
 
 
     Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice prevăzute la art. 285 din Codul fiscal
 
(1)
 Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxele speciale precum şi alte taxe locale nu se aplică:  
  a) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;  
  b) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;  
  c) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
 
(2)
 Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.
 
(3)
 Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii.
 
(4)
 Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.
 
 
 
  Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice prevăzute la art. 285^1 din Codul fiscal
 
  Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.   Alte scutiri de care pot beneficia persoanele juridice sunt prevăzute în articolele 250, 257, 262, 269, 272, 276 din L.571/2003 privind Codul fiscal.
 
7.
 Obligaţii ale contribuabililor privind depunerea declaraţiilor fiscale (reglementate prin Codul fiscal şi H.G.R. 44/2004)
 
1.
 Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
 
2.
 Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.
 
3.
 Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei. Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.
 
4.
 Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinţei.
 
5.
 Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.
 
6.
 În termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.
 
7.
 Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.
 
8.
 Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.
 
 
 
     Nota: Nedepunerea declaraţiilor fiscale menţionate mai sus ori depunerea acestora peste termen precum şi încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţii şi se sancţionează potrivit prevederilor Codului fiscal.
 
Actualizat prin grija Directiei Venituri - 28/09/2018, la ora 11:52.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1303281, online: 32
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.1754.159.51.11854.159.51.11854.159.51.118_2018_12_12
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.