Tipareste Tipareste

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL
Hotărârea nr. 158
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ELIBERAREA ŞI FOLOSIREA AUTORIZAŢIILOR DE LIBERĂ TRECERE PENTRU CIRCULAŢIA PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA


Consiliul local al municipiului Bistriţa
întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.09.2011
având în vedere:
Expunerea de motive nr.63.898/29.08.2011 a Primarului municipiului Bistriţa
Raportul nr. 63.896/29.08.2011 al Instituţiei Publice „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa”
Raportul favorabil nr.63.896/27.09.2011 al Comisiei juridice şi administraţie publică locală
Adresa nr.159.080/14.09.2011 a Poliţiei municipiului Bistriţa – Biroul Rutier
înregistrată la Instituţia Publică „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa” cu nr.69.541/19.09.2011
Avizul nr.159.352/26.09.2011 al Poliţiei municipiului Bistriţa – Biroul Rutier
înregistrat la Instituţia Publică „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa” cu nr.72.057/27.09.2011
Anunţul nr. 64.078/29.08.2011 privind aducerea la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre
Procesul-verbal de afişare nr.28/64.078/29.08.2011
în conformitate cu:
prevederile art.128 alin.1 lit.”d” din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2002 a Guvernului României
privind circulaţia pe drumurile publice
republicată
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile art.70
lit. „g” din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
cu modificările şi completările ulterioare
în temeiul art.36 alin.2 lit.”d”
alin.6 lit.„a”
pct. 7
13 art. 45 alin.2 lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată
cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1. – Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa, prezentat în Anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Hotărârea are caracter normativ, se aduce la cunoştinţă publică, conform legii şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2011.

ART.3. – Primarul municipiului Bistriţa prin Poliţia Locală a municipiului Bistriţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa, în şedinţă ordinară, cu respectarea art.45 alin.2 lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 21 voturi “pentru”, din 21 consilieri prezenţi.

ART.5. - Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre:

                - Instituţiei Publice „Poliţia Locală a municipiului Bistriţa”;

                - Direcţiei Economice;
                          - Inspectoratului de Poliţie al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu sediul în

municipiul Bistriţa, strada Nicolae Bălcescu nr.1-3;

                          - Inspectoratul judeţean de Jandarmi  Bistriţa-Năsăud, cu sediul în

                                        municipiul Bistriţa, B-dul Independenţei, nr.7;

               - Mass-media locală;

               - Primarului municipiului Bistriţa;

               - Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

Adoptată la data de: 29/09/2011.

Preşedinte,Contrasemnează,
BRIA DUMITRU ALEXANDRUSECRETARUL MUNICIPIULUI
GAFTONE FLOARE


Anexe:
 

File Attachment Icon
Anexa nr.2.doc
File Attachment Icon
Anexa 1 Regulament.doc