Astazi este: Sambata, 20 octombrie 2018
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous

Certificat de acreditare in oferirea de servicii sociale - vizualizare in format pdf

Directia Municipala de Servicii Sociale elibereaza:

 

 

ACORDARE LAPTE PRAF

CADRU LEGAL
Ordinul nr.410/449/2001, pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea gratuita de lapte praf
pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-11 luni care nu beneficiaza de lapte matern

COMPETENTA
Compartimentul Prestatii Sociale

PROCEDURA
Pentru eliberarea laptelui praf sunt necesare urmatoarele acte:
*reteta pe luna in curs eliberata de medicul de familie, completata pe verso cu:
1.seria si numarul actului de identitate al reprezentantului legal
2.data eliberarii actului de identitate
3.cantitatea de lapte praf primita
4.data la care se ridica laptele praf
5.semnatura reprezentantului legal
*certificatul de nastere al copilului
*actul de identitate al reprezentantului legal

ALOCATIILE DE STAT PENTRU COPII

CADRU LEGAL
Legea nr.61/1993

COMPETENTA
Compartimentul Prestatii Sociale

PROCEDURA
Pentru stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii sunt necesare urmatoarele acte:
- Dosar plic
- Certificatul de nastere al copilului original si copie xerox
- Buletinele de identitate ale ambilor parinti ai copilului, original si copie xerox
- Unde este cazul xerox de pe decizia de infiere sau de pe hotararea de incredintare sau de plasament ale comisiei pentru protectia copilului. Pentru copii nascuti in strainatate sau care au locuit o perioada in strainatate (state membre UE) este necesar si formularul E411 care se poate procura de la Agentia Judeteana pentru Plăţi şi Inspecţie Socailă Bistriţa-Năsăud- str.Liviu Rebreanu nr.59
 
NOTA
Alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr.61/1993, se acorda tuturor copiilorin varsta de pana la 18 ani, cetateni romani, fara discriminare, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora.
Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si cetateni straini, precum si al persoanelor fara cetatenie rezidenti/rezidente in Romania, in conditiile legii, daca locuiesc impreuna cu parintii.
 

ALOCATIILE FAMILIALE COMPLEMENTARE/DE SUSTINERE

 CADRU LEGAL
Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.105/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

COMPETENTA
Compartimentul Prestatii Sociale
PROCEDURA
Pentru stabilirea dreptului la alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere, sunt necesare urmatoarele acte:
- Dosar cu sina + dosar plic
- Cerere tip pentru acordarea alocatiei familiale complementare/alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala (nu sunt admise cererile incomplete, in care apar stersaturi, etc.)
- Copii xerox dupa:
- * Livretul de familie
- * Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei
- * Daca este cazul: certificat de casatorie, sentinta de divort, hotarari de incredintare/plasament a minorilor, certificate de deces
- Adeverinte:
- * Cu veniturile impozabile, de la Administratia Financiara (str.1 Decembrie)
-    Cu bunurile impozabile de la Primaria Municipiului Bistrita, Finantele Publice Municipale(serv.de impozite sit axe)
- * Cu teren agricol Serv.Evidenta Agricola, Cadastru si Fond Funciar
- * De la institutiile de invatamant, pentru elevi si studenti, daca beneficiaza de bursa, sa se precizeze cuantumul acesteia
- Acte doveditoare ale veniturilor:
- * Declaratie notariala pe propria raspundere ca nu obtin venituri
- * Adeverinte de salarizare, cupoane de pensie, somaj, alocatie de sprijin, alocatie de stat pentru copii, alocatii de plasament pentru copii, indemnizatia sotiilor de militari in termen, etc.
- * Pentru persoanele care nu sunt apte de munca este necesar Certificat privind incapacitatea temporara de munca eliberat de Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca
TERMEN
Dosarul intocmit se pune in plata cu luna urmatoare depunerii cererii

NOTA
Adeverintele eliberate de institutiile de invatamant vor fi reactualizate trimestrial.

ALTE INFORMATII
Beneficiaza de alocatie familiala complementara:
- familiile formate din sot, sotie si copii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.
Cuantumul alocatiei familiale complementare este de:
50 lei pentru familia cu 1 copil
60 lei pentru familia cu 2 copii
65 lei pentru familia cu 3 copii
70 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
 
Beneficiaza de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala:
- persoana singura si copii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta. Prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii: este necasatorita; vaduva; divortata; al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca; al carei sot/sotie este arestat preventiv pe o perioada mai mare 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor; persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una din situatiile prevazute anterior; persoana care a fost numita tutore sau i s-au incredintat/dat in plasament unul sau mai multi copii.
Cuantumul alocatiei familiale de sustinere pentru familia monoparentala este de:
70 lei pentru familia cu 1 copil
80 lei pentru familia cu 2 copii
85 lei pentru familia cu 3 copii
90 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
Persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, care au in intretinere copii sub 18 ani, beneficiaza de o alocatie familiala complementara majorata cu 25%.
 

INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI/STIMULENTULUI DE INSERTIE

CADRU LEGAL
Ordonanta de urgenta nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului.

COMPETENTA
Compartimentul Prestaţii Sociale din cadrul Direcţiei municipale de servicii sociale - str.Dornei nr.12
 
 

DOSARUL PT.OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI DE CREŞTERE A COPILULUI CONFORM OUG 111/ 08.12.2010 CUPRINDE:

 

1.Dosar plic şi Cerere tip de acordare a indemnizaţiei + 2 declaraţii tip;DOSARUL SE DEPUNE PERSONAL

2.Adeverinţă tip(anexa nr.2) completată de angajator (de la locul de muncă); Decizia de suspendare a activităţii.

3.Copie de pe cererea depusă la angajator pt. solicitarea concediului de creştere a copilului, aprobată şi ştampilată;

4.Raport per salariat, extras din program REVISAL(certificat pt.conformitate de către angajator)–pentru ambii părinţi

5.Acte de identitate ale soţilor, certificatul de căsătorie şi certificatele de naştere ale copiilor-originale şi copii xerox

6.Adeverinţă privind stagiul de cotizare de la Casa Judeţeană de Pensii – B-dul Republicii nr.22 – pentru ambii părinţi

7.Adeverinţă privind veniturile realizate în ultimii 2 ani anterior datei naşterii copilului de la Administraţia Finanţelor Publice – str.1 Decembrie nr.6-8– pentru ambii părinţi;

8.Copie de pe certificatul de persoană cu handicap al copilului (după caz);

-extras de cont pentru cei care doresc să se vireze banii în cont curent sau de card – pe numele titularului de cerere.

 

Depunere: în termen de 60 de zile lucrătoare începând cu următoarea zi a finalizării concediului de maternitate.

 

Indemnizaţia de creştere a copilului se acordă până la vârsta de 2 ani a acestuia, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

 

Indemnizaţia minimă lunară este de 1063 lei cu dreptul ca în cazul întoarcerii la muncă cu cel puţin 60 de zile

înainte de a împlini copilul 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, să se poată solicita stimulentul

de inserţie de 531 lei lunar, drept ce poate fi acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani,

respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

 

BINE DE ŞTIUT PENTRU ANGAJATOR LA COMPLETAREA ADEVERINTEI TIP (ANEXA 2)

-perioada indemnizaţiei de maternitate cuprinde concediul medical prenatal+concediu medical postnatal(lăuzie)

-pentru calcularea datei la care se împlinesc 42 de zile din concediu de lăuzie se ia în calcul inclusiv data naşterii copilului)

(ex.copil născut în data de 17.12.2015 – cea de-a 42-a ZI este 27.01.2016)

 

Data începerii concediului de creştere a copilului:

-va fi următoarea zi după data finalizării concediului de maternitate şi a finalizării celor 42 de zile din concediu de lăuzie,

nu poate fi mai repede de aceste date şi nu poate coincide cu aceste date.      DOSARUL SE DEPUNE PERSONAL

 
TERMEN
Dosarele întocmite pe luna în curs se înaintează până în data de 5 a lunii următoare la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud. 
 
 
 
INDEMNIZATIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP GRAV
 
CADRU LEGAL
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea 519/2002
- Ordinul comun nr.794/380/2002 al Ministerului Sanatatii si al Ministerului Administratiei publice privind aprobarea modalitatilor de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal.
 
COMPETENTA
Compartimentul Asistenta Persoane cu Handicap
 
PROCEDURA
In vederea stabilirii dreptului la indemnizatie pentru persoanele cu handicap grav sunt necesare urmatoarele acte:
- Dosar cu sina
- Cerere
Copii xerox dupa:
- Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap (gradul grav de handicap)
- Certificat de nastere / act de identitate (cu domiciliul in municipiul Bistrita)
- Act de identitate al reprezentanrului legal
- Actele mai sus mentionate se solicita si in original pentru conformitate
 
TERMEN
Aprobarea dreptului se face prin dispozitie a Primarului, cu luna urmatoare depunerii cererii.
 
INGRIJIREA LA DOMICILIU A PERSOANELOR VARSTNICE
 
CADRU LEGAL
Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 
COMPETENTA
Compartimentul de asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice din cadrul Serviciului Cămin pentru persoane vârstnice
 
PROCEDURA
Pentru acordarea serviciilor de asistenţă la domiciliul persoanelor vulnerabile sunt necesare următoarele acte:
1.Cerere întocmită de persoana vârstnică sau de reprezentantul legal al acesteia, prin care se solicită internarea în Cămin;
2.Anchetă socială efectuată de un asistent social din cadrul primăriei de domiciliu a persoanei care solicită internarea în cămin;
3.Adeverinţe de venit (cupon de pensie, venituri agricole, etc.) sau declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notar public din care să rezulte faptul că persoana vârstnică nu beneficiază de venituri proprii;
4.Acte de stare civilă, după caz, în copie xerox :
-         certificat de naştere
-         certificat de căsătorie
-         certificat de deces al soţului/soţiei
-         sentinţă de divorţ
5.Dosar cu şină
Dosarul complet se depune la sediul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale, situat în municipiul Bistriţa, str. Dornei nr.12 .
 
TERMEN: 30 zile

INTERNARE LA CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE
 
CADRU LEGAL
Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 
COMPETENTA
Serviciul Căminul pentru Persoane Vârstnice
 
PROCEDURA
Pentru internarea unei persoane vârstnice în Cămin sunt necesare următoarele acte:
1.Cerere întocmită de persoana vârstnică sau de reprezentantul legal al acesteia, cerere prin care se solicită internarea în Cămin;
2.Anchetă socială efectuată de un asistent social din cadrul primăriei de domiciliu a persoanei care solicită internarea în cămin;
3.Adeverinţe de venit (cupon de pensie, venituri agricole, etc.) sau declaraţie pe proprie răspundere eliberată de un notar public din care să rezulte faptul că persoana vârstnică nu beneficiază de venituri proprii;
4.Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, adeverinţă din care să rezulte dacă persoana vârstnică este luată în evidenţă specială;
5.Analize medicale:
-         examen psihiatric
-         examen pulmonar
-         examen coproparazitologic
-         R.B.W.
6.Bilete de ieşire din spital, bilete de analize medicale pe care le-a efectuat anterior, alte acte medicale;
7.Acte de stare civilă, după caz, în copie xerox :
-         certificat de naştere
-         certificat de căsătorie
-         certificat de deces al soţului/soţiei
-         sentinţă de divorţ
8.Dosar cu şină
Cererea întocmită de persoana vârstnică se depune la sediul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale, situat în municipiul Bistriţa, str. Dornei nr.12 .
 
TERMEN: 30 zile
 
Beneficiari:
În Căminul pentru Persoane Vârstnice se internează, la cerere, persoanele vârstnice de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi se găsesc în una din următoarele situaţii:
a)     nu au familie, nu se află în întreţinerea unei/unor persoane obligate la aceasta potrivit dispoziţiilor legale în vigoare,
b)     nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza     resurselor proprii,
c)     nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare,
d)     nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată,
e)     se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii, stării fizice sau psihice,
 
Servicii:
a) servicii sociale care constau în:
-         ajutor pentru menaj, în vederea asigurării şi menţinerii igienei în incinta căminului, spălării şi întreţinerii articolelor de îmbrăcăminte şi a lenjeriei de pat,
-         asigurarea hranei prin cantina proprie pentru persoane vârstnice cazate în cămin şi pentru persoanele defavorizate din punct de vedere material sau social, cărora li s-a asigurat dreptul de servire a mesei de la Cantina de ajutor social, potrivit prevederilor Legii nr.208/1997,
-         consiliere juridică şi administrativă,
-         prevenirea marginalizării sociale şi reintegrare socială în raport cu capacitatea afectivă,
b) servicii socio-medicale care constau în:
-         ajutor pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale,
-         asigurarea unor programe de ergoterapie,
-         sprijin pentru realizarea igienei corporale,
c) servicii medicale, care constau în:
-         consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, instituţii medicale de profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată,
-         servicii de îngrijire, infirmerie,
-         asigurarea medicamentelor,
-         asigurarea cu dispozitive medicale,
-         consultaţii şi îngrijiri stomatologice,
d) asistenţa religioasă
-         se asigură cu unităţile de cult recunoscute de statul român în vederea desfăşurării serviciului religios potrivit confesiunii persoanelor vârstnice internate,
-         pot participa la slujbele religioase desfăşurate la Capela Căminului pentru Persoane Vârstnice
 
  
SERVIREA MESEI LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
 
 CADRU LEGAL
Legea nr.208/1997
 
COMPETENTA
Compartimentul Prestaţii Sociale
 
PROCEDURA
În vederea stabilirii dreptului de servire a mesei la Cantina de ajutor social se vor depune următoarele acte:
          - Dosar cu şină
          - Cerere
Copii xerox după:
          -actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: buletine, certificate de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani
          -dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, Decizie de înfiere, Hotărâri de încredinţare/ plasament a minorilor, certificate de deces
Adeverinţe:
          -cu bunurile impozabile, de la Primăria municipiului Bistriţa, Finanţe Publice Municipale (serv. de impozite şi taxe)
          -cu terenurile agricole aflate în proprietate de la Primăria municipiului Bistriţa (serv. Evidenţă agricolă, cadastru şi fond funciar)
          -cu veniturile impozabile, de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, Administraţia Finanţelor Publice Bistriţa
          -din care să rezulte că persoanele apte de muncă sunt în căutare de loc de muncă şi nu au refuzat nejustificat nici un loc de muncă, de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
          -de la instituţiile de învăţământ, pentru elevi şi studenţi; dacă beneficiază de bursă, să se precizeze cuantumul acesteia;
Acte doveditoare ale veniturilor:
          -adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie, de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii, alocaţii de plasament pentru copii, indemnizaţia soţiilor de militari în termen, etc.
          -declaraţie notarială cu veniturile obţinute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obţinute;
 
TERMEN
Aprobarea dreptului în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
 
STABILIREA DREPTULUI LA ABONAMENT GRATUIT PTR. PERSOANELE CU HANDICAP  
 
CADRU LEGAL
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată
 
COMPETENTA
Compartimentul Asistenţă Persoane cu Handicap
 
PROCEDURA
Pentru stabilirea dreptului la abonament gratuit cererile se vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Piaţa Mică
Decontarea contravalorii transportului urban se face lunar către transportatori, prin intermediul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale – Serviciul financiar contabilitate, salarizare şi administrativ.
 
 
STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL
 
CADRUL LEGAL
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare
COMPETENŢA
Compartimentul Prestaţii Sociale
 
 PROCEDURA
Pentru stabilirea dreptului la ajutor social se vor depune următoarele acte:
-     Dosar cu şină
-     Cerere tip pentru acordarea ajutorului social
-     Declaraţie tip cu veniturile realizate de familie
Copii xerox după:
- actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: acte de identitate, certificate de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani,
- dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, hotărâri de încredinţare/ plasament a minorilor, certificate de deces,
  Adeverinţe:
- cu veniturile impozabile, de la Administraţia Financiară a Municipiului Bistriţa (str.1 Decembrie),
- cu terenul agricol, de la Primăria municipiului Bistriţa, Biroul evidenţă agricolă şi fond funciar,
- cu bunurile impozabile, de la Primăria municipiului Bistriţa, Finanţe Publice Municipale (Serviciul impozite şi taxe locale),
- din care să rezulte că persoanele apte de muncă sunt în căutare de loc de muncă şi nu au refuzat nejustificat nici un loc de muncă, de la Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de Muncă,
- de la instituţiile de învăţământ, pentru elevi şi studenţi - dacă beneficiază de bursă, să se precizeze cuantumul acesteia;
  Acte doveditoare ale veniturilor:
- adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie, de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii, alocaţii de plasament pentru copii, indemnizaţia soţiilor de militari în termen, etc
- declaraţie pe propria răspundere cu veniturile obţinute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obţinute;
  
NIVELUL LUNAR AL VENITULUI MINIM ACORDAT, CONFORM H.G.R.1664/2008 este de:
     108 lei pentru o persoană singură
     196 lei pentru o familie formată din 2 persoane
     272 lei pentru o familie formată din 3 persoane
     339 lei pentru o familie formată din 4 persoane
     402 lei pentru o familie formată din 5 persoane
     câte 27 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul lunar prevăzut şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
 
TERMEN
Stabilirea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia Primarului, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
  Pentru orice informaţie suplimentară sau neînţelegere, nu ezitaţi să ne contactaţi la Compartimentul Prestaţii Sociale, str.Dornei nr.12, tel.0263-230513.
 
 
ADMITEREA PERSOANELOR IN CENTRE PUBLICE REZIDENTIALE SAU DE ZI
 
 
CADRU LEGAL
¨      Hotărârea Guvernului României nr.430/2008
 
COMPETENTA
¨      Compartimentul Asistenţă Persoane cu Handicap
¨      Persoana de contact , doamna Duda Nrcisa, consilier
 
PROCEDURA
 
¨      Începând cu data de 01.06.2008, pentru admiterea persoanelor în centre publice rezidenţiale sau de zi (Complexul de Servicii Comunitare pentru Adulţi Beclean), persoana în cauză sau reprezentantul legal al acesteia va depune următoarele documente:
¨      Cererea
¨      Certificat de persoana cu handicap (prioritate) inclusive partea cu programul de recuperare de pe verso
¨      Acte medicale din care să rezulte boala de care suferă: billet de ieşire din spital/adeverinţă medic familie pentru cei nedeplasabili/examen recent de la medical specialist
¨      Adeverinţă de la medical de familie care să ateste că nu este în evidenţă cu boli infecto-contagioase, inclusive HIV/SIDA
¨      Adeverinţă de venit agricol eliberată de către Biroul Agricol al Primăriei
¨      Documente doveditoare a situaţiei locative
¨      Cupon pebnsie
¨      Adeverinţă de venit pentru beneficiar sau aparţinător
¨      Sentinţă de punere sub interdicţie+dispoziţie de numire tutore (după caz)
¨      Analize medicale recente (30 zile) – în original (RBW, psihiatric, coprologic, glicemie, test SIDA – până la 60 ani)
¨      Xerocopii după:              - act de identitate al persoanei in cauză şi aparţinător
- certificat de naştere
- certificat de căsătorie (după caz)
- certificat de deces soţ/soţie (după caz)
- sentinţă de divorţ (după caz)
 
 
ACORDARE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

 

 Nume fisierActualizat Dimensiune (kB)
12/02/200843 kb
12/06/200863,72 kb
23/03/200965,78 kb
23/03/2009233,25 kb
05/07/2016452,18 kb
11/08/2011123,47 kb
06/10/20115240,5 kb
19/03/2008284,9 kb
23/04/2012659,63 kb
19/03/200860,5 kb
19/03/2008101,75 kb
19/03/2008336,24 kb
23/03/2009295,35 kb
23/03/2009327,86 kb
07/10/2014950,04 kb
12/02/200871,5 kb
05/07/20161732,04 kb
15/06/2012662 kb
15/10/2010290,47 kb
11/08/2011636,26 kb
23/03/20091696,06 kb
19/03/200829,33 kb
12/02/200822,5 kb
23/03/2009338,87 kb
23/03/2009136,68 kb
12/06/200839,29 kb
26 fisier(e) - 14893,17 kb

Actualizat prin grija Directiei municipale de servicii sociale - 13/03/2018, la ora 12:53.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1243216, online: 21
portal/bistrita/portal.nsf192.168.100.1754.162.118.10754.162.118.10754.162.118.107_2018_10_20
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.