Astazi este: Duminica, 25 august 2019
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous

 

Înscrierea menţiunilor primite din străinătate privind modificările statutului civil al persoanelor
 
1.  Înscrierea căsătoriei şi divorţului pe actul de naştere

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere; cererea, însoţită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi sentinţa de divorţ, în original, fotocopie şi traducere legalizată,  se adresează primarului localităţii care are în păstrare actul de naştere şi se înaintează, spre aprobare, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

În cazul în care hotărârea de divorţ nu este recunoscută de plin drept în România (emană de la autorităţi ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene), este necesar să se ataşeze şi recunoaşterea hotărârii străine de către tribunalul competent, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde-şi are sau a avut domiciliu persoana în cauză.

2. Înscrierea divorţului pe actul de căsătorie
A. Divorţul intervenit în străinătate, întrun stat membru U.E. sau stat cu care România are încheiate tratate/acorduri/convenţii de asistenţă juridică se va înscrie pe actul de căsătorie încheiat în România cu avizul M.A.I.- D.E.P.A.B.D.
 Cererea va cuprinde:
- sentinţa de divorţ cu precizarea că este DEFINITIVĂ în original, cu apostilă, fotocopie şi traducerea legalizată.
- certificatul de căsătorie, certificatul de naştere şi cartea de identitate, în fotocopii, ale persoanei (fost soţ/soţie) care depune cererea.
- declaraţia autentificată a soţului care depune cererea, privind numele purtat în urma divorţului, în situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ.
 
Precizare!  Soţul care depune cererea, va putea purta în continuare numele fostului soţ cetăţean român, numai dacă acesta îşi dă acordul expres printr-o declaraţie autentificată.

B. Daca divorţul a intervenit într-un stat terţ, înscrierea acestuia pe actul de căsătorie românesc se va face fără avizul D.E.P.A.B.D., iar cererea va cuprinde hotărârea străină şi traducerea acesteia, hotărârea prin care s-au recunoscut, pe teritoriul României, efectele hotărârii străine, definitivă, în original, precum şi celelalte documente necesare înscrierii menţiunii, precizate mai sus.
 

Regulamentul nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială prevede că partea care solicită recunoașterea unei hotărâri judecătorești ori solicită încuviințarea executării trebuie să prezinte o copie a hotărârii care să întrunească toate condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale, și certificatul menționat la articolul 39 din Regulament.

Astfel potrivit art. 39 din Regulament, instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de origine eliberează, la cererea oricărei părți interesate, un certificat utilizând formularul al cărui model este prezentat în anexa I (hotărâri judecătorești în materie matrimonială) sau în anexa II (hotărâri judecătorești în materia răspunderii părintești).

Pe cale de consecință, în vederea înregistrării divorțului în țara în care unul dintre soți domiciliază, sunt necesare:
– Sentința de divorț în original, cu mențiunea definitivă ( SAU CERTIFICATUL DE DIVORȚ);
–      traducerea legalizată și apostilată a Sentinței de divorț, (certificatului de divorț) în limba oficială a statului în care se dorește înregistrarea;
–     Certificatul emis în conformitate cu prevederile Secțiunii 3 art. 39 din Regulamentul nr. 2201/2003 (Anexa 1 la Regulament), în original;
–     traducerea legalizată și apostilată a Certificatului emis în conformitate cu prevederile Secțiunii 3 art. 39 din Regulamentul nr. 2201/2003, în limba oficială a statului în care se dorește înregistrarea;

3. Înscrierea schimbării numelui intervenită în străinătate

Cererea se adresează primarului localităţii care are în păstrare actul de naştere sau, după caz, actul de căsătorie şi se face cu aprobarea D.E.P.A.B.D., la solicitarea titularului actului, făcută personal sau prin împuternicit cu procură specială, ori împuternicire avocaţială.

Acte necesare:
- documentul (certificatul) de schimbare a numelui, în original şi traducere legalizată;
- actul de identitate al solicitantului în original şi fotocopie;
- certificatele de stare civilă care sunt afectate de schimbarea numelui;
În situaţia în care schimbarea numelui s-a făcut în străinătate printr-o hotărâre judecătorească, care nu este recunoscută de plin drept în România, este necesar ca efectele acesteia să fie recunoscute pe teritoriul României de către tribunalul competent să soluţioneze cererea de recunoaştere.


 
 

 

Actualizat prin grija Serviciului stare civila - 13/05/2019, la ora 03:54.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1587549, online: 23
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.173.227.233.63.227.233.63.227.233.6_2019_8_25
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.