Astazi este: Vineri, 25 mai 2018
Primăria Municipiului BistriţaPrimăria Municipiului Bistriţa
Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 ; tel: (0263) 22 39 23; e-mail: primaria@primariabistrita.ro
Autentificare
Curent: Anonymous

 

 

Redobândire cetățenie - Transcriere acte naștere/căsătorie – pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România


În conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 18.01.2018, cetățenii care au redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România pot depune cererea de transcriere la serviciul stare civilă al oricărui municipiu reședință de județ  de pe teritoriul României, inclusiv București, sau la Ambasada/Consulatul României din străinătate.

Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.

 

Documente necesare:


-    Dovada redobândirii cetățeniei române (Certificat de cetățenie) - original și 2 copii  xerox;
-    Certificatul de naștere  - original și 2 copii xerox;

- Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - original și 2 copii xerox;
- Cartea de identitate și pașaportul solicitantului - original și 2 copii xerox;
-   În cazul transcrierii căsătoriei, este necesară Convenția matrimonială încheiată în străinătate, în original și dacă este cazul, traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin o convenție sau nu pot prezenta o declarație autentificată în străinătate, vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales; 


-  În cazul certificatelor scrise în limba străină, este necesară și traducerea legalizată!

 

Eliberarea certificatelor românești în urma transcrierii, se poate face și persoanei împuternicite cu procură specială.

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

Începând cu data de 5 iunie 2013, România a aderat la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976. În consecinţă, cetăţenii români pot prezenta în vederea transcrierii în Registrele de stare civilă române, EXTRASE MULTILINGVE ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei, fără traducere, legalizare, apostilare sau o formalitate echivalentă.

 A.  TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAŞTERE

 

Acte necesare: 

1.  Cererea de transcriere -  se depune la domiciliul solicitantului, direct sau prin împuternicit cu procură specială, autentică. Pentru cetăţenii români cu domiciliu în străinătate aceasta se depune la primăria de la ultimul domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. Pentru minori, în cazul în care părinţii au domicilii diferite în România, transcrierea certificatului de naştere se poate solicita la  oricare dintre cele două primării de domiciliu;

Procura specială autentică, în cazul în care cererea nu e depusă de unul dintre părinţi, în care se va menţiona în mod explicit  faptul că imputernicitul este mandatat  pentru a transcrie certificatul de naştere si pentru a ridica certificatul românesc, emisă în aceleaşi condiţii de autentificare,  apostilare sau supralegalizare după caz, în original şi copie, actul de identitate al mandatarului în original şi copie.

2. - Certificatul de NAŞTERE  CARE TREBUIE TRANSCRIS, eliberat de autorităţile străine, , în exemplar original, trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii:

-  fără alte condiţii de formă în cazul statelor cu care România a încheiat convenţii bilaterale în materie, în original, copie simplă şi     traducere legalizată.

 apostilat -în cazul statelor membre ale Convenţiei de la Haga, în original, copie simplă şi traducere legalizată.

-  supralegalizat - în celelalte cazuri, în original, copie simplă şi traducere legalizată.

3. Actele de identitate ale părinţilor copilului,  în original şi copii.

4. Certificatului de căsătorie al părinţilor sau după caz, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi, certificatele de naştere, în original şi copii.  

Dacă părinţii nu sunt căsătoriţi, iar unul dintre ei este cetăţean strpin: certificatul său de naştere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:-  fără alte condiţii de formă în cazul statelor cu care România a încheiat convenţii bilaterale în materie, în original, copie simplă şi     traducere legalizată,  apostilat -în cazul statelor membre ale Convenţiei de la Haga, în original, copie simplă şi traducere legalizată, -  supralegalizat - în celelalte cazuri, în original, copie simplă şi traducere legalizată.

 5.  declaraţia părinţilor privind domiciliul copilului, în cazul în care părinţii au  domicilii diferite.  

6.  declaraţia privind naţionalitatea copilului.                                                                                   

 

 

 

 

C. TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE DECES

 

 

Acte necesare:

 - Cererea de transcriere -  se depune la primăria de la domiciliul persoanei care declară decesul (membru de familie sau împuternicit cu procură specială autentică), sau de la ultimul domiciliu al decedatului.

 - Certificatul de DECES în original eliberat de autorităţile străine, apostilat sau   supralegalizat, după caz, fotocopie simplă şi traducere legalizată.

Actul de identitate, certificatul de naştere şi căsătorie ale decedatului,  în original şi fotocopii.

-  Actul de identitate al  persoanei care declară decesul  (membru de familie sau împuternicit),     în original şi fotocopie.

 

Procedura de supralegalizare- conform datelor afişate de Ministerul Afacerilor Externe

Actele pot fi prezentate, în vederea supralegalizării, personal şi prin mandatar, după cum urmează:

  1. prin procură notarială, întocmită în faţa unui notar public român;
  2. procură întocmită la o misiune diplomatică sau oficiu consular al României în străinătate;
  3. procură întocmită la un notar public străin, cu condiţia ca aceasta să fie, ulterior, apostilată sau supralegalizată;
  4. împuternicire avocaţială;
  5. contract prestări servicii, dacă se apelează la o persoană juridică ce are ca obiect de activitate prestări servicii.

În cazul persoanelor juridice, societăti comerciale, persoana care se va prezenta pentru supralegalizarea documentelor va trebui să prezinte delegatie din partea firmei, respectiv, contract de prestări servicii.


ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA SUPRALEGALIZĂRII

  1. cerere tip;
  2. actele care urmează a fi legalizate/supralegalizate însoţite de copii xerox;
  3. carte de identitate/paşaport/carte rezidenţă pentru membrii familiei/permis de şedere, în original şi copie xerox;
  4. contravaloarea taxei consulare, în original, achitată, dupa caz, la CEC-ul sau trezoreria din raza de domiciliu a solicitantului, în cazul persoanelor fizice, şi, respectiv, numai la trezoreria unde firma are domiciliu fiscal.

 

DATE DE CONTACT:

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
DEPARTAMENTUL CONSULAR
BIROUL LEGALIZĂRI DOCUMENTE

Adresa: Aleea Alexandru nr.24, sector 1, Bucureşti
Telefon 021.319.68.75
E-mail: legalizari@mae.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

De luni până vineri, inclusiv
orele: 09:00 – 12:00; 13:00 – 16:00

Supralegalizarea se efectuează în ziua depunerii cererii.

 

B.  TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE CĂSĂTORIE
 
 
Acte necesare:
 
  -  Cererea de transcriere -  se depune la Serviciul Stare civilă de la domiciliul solicitantului, direct sau  prin împuternicit cu procură specială autentificată.  
 
-    Actele de identitate ale soţilor- în original şi fotocopie. actul de identitate pentru cetăţenii UE/paşaportul pentru cetăţeni din state terţe,
 
 
-  Certificatul de căsătorie în original eliberat de autorităţile străine, apostilat sau supralegalizat, după caz, fotocopie  şi traducere legalizată.
-   Certificatele de naştere ale soţilor, în original şi fotocopii.  
 Pentru soţul cetăţean străin:- certificatul de NAŞTERE eliberat de autorităţile străine trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii:
                        1) fără alte condiţii de formă în cazul statelor cu care România a încheiat convenţii bilaterale în materie, în original, copie simplă şi traducere legalizată,  
                        2 )apostilat -în cazul statelor membre ale Convenţiei de la Haga, în original, copie simplă şi traducere legalizată,
                        3) supralegalizat - în celelalte cazuri.
-  Declaraţie din partea  ambilor soţi,  autentificată  de un notar public, apostilată sau supralegalizată, după caz, din care să rezulte:   1) numele pe care s-au învoit ambii soţi să-l poarte în timpul căsătoriei, dacă acest lucru nu reiese din conţinutul certificatului străin, precum şi 2) regimul matrimonial ales (în cazul căsătoriilor încheiate după 01.10.2011).
-    Procura specială autentificată, care va conţine în mod explicit faptul că împuternicitul este mandatat pentru a transcrie certificatul de căsătorie si pentru a ridica certificatul românesc, în original, apostilată sau supralegalizată, după caz, fotocopie şi traducere legalizată.
NOTĂ:   Începând cu data de 5 iunie 2013, România a aderat la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976. În consecinţă, cetăţenii români pot prezenta în vederea transcrierii în Registrele de stare civilă române, EXTRASE MULTILINGVE ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei, fără traducere, legalizare, apostilare sau o formalitate echivalentă.
 
 

 

 

Redobândire cetățenie - Transcriere acte naștere/căsătorie – pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România


În conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 18.01.2018, cetățenii care au redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România pot depune cererea de transcriere la serviciul stare civilă al oricărui municipiu reședință de județ  de pe teritoriul României, inclusiv București, sau la Ambasada/Consulatul României din străinătate.

Termenul de soluționare a dosarelor este de 60 de zile.

Documente necesare:
-  Dovada redobândirii cetățeniei române
 (Certificat de cetățenie) - original și 2 copii xerox;
-  Certificat de naștere - original și 2 copii xerox;
-  Cartea de identitate și pașaportul solicitantului - original și 2 copii xerox;
-  Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - original și 2 copii xerox;

În cazul certificatelor scrise în limba străină, este necesară și traducerea legalizată!

Eliberarea certificatelor în urma transcrierii, se poate face și prin împuternicit cu procură specială.

 

 

 

 

 

 

În cazul transcrierii căsătoriei, este necesară Convenția matrimonială încheiată în străinătate în original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin o convenție sau nu pot prezenta o declarație autentificată în străinătate, vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales; 

 

 

Dosarele NU se pot depune prin mandatar, se depun personal de către titularii actelor, respectiv de către reprezentanții legali ai minorilor.

Actualizat prin grija Serviciului stare civila - 22/03/2018, la ora 11:00.
Cautare
 
Trafic
Vizitatori: 1098283, online: 10
portal/bistrita/portal.nsf192.168.200.5354.166.245.1054.166.245.1054.166.245.10_2018_5_25
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.