Tipareste Tipareste

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL
Hotărârea nr. 61
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ELIBERAREA ŞI FOLOSIREA AUTORIZAŢIILOR DE LIBERĂ TRECERE PENTRU CIRCULAŢIA PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA


Consiliul local al municipiului Bistriţa
întrunit în şedinţa ordinară în data de 26.06.2014
având în vedere:
Expunerea de motive nr. 17.959/26.02.2014 a Primarului municipiului Bistriţa
Raportul comun nr. 17.959/26.02.2014 al Instituţiei Publice „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa” şi Direcţiei Administraţie Publică
Juridic
Raportul nefavorabil nr.17.969/23.06.2014 al Comisiei economice
Raportul favorabil nr.17.959/24.06.2014 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală
Avizul nr. 245.926/07.04.2014 al Poliţiei municipiului Bistriţa – Biroul Rutier
înregistrat la Instituţia Publică „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa” cu nr. 35691/14.04.2014
Anunţul nr.18.366/27.02.2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre
Procesul-verbal de afişare nr.2/18.362/ 27.02.2014
Anunţul publicat în ziarul Răsunetul nr. 6553/ 28.02.2014
Anunţul publicat în ziarul Mesagerul de Bistriţa-Năsăud nr. 5193/ 28.02.2014
prevederile Hotărârii nr.158/29.09.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa
în conformitate cu:
prevederile art.128 alin.1 lit.”d” din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002 a Guvernului României
privind circulaţia pe drumurile publice
republicată
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile art. 4 din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile art.70
lit. „g” din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile art. 22
art. 33
art. 34
art. 44
alin. 2 din Ordonanţa nr. 43/1997 republicată
privind regimul drumurilor
prevederile art.7
lit. i). din Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale
republicată
prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
republicată
în temeiul art.36 alin.2 lit.”d”
alin.6 lit.„a”
pct. 7
13 art. 45 alin.2 lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată
cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa, prezentat în Anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Hotărârea are caracter normativ conform legii şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.

ART.3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art.17, pct.1 din Anexa la Hotărârea nr. 153/29.07.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Bistriţa şi Hotărârea nr.158/29.09.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa, se abrogă.

ART.4. – Primarul municipiului Bistriţa prin Poliţia Locală a municipiului Bistriţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în şedinţă ordinară, cu respectarea art.45 alin.2 lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 11 voturi “pentru”, 6 voturi „împotrivă” şi o abţinere, din 18 consilieri prezenţi.

ART.6. - Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre:

                - Instituţiei Publice „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa”;

                - Direcţiei Economice;
                          - Inspectoratului de Poliţie al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în

municipiul Bistriţa, strada Nicolae Bălcescu nr.1-3;

                          - Inspectoratul judeţean de Jandarmi  Bistriţa-Năsăud, cu sediul în

                                        municipiul Bistriţa, B-dul Independenţei, nr.7;

                - Primarului municipiului Bistriţa;

                - Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

Adoptată la data de: 26/06/2014.

Preşedinte,Contrasemnează,
HANGAN SORINSECRETARUL MUNICIPIULUI
GAFTONE FLOARE


Anexe:
 

File Attachment Icon
Anexa - Regulament.doc
File Attachment Icon
Anexa 1 la regulament.doc
File Attachment Icon
Anexa 2 la regulament.doc