Astazi este: Joi, 21 iunie 2018
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 460015, online: 3
portal/bistrita/ziar/portal.nsf192.168.200.5354.167.230.6854.167.230.6854.167.230.68_2018_6_21
Actualizat in 17/05/2012, la ora 01:54.

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2012 cuprinzând chiriaşii evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, în baza legilor proprietăţii, îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţă socială.
În perioada 01.11.2011 - 20.02.2012, la Serviciul public municipal „Direcţia Patrimoniu” au fost depuse 10 solicitări pentru repartizarea unei locuinţe sociale în anul 2012, de către chiriaşii evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, în baza legilor proprietăţii. Comisia numită în acest scop a analizat solicitările depuse şi a întocmit lista de prioritate pentru anul 2012, la întocmirea căreia s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”.
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2012 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială.
În perioada 01.11.2011 - 07.02.2012, aprobată de către Primarul municipiului Bistriţa, la Serviciul public municipal „Direcţia Patrimoniu” au fost depuse 414 solicitări privind atribuirea unei locuinţe sociale pentru anul 2012. Comisia numită în acest scop a analizat solicitările depuse şi a întocmit lista de prioritate pentru anul 2012 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială, precum şi lista cu persoanele care nu sunt îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială.
În conformitate cu art. 22 din Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările ulterioare, Primarul municipiului Bistriţa va emite dispoziţii de repartizare în ordinea stabilită în lista de priorităţi aprobată de către Consiliul Local al municipiului Bistriţa, în limita numărului şi structurii locuinţelor sociale disponibile.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”.
 
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică pentru anul 2012, al Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa.
Planul de ordine şi siguranţă publică este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliţie locală pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale. Elaborarea planurilor de ordine şi siguranţă publică pentru unităţile administrativ-teritoriale în care sunt înfiinţate structuri de poliţie locală se realizează în cadrul comisiei locale de ordine publică şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale respective. La elaborarea planului de ordine şi siguranţă publică s-au avut în vedere  concepţia şi modurile de acţiune stabilite prin Planul unic de ordine şi siguranţă publică elaborat la nivelul judeţului.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”.
 
11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Grupului de Lucru Local pentru romii din municipiul Bistriţa.
În conformitate cu Cap. XII, pct. b, Măsuri Organizatorice din cadrul Strategiei Guvernului Romaniei, de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 1221/2011, la nivel local se instituie două noi structuri: expertul local pentru romi, respectiv Grupul de Lucru Local (GLL) prevăzut în Strategia de incluziune a cetăţenilor romani aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020.
Prin vot, Grupul de Lucru Local pentru Romii din municipiul Bistriţa a fost ales în următoarea componenţă:
1. Domnul George Avram viceprimar al municipiului Bistriţa – preşedinte;
2. Doamna Calo Viorica - consilier municipal - membru;
3. Domnişoara Seica Mărioara - consilier municipal - membru;
4. Domnul Paşca Marius - consilier municipal - membru;
5. Domnul Dreptate Radu Ioan, director executiv - Direcţia Municipală de Servicii Sociale Bistriţa – membru;
6. Domnul Georgiu Cristian – şef birou ordine şi siguranţă publică - Poliţia Locală Bistriţa - membru;
7. Doamna dr. Moldovan Alina Loredana - Unitatea Mobilă Medicală pentru Romi – membru;
8. Doamna Stoicescu Letiţia - mediator sanitar - Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa;
9. Domnul Cosic Ioan, inspector - Direcţia Patrimoniu – membru;
10. Doamna Herineanu Maria Magdolna, referent de specialitate la Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc - membru;
11. Domnul Balasz Deneş, inspector şcolar de specialitate - Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud - membru;
12. Doamna Maria Roman, consilier superior - Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă - membru;
13. Domnul Sângeorzan Teodor - şef serviciu - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud – membru;
14. Domnul Pop Romulus, preşedinte al Partidei Romilor Pro-Europa, filiala municipiului Bistriţa – membru;
15. Domnul Lăcătuş Matei, preşedinte al Asociaţiei Social Democrată a Romilor Ardeleni – membru;
16. Domnul Mic Marin, preşedinte al Fundaţiei „Inocenţi” - membru;
17. Domnul Moldovan Mircea Ioan - delegat al comunităţii locale a romilor – membru;
18. Domnişoara Lăcătuş Marcela - expert local pentru romi – Direcţia Municipală de Servicii Sociale – secretar.
Grupul de Lucru Local pentru romi din municipiul Bistriţa va îndeplini următoarele atribuţii:
a) întocmeşte „Planul de acţiuni privind incluziunea minorităţii rome din municipiul Bistriţa” pe baza identificării şi selecţiei principalelor nevoi ale comunităţilor de romi din municipiul Bistriţa şi localităţile componente şi având în vedere şi Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bistriţa pentru perioada 2010-2030, aprobată prin Hotărârea nr. 208/15.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa şi Politica Publică „Regenerarea Centrului istoric al municipiului Bistriţa”, aprobată prin Hotărârea nr. 155/29.09.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa;
b) supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Bistriţa „Planul de acţiuni privind incluziunea minorităţii rome din municipiul Bistriţa”;
c) transmite Biroului Judeţean pentru Romi Bistriţa-Năsăud „Planul de acţiuni privind incluziunea minorităţii rome din municipiul Bistriţa” aprobat de către Consiliul Local al municipiului Bistriţa;
d) monitorizează implementarea măsurilor din „Planul de acţiuni privind incluziunea minorităţii rome din municipiul Bistriţa” şi face propuneri în vederea îmbunătăţirii acestora;
e) evaluează rezultatul acţiunilor întreprinse şi întocmeşte rapoartele semestriale de progres privind implementarea „Planului de acţiuni privind incluziunea minorităţii rome din municipiul Bistriţa”şi le transmite Biroului Judeţean pentru Romi Bistriţa-Năsăud şi Agenţiei Naţionale pentru Romi şi Comisiei juridice şi administraţie publică locală din cadrul Consiliului Local al municipiului Bistriţa;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”.
 
Proiect de hotărâre în completarea ordinii de zi:
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Bistriţa, începând cu anul şcolar 2012 – 2013.
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, coroborate cu dispoziţiile Ordinului nr. 6.694/20.12.2011 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, începând cu anul şcolar 2012-2013, denumirea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular trebuie modificată astfel încât să se reflecte nivelul cel mai înalt de învăţământ şcolarizat în unitatea respectivă.
Astfel, începând cu anul şcolar 2012 – 2013 se propune modificarea denumirilor unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bistriţa prin atribuirea denumirilor şi aplicarea codurilor privind nivelul de şcolarizare, conform prevederilor Ordinului 6.564/2011:
1. ca şi unităţi de învăţământ pentru educaţie timpurie în cadrul reţelei şcolare vor fi cuprinse creşele, respectiv grădiniţele cu program normal / prelungit, cu nivel de şcolarizare APRE/PRE;
2. unităţi de învăţământ pentru nivel secundar inferior sau gimnazial - în loc de „Şcoala cu clasele I – VIII” va fi „Şcoala gimnazială nr….”, cu nivel de şcolarizare PRE/PRIM/GIM;
3. unităţile de învăţământ pentru nivel secundar superior sau liceal îşi vor modifica denumirea din „Grup Şcolar” în „Liceu Tehnologic”, cu nivele de şcolarizare LIC/TEH;
4. în ceea ce priveşte Colegiile – colegiu / colegiu naţional, acestea îşi vor păstra denumirile, iar celelalte elemente caracteristice se corelează cu prevederile ordinului, cu nivel de şcolarizare PRI/GIM/LIC.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”.
 
DIVERSE
 
14. Plângerea prealabilă a Instituţiei Prefectului, Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 9.193/ 03.02.2012 formulată împotriva Hotărârii nr. 190/24.11.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea studiului de Fezabilitate şi stabilirea unor măsuri pentru amplasarea de „Locuinţe de necesitate” în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara şi Hotărârii nr. 191/24.11.2011 privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea şi repartizarea locuinţelor modulare de necesitate.
Cu 11 voturi „pentru”, consilierii locali au optat pentru menţinerea hotărârii.
 
15. Cererea nr. 9.833/07.02.2012 a domnului Sabie Bogdan, domiciliat în municipiul Bistriţa, strada Păcii, susţinut de un grup de cetăţeni care locuiesc pe aceeaşi stradă, prin care se solicită Consiliului Local al municipiului Bistriţa interzicerea accesului autovehiculelor pe strada Păcii, cu excepţia riveranilor.
Cu 14 voturi „pentru”, consilierii locali au optat pentru respingerea cererii.
 
16. Adresa nr. 104/15.02.2012 a Liceului de Muzică „TUDOR JARDA” Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa sub nr. 12.315/15.02.2012, prin care se solicită analizarea oportunităţii şi necesităţii alocării unei infrastructuri şcolare pentru Liceul de Muzică, atât pentru specializarea muzică, cât şi pentru specializarea coregrafie.
Solicitarea va fi analizată în Comisia juridică şi administraţie publică a Consiliului Local al municipiului Bistriţa.
23.02.2012

No documents found

Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.