Acasă » ANUNŢURI » Anunț concesionare teren

Anunț concesionare teren

  1. Informații generale privind concendentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria municipiului Bistriţa C.I.F. 4347569 cu sediul în Bistriţa, Piaţa Centrală nr.6, județul Bistriţa – Năsăud, telefon/fax 0263/232391, persoana de contact: Gabriela Țifrea, e-mail: primaria@primariabistrita.ro.
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren situat în Municipiul Bistrița, str. Magnoliei, proprietate privată a municipiului Bistrița, având suprafața de 284 mp, număr CF 63720, număr cadastral 63720, în vederea edificării unei locuințe unifamiliară, proprietate personală pentru tineri. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și Hotărârii Consiliului Local nr.132 din 27.08.2020.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere contra cost pe suport de hârtie și gratuit în format electronic prin accesarea paginii de internet a Primăriei municipiului Bistrița la secțiunea Anunțuri/Direcția Patrimoniu/Anunțuri licitații.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Serviciului public municipal “Direcţia Patrimoniu” din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Gh. Șincai nr.2.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei, se poate achita la casieria Direcției Patrimoniu sau în contul RO98TREZ10121E335000XXXX deschis la Trezoreria Bistrița.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 26/03/2021, orele 16.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/04/2021, ora 15.30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Serviciului public municipal “Direcţia Patrimoniu” Bistriţa, str. Gh. Șincai nr.2.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08/04/2021, orele 10.00 la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr.6.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Alba Iulia nr.1, etaj 1, tel. 0263/2124527, e-mail: jud-bistrita-dosare@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09/03/2021.