Tipareste Tipareste

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL
Hotărârea nr. 219
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE ŞI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL BISTRIȚA ȘI INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2020


Consiliul Local al municipiului Bistriţa
întrunit în şedinţa extraordinară în data de 23.12.2019
având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 88575/11.11.2019 al Primarului municipiului Bistriţa
Raportul comun nr. 88577/11.11.2019 al Direcţiei Economice
al Direcţiei Servicii Publice şi al Direcţiei Administrație Publică
Juridic
completat prin Raportul comun nr.99639/18.12.2019 al Direcţiei Economice
al Direcţiei Servicii Publice şi al Direcţiei Administrație Publică
Juridic
Hotărârea Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistriţa-Năsăud nr. 20/22.10.2019 privind aprobarea Regulamentul-cadru de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Bistriţa-Năsăud
Adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistriţa-Năsăud nr.1254/01.11.2019 şi nr.1418/29.11.2019
Avizul favorabil nr. 99639/23.12.2019 al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al municipiului Bistrița
Anunţul nr. 88960/11.11.2019 privind aducerea la cunoștință publică a proiectului de hotărâre
Procesul-verbal de afişare nr.88960/11.11.2019
Procesul-verbal de afişare nr.99780/18.12.2019
în conformitate cu:
prevederile art. 8
alin. (3)
lit. j) şi art. 42
alin. (1)
lit c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
republicată
cu modificările si completările ulterioare
prevederile art. 6
alin. (1)
lit. k) si art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor
republicată
cu modificările si completările ulterioare
prevederile art. 17
alin. (1) si art. 21
alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
republicată
cu modificările si completările ulterioare
prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare
prevederile art. 454
lit. g) şi art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
cu modificările si completările ulterioare
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
cu modificările si completările ulterioare
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006
cu modificările și completările ulterioare
prevederile Ordinului nr.578/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
cu modificările și completările ulterioare
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005
actualizată
privind constituirea
alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere
inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
cu modificările și completările ulterioare
prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică
republicată
în temeiul art. 129 alin.2
lit. d)
alin. 4
lit. c)
cu art.139
alin.3
lit. c) și art.196
alin.(1)
lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrative
cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistrița, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se stabilește cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu, după cum urmează:

a) taxă utilizatori casnici din mediul urban: 11,5 lei/pers/luna;

b) taxă utilizatori non-casnici: 474 lei/tona.

ART.3. Taxa specială de salubrizare instituită conform art. 1 şi 2  se face venit la bugetul local al municipiului Bistrița.

ART.4. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă următoarele:

  1. Hotărârea nr.148/01.09.2016 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistriţa, pentru persoanele fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. art. 14 şi anexa nr. 10 din Hotărârea nr.74/25.04.2019 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistrița în anul 2020.

ART.5. - (1) Prezenta hotărâre va fi afișată la sediul Primăriei municipiului Bistrița – Str. Gheorghe Sincai, nr. 2 și la sediul Direcției Economice - Venituri – str. Al. Odobescu nr.17 şi publicată pe pagina de internet a instituției -www.primariabistrita.ro.

             (2) - Orice persoană interesată poate face contestație împotriva prezentei hotărâri în termen de 15 zile de la data afișării sau a publicării acesteia. Contestația se depune la registratura Primăriei municipiului Bistrița.

ART.6. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2020.

ART.7. Primarul municipiului Bistrița prin Direcția Economică şi Direcția Servicii Publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţa extraordinară cu respectarea art.139, alin.3, lit.c), din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrative, respectiv cu un număr de 12 voturi „pentru”,7 voturi „împotrivă” din 19 consilieri prezenţi.

ART.9. Secretarul General al municipiului Bistrița, prin Compartimentul Pregătire Documente, Contencios va comunica prezenta hotărâre:

-   Direcției Economice;

-   Direcției Administrație Publică Juridic;

-   Direcției Servicii Publice Bistrița;

-   Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud;

-   Primarului municipiului Bistrița;

-   Instituției Prefectului - județului Bistrița-Năsăud.

Adoptată la data de: 23/12/2019.

Preşedinte,Contrasemnează,
KOZUK ANDREI IOANPENTRU SECRETAR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV,
CINCEA DUMITRU MATEI


Anexe:
 

File Attachment Icon
ANEXA HCL Nr.219 din 23.12.2019.pdf