Astazi este: Vineri, 22 ianuarie 2021
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Apelati la serviciile primariei 24h din 24h, 7 zile pe saptamana, folosind telefonul cetateanului - 0800-0800-33 ... Persoanele izolate sau cele peste 65 de ani pot apela pentru ajutor la domiciliu la numerele de telefon 0263-237479 si 0263-239389. Pentru alte servicii sociale va puteti adresa primariei folosind e-mail das@primariabistrita.ro  
Autentificare
Curent: Anonymous

Serviciul urmarire si incasare elibereaza:

 

Inregistrarea cererilor privind eliberarea certificatului fiscal-persoane fizice si juridice

CADRU LEGAL
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata

COMPETENTA
Serviciu constatare si impunere

PROCEDURA
Inregistrarea cererilor privind eliberarea certificatului fiscal - persoane fizice si juridice - se face la sediul Directiei Finante Publice Municipale din cadrul Primariei municipiului Bistrita.
Actele necesare inregistrarii cererii pentru:
1. persoanele fizice sunt:
-cerere tip (formulare tip ce se gasesc la sediul Directiei Finante Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-obligatiile de plata fata de bugetul locale achitate la zi, in caz contrar certificatul fiscal va preciza debitele restante ale solicitantului
-taxa de timbru = 1 leu (RON) - se achita odata cu depunerea cereri
2. persoanele juridice sunt:
-cerere tip (formulare tip ce se gasesc la sediul Directiei Finante Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-balanta de verificare pentru ultima luna incheiata
-obligatiile de plata fata de bugetul locale achitate la zi
-taxa de timbru = 1 leu (RON) - se achita odata cu depunerea cereri

TERMEN
-certificatul fiscal se elibereaza in ziua lucratoare urmatoare celei in care se depune cererea de catre solicitant

Inregistrarea declaratiei de impunere privind impozitul pe cladiri-persoane fizice

CADRUL LEGAL
-         Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-         O.G. nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
 
COMPETENŢĂ
- Serviciu constatare şi impunere
 
PROCEDURA
Înregistrarea declaraţiei de impunere privind impozitul pe clădiri – persoane fizice - se face la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.
Documentele necesare înregistrării declaraţiei pentru
1. clădirile nou construite sunt:
-         nota de constatare – proces verbal de recepţie
-         autorizaţie de construire 
-         certificat de urbanism
-         memoriu justificativ
-         schiţa pentru fiecare nivel şi o faţadă
-         declaraţia de impunere – formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-         dosar plic
 
2. clădirile dobândite prin acte juridice
-     extras de carte funciara (coală evolutivă)
-         contract de vânzare-cumpărare pentru teren
-         declaraţia de impunere – formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-         dosar plic
 
TERMEN DEPUNERE
-   Orice persoană care dobândeşte sau construieşte o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau construirii.
 
 
CADRU LEGAL
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata

COMPETENTA
Serviciu constatare si impunere

PROCEDURA
Inregistrarea declaratiei de impunere privind impozitul pe cladiri pentru persoane juridice - se face la sediul Directiei Finante Publice Municipale din cadrul Primariei municipiului Bistrita.
Documentele necesare inregistrarii declaratiei pentru
1. cladirile nou construite sunt :
-nota de constatare - proces verbal de receptie
-autorizatie de construire (pentru cladirile nou construite)
-certificat de urbanism (pentru cladirile nou construite)
-memoriu justificativ
-balanta de verificare si/sau situatia mijloacelor fixe
-declaratia de impunere - formulare tip ce se gasesc la sediul Directiei Finante Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
2. cladirile dobandite prin acte juridice
-act proprietate/coala evolutiv de Carte Funciara
-balanta de verificare si/sau situatia mijloacelor fixe
-declaratia de impunere - formulare tip ce se gasesc la sediul Directiei Finante Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17

TERMEN
Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau construirii.

Inregistrarea declaratiei de impunere privind impozitul pe teren-persoane fizice si juridice

CADRU LEGAL
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata

COMPETENTA
Serviciu constatare si impunere

PROCEDURA
Inregistrarea declaratiei de impunere privind impozitul pe teren - persoane fizice si juridice - se face la sediul Directiei Finante Publice Municipale din cadrul Primariei municipiului Bistrita.
Documentele necesare inregistrarii declaratiei sunt:
-act proprietate/coala evolutiv de Carte Funciara
-declaratia de impunere - formularul tip ce se gasesc la sediul Directiei Finante Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-dosar plic

TERMEN
Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.

Inregistrarea declaratiei de impunere privind mijloacele de transport-persoane fizice si juridice

CADRUL LEGAL

-         Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-         O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 
COMPETENŢĂ
 - Serviciuconstatare şi impunere
 
PROCEDURA
 Înregistrarea declaraţiei de impunere privind impozitul pe mijloacele de transport – persoane fizice şi juridice - se face la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.
Actele necesare înregistrării declaraţiei sunt:
1. Mijloace de transport dobândite în ţară
-         declaraţie tip (formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-         două xerocopii după actul de dobândire (contract de vânzare – cumpărare, factură, donaţie etc.…)
-         xerocopie după cartea de identitate a mijlocului de transport
-         fişa de înmatriculare
-         dosar plic
2. Mijloace de transport dobândite în străinătate
-         declaraţie tip (formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-         xerocopii după actul de dobândire (contract de vânzare – cumpărare, factură, donaţie etc.…) – tradus şi legalizat
-         xerocopie după cartea de identitate a mijlocului de transport
-         xerocopie după certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport – tradus şi legalizat
-         xerocopie după actul vamal (după caz);
-         fişa de înmatriculare
-         dosar plic
 
TERMEN DEPUNERE
 -    Orice persoană care dobândeşte/transferă un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru în termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenită.
 
 

RESTITUIRI DE SUME, SUPRASOLVIRI
 
Acte necesare restituirilor de sume
 
CADRUL LEGAL
-         Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-         O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 
COMPETENŢĂ
 
-      Serviciul urmărire şi încasare
 
PROCEDURA
 
Pentru restituirea sumelor constatate a fi achitate în plus :
-         cerere (nu se folosesc formulare tipizate)
-         taxă timbru = 1 leu (RON) - se achită odată cu depunerea cererii
 
NOTĂ
 
-         restituirea sumelor pentru persoanele fizice sau juridice se va efectua numai după ce s-au efectuat compensările cu sume datorate bugetului local
-         in cazul contribuabililor care înregistrează suprasolviri (impozite şi taxe locale) şi au conturi deschise la diferite unităţi bancare, sumele rămase în suprasolvire vor fi transferate, la cererea contribuabililor,din conturile municipiului Bistriţa în care au fost colectate sumele achitate în plus (impozite şi taxe locale) în conturile contribuabililor, indicate în cererea acestora.
 
 

SCUTIRILE SI FACILITATILE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE 
 
 

I.      Beneficiari ai facilităţilor fiscale, respectiv scutirea la plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, pot fi:

        a) veteranii de război;
         b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
         c) persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004
        d) văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
        e) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.   
 
 
CADRUL LEGAL
- art.284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.   nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legiinr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 
COMPETENŢĂ
- Serviciul urmărire şi încasare
 
PROCEDURA
Cuprinsul dosarului privind scutirile acordate este următorul:
-         cerere (nu se folosesc formulare tipizate)
-         acte doveditoare privind proprietatea asupra bunului impozabil pentru care se solicită scutirea
-         copie după actele ce atestă încadrarea în unul din cazurile prevăzute de lege, invocat în cerere, pentru care se acordă facilitatea
-         copie acte stare civilă (certificat de căsătorie) după caz
-         copie după actul de identitate
-         taxă timbru = 1 leu (RON) – se achită odată cu depunerea cererii, la casieria Direcţiei Finanţe Publice Municipale – str. Al. Odobescu nr. 17.
-         dosar plic
 
NOTĂ
- scutirea de la plata impozitului, în oricare din cazurile amintite mai sus, se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii
- în cazul în care cererea va fi soluţionată favorabil, atunci persoană în cauză va fi înştiinţată de către inspectorul care a analizat dosarul.
 
 
 
Inregistrarea declaratiei de impunere privind impozitul pe cladiri-persoane juridice


 

CADRUL LEGAL
-         Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-         O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 
COMPETENŢĂ
- Serviciuconstatare şi impunere
 
PROCEDURA
Înregistrarea declaraţiei de impunere privind impozitul pe clădiri – persoane juridice - se face la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.
Documentele necesare înregistrării declaraţiei pentru impozitul pe clădiri
1. clădirile nou construite sunt :
-         nota de constatare – proces verbal de recepţie
-         autorizaţie de construire (pentru clădirile nou construite)
-         certificat de urbanism (pentru clădirile nou construite)
-         memoriu justificativ
-         balanţă de verificare şi/sau situaţia mijloacelor fixe
-         declaraţia de impunere – formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
2. clădirile dobândite prin acte juridice
-         act proprietate/coala evolutivă de Carte Funciară
-         balanţă de verificare şi/sau situaţia mijloacelor fixe
-         declaraţia de impunere – formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
 
Documentele necesare înregistrării declaraţiei pentru taxa pe clădiri:
-         actul prin care clădirea proprietate publică sau privată a statului ori a municipiului Bistriţa a fost  concesionată, închiriată, dată în administrare ori în folosinţă contribuabilului persoană juridică.
-         balanţă de verificare şi/sau situaţia mijloacelor fixe
-         declaraţia de impunere – formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
 
TERMEN DEPUNERE
-    Orice persoană care dobândeşte sau construieşte o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau construirii.
 
 

 

 
Inregistrarea declaratiei de impunere privind stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
 
 
 
CADRUL LEGAL
-         Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-         O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
 
COMPETENŢĂ
-         Serviciuconstatare şi impunere
 
PROCEDURA
Înregistrarea declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi pentru firma instalată la locul desfăşurării activităţii se face la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.
Documentele necesare înregistrării declaraţiei:
                 1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
-         declaraţia de impunere – formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-         contractul sau orice alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană în baza căreia se prestează servicii de reclamă şi publicitate  
 
TERMEN DEPUNERE
 
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate
 
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
-         declaraţia de impunere – formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
 
Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă
 
TERMEN DEPUNERE
-         Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.
 
 
 
Inregistrarea declaratiei - decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera
 
 
 
CADRUL LEGAL
-         Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-         O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
 
COMPETENŢĂ
- Serviciu constatare şi impunere
 
PROCEDURA
Înregistrarea declaraţiei – decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră se face la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.
Documentele necesare înregistrării declaraţiei
-         declaraţia de impunere – formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-         balanţa de verificare
 
TERMEN DEPUNERE
 -    Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.
 
 
 
 
  
 
Inregistrarea declaratiei privind stabilirea impozitului pe spectacole in cazul activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca
 
 
 
 
CADRUL LEGAL
-         Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-         O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
 
COMPETENŢĂ
- Serviciuconstatare şi impunere
 
PROCEDURA
 
 Înregistrarea declaraţiei privind stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă se face la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.
 
Documentele necesare înregistrării declaraţiei
-         declaraţia fiscală – formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-         releveul suprafeţei utile a incintei unde se desfăşoară activităţile artistice şi distractive( inclusiv cele în care se consumă băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare sau cafea, indiferent dacă participanţii stau în picioare sau pe scaune, precum şi suprafaţa utilă a oricăror alte incinte în care se desfăşoară o activitate distractivă conexă programelor de videotecă sau discotecă.)
-         balanţa de verificare
 
TERMEN DEPUNERE
 -    Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, în calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia de a depune declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.
 
 
 
 
 
Inregistrarea declaratiei - cerere privind detinerea unor suprafete de teren din domeniul public folosita pentru amenajarea de scari si alei de acces la parterul si subsolul cladirilor - persoane fizice si juridice 
 
 
CADRUL LEGAL
-         Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
-         O.G. nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
 
COMPETENŢĂ
 - Serviciuconstatare şi impunere
 
PROCEDURA
 
Înregistrarea declaraţiei – cerere privind deţinerea unor suprafeţe de teren din domeniul public folosită pentru amenajarea de scări şi alei de acces la parterul şi subsolul clădirilor– persoane fizice şi juridice - se face la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.
 
Documentele necesare înregistrării declaraţiei pentru suprafeţele amenajate sunt:
-         nota de constatare – proces verbal de recepţie
-         autorizaţie de construire 
-         schiţa pentru suprafaţa folosită
-         declaraţia de impunere – formulare tip ce se găsesc la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale str. Al. Odobescu nr.17
-         dosar plic
 
TERMEN DEPUNERE
 -   Orice persoană care amenajează o suprafaţă de teren din domeniul public are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amenajării.
 
Activitatea de executare silită desfăşurată de către Biroul executarea creanţelor bugetului local din cadrul Direcţiei Finanţe Publice municipale nu presupune completarea de către contribuabilii supuşi executării silite a unor formulare tipizate. Documentele utilizate în această activitate se întocmesc de către funcţionarii de specialitate din cadrul acestui birou.

FORMULARE TIPIZATE MODEL ITL 2016


Actualizat prin grija Directiei venituri - 20/03/2020, la ora 10:46.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.