Tipareste Tipareste

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL
Hotărârea nr. 38
PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE BLOCARE A AUTOVEHICULELOR OPRITE SAU STAŢIONATE NEREGULAMENTAR, PRECUM ŞI DE RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI ELIBERARE A ACESTOR AUTOVEHICULE ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA


Consiliul local al municipiului Bistriţa
întrunit în şedinţa ordinară
în data de 31.03.2011
având în vedere:
Expunerea de motive nr. 2.681/13.01.2011 a Primarului municipiului Bistriţa
Raportul comun cu nr.2.681/13.01.2011 al Politiei Comunitare a municipiului Bistriţa şi al Direcţiei Administraţie Publică Juridic
Raportul favorabil nr.2.681/28.03.2011 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală
Raportul nefavorabil nr. 2.681/29.03.2011 al Comisiei economice
Raportul favorabil nr. 2.681/30.03.2011 al Comisiei pentru dezvoltare urbană
Procesul-verbal de afişare nr.4.980/24.11.2011
Anunţul nr.4.984/24.01.2011 privind aducerea la cunoştinţa publica a proiectului de hotărâre
prevederile Hotărârii nr.16/26.02.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar
precum şi de ridicare
transport
depozitare şi eliberare a acestor autovehicule în municipiul Bistriţa
cu modificările ulterioare
prevederile Hotărârii nr.12/31.01.2011 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local Poliţia locala a municipiului Bistriţa
în conformitate cu:
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.147/1992 privind blocarea
ridicarea
transportul
depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
republicată
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
cu modificările şi completările ulterioare
prevederii Hotărârii Guvernului României nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
cu modificările ulterioare
prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
republicată
cu modificările ulterioare
prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea politiei locale
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
în temeiul art.36
alin.2
lit.„b”
lit.„d”
alin.4
lit.”a”
alin.6
lit. „a” pct. 7
art.45
alin.2
lit. „a” şi art.49 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată
cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1. - Se aprobă Regulamentul privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, precum şi de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a acestor autovehicule în municipiul Bistriţa, a cărui cuprins este prevăzut în anexa alăturată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. – Hotărârea nr.16/26.02.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privindaprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, precum şi de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a acestor autovehicule în municipiul Bistriţa, cu modificările ulterioare se abrogă.
          ART.3. – Dispoziţiile din Regulament, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii intră în vigoare în termen de 30 de zile la data aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri.
ART.4. – Prin grija Poliţiei locale a municipiului Bistriţa prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică, cu 30 zile anterior intrării în vigoare a acesteia.
ART.5. - Primarul municipiului Bistriţa, prin Poliţia locală a municipiului Bistriţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.6.(1) - Hotărârea are caracter normativ şi intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică, conform prevederilor legale.
(2) - Dispoziţiile din Regulament, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii intră în vigoare în termen de 30 de zile la data aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri.
ART.7. -Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţa ordinară cu respectarea art.45, alin.2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 12 voturi „pentru” şi 6 abţineri, din 18 consilieri prezenţi.
ART.8. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre
-           Direcţiei Administraţie Publică, Juridic;
-           Inspectoratului judeţean de Poliţie Bistriţa - Năsăud cu sediul în municipiul Bistriţa, str. N. Bălcescu, nr 1-3;
-           Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Piaţa Centrală, nr.2;
-           Primarului municipiului Bistriţa;
-           Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud.

Adoptată la data de: 31/03/2011.

Preşedinte,Contrasemnează,
MOLNAR LAURENŢIU DĂNUŢSECRETARUL MUNICIPIULUI
GAFTONE FLOARE


Anexe:
 

File Attachment Icon
anexa.doc
File Attachment Icon
anexe 1-6.doc